La Sanitat

Garantisar una sanitat publica i de calitat

Dret a la sanitat. Fomentar i potenciar una santitat publica, universal i de calitat, a on els valencians son persones no simples usuaris, puix la santitat no se pot reduir a un negoci public. Per aixo, entenem totalment necessari que en l’Estatut valencià s’especifique clarament que la sanitat es un dret dels valencians, tant en el seu aspecte assistencial, hospitalari i farmaceutic.

 

Gestio publica de la sanitat. Substituir la gestio privada, que no solament no ha reduit els costs sino que ha provocat major balafiament de fondos publics, favorint l’enriquiment d’uns pocs a costa de la majoria, per una gestio publica eficient i honesta, basada en criteris professionals i independents orientats a la sostenibilitat del servici public.

 

Finançacio de la sanitat. Reclamar mes finançacio de l’Estat en base a l’aument poblacional de la societat valenciana, aixina com al gran index d’immigracio i de turisme, que requerix una major atencio i despeses sanitaries.

 

Generalisacio de l’us de medicaments generics. En l’actualitat el seu us en la sanitat publica no arriba al 30%.

Sabent que els equivalents farmaceutics generics (EFG) contenen els mateixos principis actius, tant en calitat com en cantitat, respecte als originals, proponem la seua dispensacio en la major mida possible, d’eixa manera la Conselleria de Sanitat, i per tant els contribuents valencians, podrien estalviar per este concepte mes del 50% en despeses farmaceutiques, obtenint d’este modo un estalvi substancial destinat a reduir o eliminar l’elevat deute en sanitat.

 

Servicis externs de la sanitat publica. Suspendre la renovacio de contractes en les empreses privades que oferixen servicis de diagnostic per imagens, com son els de resonancia magnetica o PET-TAC, puix des de fa vora 20 anys, fruit de les politiques de “amiguisme”, han supost unes immenses despeses per a l’erari public, molt mes superior que si la Conselleria de Sanitat haguera adquirit els equips en propietat.

D’esta manera rentabilisariem l’inversio a mig determini, donariem l’oportunitat als professionals tecnics i operadors d’eixos a equips, que estaven en les empreses privades, per a poder treballar en la sanitat publica i, per supost, millorariem l’assistencia als pacients, puix deixaria de ser un negoci per a uns pocs per a convertir-se en un servici public, en el qual no se priorisaria el benefici economic sino l’atencio als ciutadans.

 

La Neuroaliança. Arrepleguem les reivindicacions fetes als partits politics des de la Neuroaliança a on reclamen que siga reconegut de manera automatica el grau de discapacitat en el diagnostic de qualsevol malaltia neurodegenerativa, en independencia de la valoracio. Aixina, com a agrupacio politica fem patent el nostre compromis de continuar treballant en este tema.