6. Model territorial, la solidaritat entre autonomies

Desenroll i aplicacio de la Constitucio espanyola

115. Revisar i reformar el mapa municipal i comarcal, en l’objectiu de decidir canvis en les divisions administratives menors plantejant, en la mida de lo possible, incorporacions i fusions de municipis, o be impulsant la coordinacio i comparticio dels bens de les distintes Administracions que reduixquen les despeses en servicis publics, instalacions, infraestructures, seguritat, etc.

116. Plantejar la supressio de les provincies del Regne de Valencia, que hauria de ser aprovat pel Parlament estatal, en l’objectiu de constituir una sola provincia i poder eliminar les tres diputacions que suponen unes elevades despeses, en base a l’articul 141.2 de la Constitucio Espanyola vigent. Les competencies actuals de les Diputacions serien assumides per la Generalitat Valenciana.

117. Propugnem la viabilitat de l'Estat de les Autonomies sempre que es contemplen els principis arreplegats en la Constitucio de solidaritat i igualtat entre totes les autonomies, sense tracte de privilegi cap ad unes en detriment d'unes atres.

118. Fer valdre el principi constitucional de la solidaritat entre les diferents nacionalitats i regions que componen l'Estat.

119. Els valencians necessitem mes finançacio, ya que tenim una renda per capita per baix de la mija i estem aportant com si estiguerem per damunt.

120. Els valencians necessitem  recursos hidrics, que son sobrants en les conques d'unes atres autonomies, i que nosatres les necessitem per al consum diari i per al rec. Trencar el principi de solidaritat en detriment dels valencians es un agravi que aporta desafeccio cap a l'Estat, i un greu perjuï dels interessos dels valencians en favor d'unes atres autonomies, cosa que no estem disposts a tolerar.

121. Els valencians no entenem que algunes comunitats autonomes tinguen privilegis Forals que nos neguen a nosatres, havent tingut llarga tradicio foral. Dotar de privilegis i tracte desigual entre autonomies va contra el text constitucional.