Corrupcio en les universitats valencianes

5/11/2014

Aixina com taca a la societat la corrupcio financera, i tots clamen per la destitucio dels corruptes, deuria ocorrer en l'ambit universitari, a on la corrupcio cultural s'ha instalat i es defenen posicionaments pseudocientifics tant en ambit llingüistic com en el de l'historia, pero en este ambit som poquets els concienciats en denunciar el genocidi cultural que des de les rectories i diferents aules es ve cometent.

El vore als rectors de les universitats de Valencia clamant contra l'endeble llei de Senyes d'Identitat que diu que prepara el Goven valencià, afirmant que el seu deure es "ser critics en aquells, que, d'alguna manera van en contra del coneiximent, que es fruit de l'estudi, de l'investigacio i, per tant, de molt d'esforç", recorda a l'ara encausat, Enrique granados clamant per l'honorabilitat dels politics i demanant "que se separe el forment de la palla".

Els rectors han demanat que se retire l'anteproyecte de la Llei de Senyes al considerar que "obvia tots els dictamens cientifics i les sentencies judicials al voltant de l'unitat de la llengua".

La perversio del llenguage calificant els dictamens politics emesos per les universitats i els orguens consultius de la Generalitat valenciana, creats per a ratificar la ficticia unitat de la llengua, com a dictamens "cientifics", arriba a llimits insospitats. No contents en usar arguments pseudocientifics, pretenen usar arguments juridics, apuntant a les sentencies que "els han donat la rao", obviant que nomes el tribunal politic, es dir, el Tribunal Constitucional, els ha donat la rao, perque juridicament una volta darrere d'una atra els juges, en la llei en la ma, estaven del costat de la Llengua Valenciana.

Fruit del coneiximent i de l'estudi, de l'investigacio, i per tant de molt d'esforç son les normes d'El Puig, avalades per filolecs que discrepen clarament d'una unitat de la llengua, que proclamen des de l'universitat, que mai ha tingut lloc.

¿Qué es un dictamen cientific? Se supon que un dictamen cientific es aquell que seguix un metodo cientific. Lo qual nos du a una atra pregunta ¿quin metodo es cientific? Ho es el procediment que consistix en l'observacio sistematica, medicio, experimentacio, la formulacio, analisis i modificacio de les hipotesis.

Este metodo està sustentat per dos pilars fonamentals: El primer d'ells es la reproducibilitat, es dir, la capacitat de repetir un determinat experiment, en qualsevol lloc i per qualsevol persona. Este pilar es basa, essencialment, en la comunicacio i publicitat dels resultats obtinguts. El segon pilar es la refutabilitat. Es dir, que tota proposicio cientifica ha de ser susceptible de ser refutada (falsacionisme). Aço implica textar la teoria en experiments que de donar resultats diferents, negarien l'hipotesis posada a prova. La refutacio no es una atra cosa que el modus tollendo tollens del metodo hipotetic deductiu experimental.

Ara que coneguem qué s'enten per metodo cientific vejam qué nos estan venent com un "dictamen cientific"

-Apunten que l'unitat de la llengua està avalada per unversitats de tot lo mon en estudis de filologia romanica. Tambe afirmen que tota la romanistica ho recolza.

Dir que uns atres ho recolzen no es un metodo cientific. I si furguem un poc en eixe recolzament podem vore com en el XVI Congrés de Llingüistica i Filologia Romanica celebrat en Mallorca en 1980, reuni a 830 assistents, dels quals, unicament 36 recolzaren la suposta unitat de la llengua, per tant hi hague 794 romanistes que la rebujaren. Lo qual es pot traduir clarament com que "la majoria dels romanistes rebugen el fals concepte d'unitat de la llengua catalana".

-Està el dictamen del Consell Valencià de Cultura. Que nos inclou dins del sistema llingüistic catala.

El CVC es un orgue politic, sense coneiximents llingüistics rellevants, per tant no te capacitat per a dictaminar al voltant de temes que s'escapen al seu ambit. No pot fer afirmacions al voltant del tema llingüistic que no responguen a un plantejament politic, per tant els seus posicionaments des del punt de vista llingüistic carixen de validea.

-Està la definicio feta per la AVLl de "valencià".

La AVLl es una creacio del PP per a llegalisar el catala en Valencia. Per a conseguir tal fi, juntà a una majoria de persones que declaraven obertament que el valencià no existix per a conformar l'ent normativisador del valencià. Per supost, lo primer que feren es dir que el valencià no existix, (Sic) sino que es una variant del catala. ¿Se podia esperar un atre resultat?. No, ademes, donat que els academics estan a sou, cosa desconeguda en les academies de la llengua, la seua independencia a l'hora d'emetre opinions està condicionada per la voluntat de mantindre el sou, per cert mes que substancios, que estan rebent. Per tant els pocs que en principi discrepaven de l'unitat de la llengua, entrats en minoria com supostament valencianistes, passaren a formar part de les panches agraïdes, en la boljaca plena de l'elenc d'academics catalanistes.

Per un atre costat els coneiximents llingüistics dels membres de la AVLl son mes que qüestionables, com per eixemple els del mege Angel Calpe, entre uns atres. Se vulnerà clarament la llei de creacio de la AVLl en la seleccio dels seus membres, molts dels quals no complixen els requisits per a formar part de l'academia, ni en quant als coneiximents de valencià ni en quant a produccio lliteraria en valencià.

Per tant, la definicio que puga fer la gent no qualificada en materia llingüistica d'un orgue politic com ho es la AVLl, no te rellevancia cientifica des del punt de vista llingüistic.

-Unes atres afirmacions que sustenten la falsa unitat de la llengua: La teoria de la repoblacio.- Refutada amplament per Antoio Ubieto i Ampar Cabanes. Mil i una vegades modificada i rectificada, intentant acomodar les senyes als resultats, mil i una voltes demostrat que els fets neguen les afirmacions de les teories.

Les afirmacions catalanes no poden superar el metodo cientific, no se poden reproduir; son afirmacions que han segut amplament refutades, en senyes i documents historics, per tant son afirmacions acientifiques i carents de tota llogica.

Les afirmacions dels rectors son falses, puix la majoria de la romanistica no recolza l'unitat de la llengua. Sabent que aço es aixina i afirmar lo contrari es una mostra de corrupcio cultural que preten pevertir els coneiximents de la poblacio per a induir cap a un sentiment de catalanitat del poble valencià que mai ha existit, i que es contrari a natura.

Accio Nacionalista Valenciana exigix una neteja de corruptes en els orguens docents i l'implantacio d'una ensenyança fidel a l'historia i a la realitat tant en el camp llingüistic com en l'historic. Ensenyar coses ficticies es un frau i un engany. El poble de Valencia no deu de consentir estes actituts que perjudiquen la nostra image com a poble i entorpixen que s'afiance la nostra consciencia colectiva.

http://www.elperiodicodevalencia.com/822/corrupcio-en-les-universitats-valencianes