El Consell d'Europa inclou al valencià entre les llengües minoritaries

4/5/2016

            A pesar dels milers de millons gastats per la Generalitat catalana per a impedir este fet, el Consell d'Europa dona carta de naturalea i existencia, com a llengua minoritaria a la llengua valenciana.

            Ademes, tanca les pretensions dels catalans d'apropiar-se de la parla d'El Carche en Murcia, deixant clar que es tracta de llengua valenciana.

            No obstant, com podem vore en el punt 20 nos tornen a incloure dins del catala.

            En el seu informe de 2015, ratificat en 2016 el Consell d'Europa reconeix a la valenciana com a la llengua minoritaria que es cooficial en el castella i que es parla majoritariament en tot el territori valencià.

            L'informe fa referencia a criteris historics, i a lo que reconeix el nostre Estatut i la nostra llegislacio d'us del valencià. Tambe dona importancia als cursos d'ensenyança del valencià implantats en tot el territori.

            Una atra peculiaritat de l'informe es que assegura que la llengua se depren fonamentalment en les llars i en les escoles.

            El 96'1% dels habitants del Regne entenen el valencià, i un 76'7% parlen valencià, percentage que puja al 82'4% en les zones valenciaparlants. El 89'3% dels habitants de zones valenciaparlants entenen el valencià escrit, baixant este enteniment a un 85'9% en tot lo regne a l'incloure les zones castellaparlans.

            En el 3'9% dels que no entenen el valencià hem de contar alguns estrangers que en lloc d'integrar-se consideren que hem d'usar la seua llengua d'orige per a relacionar-nos en ells; tambe aquells atres que pensen que en l'esforç de dependre el castella ya es suficient, i per fi un chicotet reducte de castellaparlants que consideren que no tenen per qué parlar una llengua diferent a la que es comuna en tot l'Estat.

            Tots ells, demostren que quan per algun motiu es senten motivats a fer us del valencià, no troben grans dificultats en entendre'l i en usar-lo.

            Estava recordant ad uns companyers de treball en Alacant, que mostraven gran despreci pel valencià, pero en voler interactuar en el meu gos, que nomes atenia en valencià, al poc de temps podies escoltar-los donant ordens al gos en perfecte valencià. Passaren d'afirmar que no l'entenien ni els interessava, a ser usuaris de la llengua. Unicament fa falta la motivacio necessaria i interes per part dels parlants, per a entendre una llengua.

 

            Totes les bones impressions d'haver segut reconeguts per l'estament europeu es cauen a terra en arribar al punt 20, a on clarament el Committee of Experts arreplega les dificultats que ha estat posant el govern de la Generalitat valenciana per a donar per bons els diplomes universitaris de Filologia Catalana en oposicions per a l'ensenyança del valencià. Fent referencia a les sentencies judicials (unes 46) que confirmen "l'unanim posicio del mon academic" el qual diu que el "Catala" i el "Valencià" son dos noms per a referir-se al mateix idioma. ¿Quína part de la paraula "unanim" no enten el Comittee of Experts, quan es de tots conegut, que hi ha una part del mon academic que defen que catala i valencià son dos llengües diferents? Pareix que els diners catalans conseguixen "unanimitats" encara que no es donen les premisses per a que dita unanimitat siga possible. Una llastima, una volta mes l'Unio Europea no esta a l'atura de lo que s'espera d'ella.

  • 20. During the fourth monitoring round, the Committee of Experts was informed that the Valencian citizens holding university diplomas in Catalan Philology are faced with difficulties in selection competitions for teaching positions in Valencia. The Valencian Government has continued to ignore relevant court sentences (some 46, state: October 2014) that confirm the unanimous position of the academic world which says that “Catalan” and “Valencian” are two names that refer to the same language.
  • Text sancer European Charter for Regional or Minority Languages
  • Text extractat fent referencia unicament al valencià European Charter for Regional or Minority Languages

            No obstant, tambe es bo fer public que l'Institut d'Estudis Valencians, en colaboracio en Accio Nacionalista Valenciana, està en conversacions en uns atres representants de llengües minoritaries europees, treballant pel ple reconeiximent de la llengua valenciana com a idioma indenpendent i autocton.

 

Informacio arreplegada per Albert Cuadrado
Redaccio de l'articul per Miquel Real

Image blog rtve es
Video Youtube Institut d'Estudis Valencians, conferencia en GAV Gandia.