Compromis plagia una proposta d'Accio Nacionalista Valenciana (ACNV)

3/6/2014

  La coalicio Compromis, a través de la seua diputada Monica Oltra, ha anunciat presentar una proposicio de llei en les Corts Valencians per a eliminar la figura jurídica de l’aforament, que s’arreplega en l’articul 23.3 de l’Estatut d’Autonomia Valencià. Esta iniciativa ya fon plantejada fa mesos per Accio Nacionalista Valenciana (ACNV), com se pot comprovar en la seua web (propostes-economiques-i-socials). Per tant, nos trobem davant d’un plagi evident efectuat per Monica Oltra i Compromis qui, en multituts d’ocasions, descalifiquen als partits verdaderament valencianistes, pero mes tart, quan els conve, s’aprofiten de les seues idees i propostes.

                En la seua web, ACNV propon un text alternatiu a l’articul 23.3 de l’Estatut, destinant a dellimitar els privilegis que supon l'aforament:

"Els membres de Les Corts, fins i tot despres d’haver cessat en el mandat, posseiran prerrogativa d’inviolabilitat tant penal com civil pels vots emesos en l’eixercici de les seues funcions publiques, aixina com tambe per les opinions manifestades, sempre i quan estes no atenten contra les senyes identitaries arreplegades en el present Estatut d'Autonomia, els drets fonamentals i les llibertats constitucionals.

A banda de l’excepcio anterior, durant el seu mandat, cariran d'aforament, es dir, tindran la mateixa relacio en la llei i se’ls aplicarà de la mateixa manera que als restants ciutadans, per tant podran ser detinguts i retinguts per actes delictius realisats en el territori del Regne de Valencia, sense que siga necessari que l’acte delictiu siga flagrant, corresponent decidir sobre la seua inculpacio, preso, processament, si es el cas, i juï al jujat ordinari respectiu competent, el qual, al mateix temps, tambe evitarà que qualsevol proces de privacio de llibertat tinga algun objectiu politic destinat a obstaculisar les funcions parlamentaries del membre de Les Corts.

Fora del territori valencià la responsabilitat penal i civil serà exigible, en els mateixos termens, davant de la Justicia corresponent, com a qualsevol atre ciutada."

http://www.elperiodicodevalencia.com/663/compromis-plagia-una-proposta-daccio-nacionalista-valenciana-acnv