7. Finançacio Autonomica

121. Proponem impulsar una iniciativa de reforma estatutaria per al reconeiximent complet del Dret Foral Valencià, desenrollat historicament en els nostres Furs, i en els que, entre uns atres conceptes, s’arreplegaven el sistema tributari propi. Reclamar la recuperacio i institucio dels Furs valencians per a que, paralelament al nostre Estatut, formen part del marc llegislatiu valencià.

122. Promoure de manera previa, a través de Les Corts Valencianes, o estatals una Iniciativa Llegislativa Autonomica o estatal per a que la Comunitat Autonoma de Valencia siga reconeguda com a Territori Foral i Comunitat Foral, en base al seu historic Dret Foral, com s’arreplega en la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio espanyola vigent, i a partir del qual establir un concert fiscal o conveni economic del mateix estatus politic, competencial i tributari que posseixen unes atres comunitats autonomes, en este cas la navarra i la vasca.

123. Els valencians hem de reclamar mes finançacio de l’Estat en base a l’aument poblacional de la societat valenciana, aixina com al gran index d’immigracio i de turisme, que requerix una major atencio i despeses sanitaries.

  • 124. Tambe hem de reivindicar en fermea a l’Estat una major finançacio que s’ajuste a les autentiques necessitats -similar a la d’unes atres comunitats autonomes per a atendre les competencies rebudes. Ara mateix som l'unica autonomia que en una renda per capita inferior a la mija contribuix a les arques de l'Estat en lloc de rebre diners per a compensar solidariament la desigualtat.
  • L'infrafinançacio no nos permet atendre les despeses, com es en el cas de la sanitat o de la justicia, a on les competencies rebudes pareix que impliquen unicament fer-nos carrec del gast, pero sense capacitat de decisio en quant a composicio o funcionament.
  • 125. Anem a reivindicar el deute economic historic acumulat que l’Estat te en el Regne de Valencia, degut als ultims sistemes de finançacio estatals totalment perjudicials i discriminatoris per als valencians, tant l’establit en 2002, pel Govern del PP i Aznar, com el de 2009, pel Govern del PSOE i Zapatero.
  • L’agravi es major, quan el Regne de Valencia està situat entre les primeres autonomies que mes aporten a l’Estat, pero per contra se situa entre les ultimes a rebre, es dir que la valenciana es de les que menys finançacio rep de l’Estat.
  • Exigim un sistema de finançacio fonamentat en la mateixa Constitucio Espanyola, arreplegat en el seu art. 138, a través del qual l’Estat deu “garantisar la realisacio del principi de solidaritat, i velar per l’establiment d’un equilibri economic, adeqüat i just” entre els distints territoris de l’Estat espanyol.
  • 126. Nos comprometem a reivindicar i exigir, davant de l'Estat espanyol i de l’Unio Europea, tots els drets, infraestructures i finançament que nos corresponen en base a la nostra historia, les nostres aportacions economiques i al numero de poblacio que tenim.
  • Les relacions politiques en l'Estat espanyol aniran encaminades a millorar i proyectar la societat valenciana i, per tant, contribuirà a fer-ho tambe en tota la societat espanyola. Sempre des d’una dinamica de colaboracio i coordinacio, mai des d’una posicio de sumissio ni subordinacio.
  • 127. En base ad aço, reclamar, des d’un posicionament autonomiste pero integrador, noves maneres de plantejar les relacions i politiques bilaterals entre l’Estat i les Comunitats Autonomes, establint criteris de prioritat periferica cap al conjunt de l'Estat espanyol i no centralistes, com fins al moment, que han provocat la desigualtat politica entre les Comunitats Autonomes i el deteriorament estatal.