Conferencia de N'Antoni Fontelles: retalls de valencianisme

6/10/2016

            El dia 29 en la seu del GAV, un historic valencianiste, N'Antoni Fontelles nos presentà una conferencia que versava al voltant de l'historia del nostre moviment. 
            Com a bon periodiste nos va fer una presentacio dels fets des dels seus origens, fins a l'actualitat adobat en una essencia que no tots poden aportar, el seu protagonisme en els fets que nos narrava.

            De les idees que esgrimi yo em quedi en estes:
            Als valencianistes nos manipularen des d'un principi. El moviment va ser provocat i induit per poders en interessos diferents als que movien al poble que s'implicà dins del moviment. Manipulacio que  fomentà un sentiment anticatalaniste i antiesquerrà.
            Els diferents "dirigents" dels que ha "gojat" el valencianisme s'han caracterisat per no creure's allo que defenien, a diferencia del poble pla que ademes de creure's-ho assumia com a sentiment la seua valencianitat. 
            La manca de creencia per part dels dirigents facilità el seu abando o venda, per interessos personals, del proyecte valencianiste al millor postor.
            L'erro del poble -induit pels seus dirigents- fon acceptar separar lo cultural de lo politic, abocant tots els esforços en la banda cultural i descuidant totalment la part politica, deixant en mans dels politics aliens al moviment les solucions als nostres problemes.

 

            

            El conferenciant resaltà l'especial relevancia de la força que prengueren les associacions culturals a partir de la presencia en les institucions d'un partit que defenia els valors valencianistes -UV-. Aduint que la força d'estes associacions partia de l'accio politica. Realment se retroalimentaven.
            N'Antoni Fontelles resaltà la ceguera dels valencians en no saber o no voler vore la traïcio del Partit Popular qui en cap de moment varià la politica catalanista cultural iniciada pel PSOE, a la qual superà fent allo que els socialistes mai s'atreviren a fer, llegalisar el catala, obrir les portes de l'Institut d'Estudis Catalans en el Regne de Valencia, -cedint-li una seu en Castello- i crear una entitat analoga, la AVLl, que oficialisà el catala, per a mes tart blindar-la, en colaboracio del PSOE pero a iniciativa del PP, dins de l'Estatut. 

            Fontelles es llamentà de que havent fet tot aço "el PP ha gojat llegislatura darrere de llegislatura de majoria absoluta i ha continuat sent considerat per molts com a partit valencianiste...". "Contra el PSOE viviem millor, perque estava clar quí era l'enemic..." afirmà Fontelles.
            Al voltant de la creacio de la AVLl aportà relevant informacio, a l'haver participat de les negociacions i conegut els enganys en que el PP es guanyà a la "quota valencianista" que entrà dins de l'academia. Pot ser que el PP s'acostara en enganys pero lo mateix que ell i uns atres valencianistes veren les martingales i les denunciaren i per eixe motiu es negaren a ser part de la farsa de la AVLl, per contra aquells que entraren ho feren en coneiximent de causa, sabent a lo que anaven i sense importar-los traïcionar els ideals als que "representaven".
            Denuncià el cami erratic de confluencia de la RACV i Lo Rat Penat, dirigits pel PP. Apuntà que els suposts beneficis per a la llengua valenciana que anaven a aportar les innovacions implementades en el canvi de normativa, mai han arribat, per contra tenim els greus perjuïns que nos ha produit tan irresponsables mides.
            Assegurà que els catalanistes confien en que en qüestio d'unes poques generacions, controlant ells el mon educatiu, el valencianisme deixarà d'existir.
            A preguntes del public sobre a ón està la solucio de tots estos problemes, la resposta no pogue ser mes clara: en els vots.

Manuel Gimeno en camisa blanca, en un moment de la seua intervencio

            En Manuel Gimeno, present en la sala, intevingue fent les següents puntualisacions, "el problema dels valencians està en la seua manca de consciencia nacional. Nomes per mig del nacionalisme, com a maxima expressio del valencianisme, es pot arribar a canalisar este  i fer valdre els nostres drets com a valencians".

            Vicent Bellvis, membre de l'aliança valencianista i secretari general d'Avant Valencians, manifestà la seua conformitat en els plantejaments fets per Fontelles en relacio a la manca d'implicacio dels valencianistes en els moviments associatius socials valencians aliens, (associacions de veïns, moviment LGTB, ecologistes, agrupacions religioses, etc.) com a u dels erros estrategics del moviment, desacert que des de l'Aliança Valencianista estem corregint, tractant de tindre presents a tots eixos colectius.
            Mes tart en la "picaeta" tradicional pogui constatar que a pesar de tot lo denunciat pel coferenciant, encara hi ha gent que accepta com a cosa positiva la "defensa que fan els membres de la Seccio de Llengua de la RACV" contra l'actitut del seu decà de voler una via rapida d'acostament i confluencia en la AVLl que li obriga les portes a les subvencions. 
            Aquells que han segut els eixecutors de l'acostament per mig de la via "lenta" -els membres de la seccio- aquells que s'han amagat en les seues actuacions i les han tapat com a actes valencianistes ara "es revelen" contra qui els deixa en el cul a l'aire i destapa tot lo que venien fent. 
            Aço pareix una novela policiaca, ¿Quí es l'assessi, aquell que quan la victima encara agonisa diu: "està mort anem a cobrar l'herencia" o aquells que pensant en l'herencia li han estat suministrant chicotetes dosis d'arsenic fins que el seu cos colapse? ¿El fet de que els assessins denuncien a qui vol declarar-lo mort els fa que deixen de ser culpables? ¿Que conseguixquen que no siga declarat mort, mentrimentres li continuen administrant chicotetes cantitats d'arsenic els fa menys assessins?
            Yo ho veig molt clar, pero encara hi ha gent que es contenta en que els assessins de la llengua valenciana impedixquen que el seu acte passe a ser public i permaneixca en la privacitat. No ho entenc. Mentres que Voro Lopez i Josep Puchades acodien a la presentacio d'un llibre d'un catalaniste, Leo Giménez, fa dos semanes junt a una ampla representacio de la AVLl -anirien a preguntar qué hi ha de lo seu-, no se'ls viu per esta conferencia. 

            Per a mes inri alguns els donen premis per la seua valenciania -Palmes dorades d'Elig, Circul Civic...-. Es que som aixina de congruents.

Reproducio sonora de la conferencia (per a escoltar-la puncheu damunt de "conferencia")

Imagens: Conferencia de N'Antoni Fontelles, Accio Nacionalista Valenciana, J.M.
Audio: Conferencia de N'Antoni Fontelles, Accio Nacionalista Valenciana, A.C.

 

Miquel Real