El crimental /J. Masia

23/12/2014

Una de les qüestions que es plantejà Plato eren fins a on podria arribar el nostre saber. Fea referencia a un dels problemes fonamentals de la teoria del coneiximent, gnoseologia o epistemologia. Buscar l'orige dels nostres pensaments, es fonamental per a descobrir com arrastren des del seu orige vicis o perversions. Es mes facil fer-ho aixina que quan eixa idea escampa, l'ensenyen, t'adoctrinen i l'imponen a la poblacio que l'assumix com a propia, com si fora un dit, un peu o la seua ma. Com afirmaria Ortega, interiosada eixa creencia te domina a diferencia de l'idea a la qual encara domines, per aço es un cami interessant anar a la traçabilitat de les idees.

Una de les tecniques de manipulacio mes burda i efectiva es l'associanisme, es tracta de juntar  paraules, frases o idees que a base de repetir-les crea entre elles una relacio indisociable. El capitalisme es associat a lliure mercat, l'immigracio a delinqüencia, de fet per a molts son sinonims, pero el mercat eixistia abans del capitalisme, per tant, tranquils... mes alla del capitalisme hi ha vida i no nos esperen els perillosos rojos terroristes. Ad alguns els podria recordar allo de la "normativa cientifica del valencià". Tambe es pareix a la banalisacio, la tergiversacio i la prostitucio del terme "cientific" per a les ciencies del treball, les ciencies juridiques, les ciencies religioses, les ciencies politiques, per si no ho saben inclus les llepolies dels menuts son cientifiques.  

Una atra tecnica de desinformacio es el maniqueisme, els bons i els roïns, oblidant aixina lo que fan mal els nostres i a la vegada magnificant els defectes dels atres. Es necessari recordar que u pot ser una eminencia en el seu camp, pero aço no evita que siga un sabi panoli.

El pensament unic es creure que a soles hi ha una unica i exclusiva veritat, d'aci al forn d'Auschwizt no hi tant, com escriuria Watzlawick. Aço no es pot confondre en la defensa d'una posicio, la clau es la deteccio de la presencia o l'absencia d'argumentacio. 

Els talibans -en sentit ample, no exclusivament religios -activen sesgos ideologics, cognitius, pensaments deformats i falacies per a defendre la seua posicio, l'insult es la seua ferramenta mes util, practicament l'unica, junt a oblidar selectivament alternatives.  

El catalanisme o el neolliberalisme son dignes representants del pensament unic. En el valencianisme tradicional de dretes, nacionalcatoliciste no enten ni entendra en la vida que existixen mes perspectives, mes punts de vista valits, la seua ignorancia esperada es proporcional a la seua pobrea intelectual i humana que es obscenament vergonyosa i sumissa respecte al neolliberalisme. 

En un mon a no s'ensenya a ningu l'argumentacio, pero sí el logaritme neperia, creure que u es capaç de discernir be entre la veritat i la manipulacio es una impostura, pot ser una pretensio delirant. ¿Com saps multiplicar si ningu t'ensenya? ¿com es pot construir un edifici sense estudiar un poquet? Els llibres de filosofia de l'argumentacio i els de psicologia son d'acces public i tambe es venen en llibreries, vullc dir en aço que l'ignorancia ya no eximix del delit de ser imbecil, menys encara de demostrar-ho en caure constantment en el mateix erro.

¡Espai! La primera regla de la manipulacio es ser invisible, sibilina, perque quan detectes que algu te vol utilisar actives les teues defenses, per aço es necessari que els esclaus estiguen enamorats de les seues cadenes. 

Una de les caracteristiques de la llibertat es poder triar entre bones opcions. L'imperatiu moral nos eixigix ser fidels a nosatres i manifestar la nostra opinio encara que vaja contra la majoria si creem que lo que defenem es just. Un dels principis de la democracia es l'alternancia en el poder del partits politics -condicio necessaria pero no suficient-, ademes requerix ser creatius, ser responsables i lo suficientment critics per a defendre les postures sempre tenint com a referent als ser humans -no els bancs- i la força del millor argument. 

Els valors democratics estan en suspens, seqüestrats pel pensament unic, es l'hora de reivindicar-los. Defendre el valencianisme i les alternatives al neolliberalisme es lo mateix perque naixen de la dissensio, el compromis, la creativitat i l'argumentacio. 

La democracia s'enfortix en la dissensio i assegure que el cel no es cau. 

Per J. Masia