Disminuir costs i aumentar l'eficiencia

25/3/2015

Proposta nº 9 del nostre programa: "Simplificar i coordinar les distintes administracions publiques valencianes, en l’objectiu de disminuir costs, aumentar l’eficiencia i agilitat, millorar l’atencio al ciutada i facilitar la llabor dels distints treballadors publics. D’igual manera, reduir al minim possible els carrecs politics tant en numero com tambe en remuneracio, destinant eixa partida economica a reforçar, de manera equanim, adequada i proporcionada, els servicis publics basics que garantisen una major calitat en l’atencio que se presta a la societat valenciana."

L'actual Administracio està paralisada per manca de finançacio. S'ha creat un mounstre en tants caps que resulta massa complicat sostindre-lo. Els carrecs politics de lliure designacio s'han multiplicat de manera exponencial. Existixen hui en dia assessors d'assessors, perque ni el carrec triat a dit ni l'assessor adjudicat tenen idea alguna de la tarea que els ha segut encomanada. En la majoria dels casos es selecciona a una persona com a responsable d'un area, el qual precisa d'un assessor per a realisar les seues funcions i a la fi de la jugada son els funcionaris els qui s'encarreguen de resoldre la papereta... Resulta que estem pagant sous astronomics per a fer una tarea que es podria dur a terme sense la participacio dels que perceben dits sous. Totes les necessitats podrien quedar cobertes atenent nomes a les despeses ordinaries de la plantilla de funcionaris, aixo sería utilisar criteris racionals de productivitat. Pero contrariament a lo llogic i recomanable, coloquen sangoneres que s'alimenten del sistema.  Es tracta d'un saqueig. Este es  el nom que correspon a un sobrecost, innecessari i prescindible.

L'Administracio no es un centre de colocacio de malfaeners sense preparacio. Per a un bon funcionament del sistema fa falta persones en preparacio especifica que estiguen al carrec dels diferents llocs de responsabilitat. En molts dels casos son els mateixos funcionaris que realisen les tarees el personal mes especialisat i mes al corrent per a poder desempenyar dites tarees. Colocar a "recomanats" sense experiencia i sense coneiximents  del treball a realisar, ademes d'una irresponsabilitat i un sobrecost insostenible, es una mostra de la roïna conducta etica a erradicar de l'Administracio valenciana.

 Image: Wikimedia commons; LaraRmkllll

Miquel Real