Cadascu a lo que li cou (I) / Antoni Fontelles

19/7/2017

Este refra, com un atres pareguts: ‘cada u sap a on li apreta l’espardenya’, ‘cada u plora el seu dol’, ‘cadascu sap en sa casa a ón plou’, me ve ‘com anell en lo dit’ per a explicar o intentar per qué estan un poc a la grenya la AVLl (un academic) i la Generalitat Valenciana (la Direccio General de Politica Llingüistica i Gestio del Multiculturalisme, DGPLl / DGPLlGM). La publicitat de la discrepancia es produi el passat mes de juny. La disputa domestica ve a conte del manual editat pel Consell per a us dels funcionaris (“Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat”), les objeccions plantejades per la AVLl i la desatencio d’estes de forma quasi absoluta (segons l’institucio, nomes se n’han incorporat dos de caracter secundari al text definitiu).

          El mapa per a no perdre’s en este llarc text es el següent: resumire el contengut dels tres articuls del professor i academic Abelard Saragossà (i ‘entre col i col, fava’, es dir, fare algun comentari); explicare el desenroll i final de la polemica; referire alguns dels aspectes significatius de la proposta idiomatica de la Generalitat i finalment afegire algunes notes personals.

1. LA POLEMICA

El primer dels articuls es titula “Els «Criteris» de la DGPL i les lleis valencianes” (Saragossà 1, Levante-EMV, 8-6-17)

          L’autor lloa el canvi d’actitut institucional cap a la llengua; recorda que la AVLl es la que te l’autoritat normativa; aclarix que els ‘criteris’ son una resolucio administrativa d’aplicacio restringida nomes al Consell i conselleries, i que no s’ha demanat opinio al CVC.

          En resposta a la consulta feta, la AVLl elaborà un informe (13-9-16) en el qual li recorda a la Conselleria d’Educacio –responsable del document– diversos aspectes: ella es superior jerarquicament a la DGPLl; socialment, la AVLl s’ha de dedicar a superar la fractura “sobre la naturalesa del valencià”, i normativament es cert que oferix diverses solucions, pero tambe orienta sobre quína es la preferible en l’objectiu de crear “una pràctica estable i consolidada” per a les administracions publiques.

          L’academic critíca que la Generalitat canvie formes segons les preferencies partidistes o personals. Entre ‘espill’ i ‘mirall’ –les dos correctes– la AVLl considera preferible la primera, i censura que entre el parell ‘vos quedeu’ i ‘us quedeu’ –tambe admissibles– la DGPLl trie la segona.

Lo que no aclarix Saragossà es que estant en un pla d’igualtat els doblets… qualsevol usuari pot seleccionar lliurement una paraula o una atra i aço es lo que fa la DGPLl, elegir les mes proximes al catala actual, des de les opcions que li dona la propia AVLl.

Resumix l’actuacio de la DGPLl com a impropia d’una societat democratica, transparent i eficaç (es la seua opinio).

 

 

Image: Abelard Saragossà impartint filologia catalana en Lo Rat Penat, levante-emv

 

Antoni Fontelles