El model plurillingüe a debat

12/11/2014

'Dret a decidir' en el colege. Educacio obliga a votar la llengua d'ensenyança en la pública pero no en la concertada. La primera consulta es fara este curs encara que es podra anar repetint. S'haura de garantisar la continuïtat dels programes llingüistics.

 • La primera de les dos votacions en les que deurien de participar les families d'Infantil i Primaria este curs ya tenen el seu proyecte d'orde reguladora. La Conselleria d'Educacio presentà la nova norma que fixa el procediment d'autorisacio del proyecte llingüistic de centre, i que contempla per primera volta una consulta als pares al voltant de la llengua d'ensenyança que preferixen per a sons fills: castellà o "valencià". "Es tracta de respectar el dret a decidir de les families", destaca Educacio, a pesar del rebuig que la consulta ha provocat en sindicats, docents i entitats com 'Escola Valenciana'. Pero ¿Cóm es durà a terme?
 • Campanya informativa
 • Per a autorisar a un centre el seu programa llingüistic -aço es, les llinies en castellà o en "valencià"-, la Conselleria exigix la realisacio d'una consulta, tal i com s'establi en el Decret de Plurillingüisme de 2012. Sera "preceptiva" i haura d'anar precedida d'una "campanya informativa", segons arreplega el proyecte d'orde presentat als sindicats.
 •  L'objectiu d'esta campanya sera "informar al voltant de la consecucio dels objectius plurillingües". Pera aixo, es faran trobades en els pares en les que participaràn assessors llingüistics de l'Administracio educativa. La Conselleria contempla igualment la difusio de "materials institucionals"

  Votacio secreta i telematica

   La primera votacio es realisarà per primera volta este curs i "es podra repetir periodicament segons s'estime oportu per la Conselleria", segons matisaren fonts del departament que dirigix María José Catala. La consulta, aixo si, haura de garantisar el vot "lliure, igual, directe i secret" dels pares.

 • Aixina ho arreplega el text que, ademes, alvança que el proces sera per internet. "la direccio dels centres docents facilitarà les credencials d'acces al sistema telematic de consulta als pares, les mares o als representants llegals de l'alumnat matriculat en el centre que ho soliciten", afegix el proyecte d'orde.

  Fonts de la Conselleria explicaren que la votacio es fara a través d'Itaca, el programa dels centres per a la gestio administrativa i academica. D'ahi que, com remarcaren les mateixes fonts, es vaja a "habilitar un codic d'autentificacio a cadascuna de les families, que tindra que arreplegar en el seu respectiu centre". Segons Educacio, "aço facilitarà que es puga votar una sola vegada".

  Resultat no vinculant

 • En tot cas, el resultat de la consulta "no sera vinculant", de manera que no necessariament la Conselleria autorisarà el programa plurillingüe que voten majoritariament les families. Lo que voten els pares pero tambe el percentage de participacio seran tinguts en conte per l'Administracio.

  Criteris de planificacio

 • Esto ultim significa que es valoraràn uns atres criteris de planificacio educativa a l'hora de determinar la llengua base d'un colege. No solament conta, per tant, la consulta. Uns atres parametros per a decidir el programa llingüistic, a banda del resultat de la votacio, son: el numero d'unitats creades o habilitades en cadascu dels centres, el numero de llocs escolars ocupats per llengua en cadascu dels centres, la disponibilitat de llocs

 • escolars vacants en els diferents programes llingüistics en coleges de la mateixa localitat i la continuïtat dels programes entre Infantil i Primaria i entre Primaria i Secundaria.

   I "si, com conseqüencia de dit informe, no quedara clarament determinada la llengua base o llengües base del programa llingüistic a aplicar, el centre continuarà en la llengua (...) que tinguera autorisada anteriorment", segons apunta l'orde. Ara be, des d'Educacio es vullgue deixar clara una idea: "En qualsevol cas, sempre sera la Conselleria qui decidixca"

 • Coleges privats

 • No obstant, l'ultima paraula en el cas dels coleges concertats i privats no la te l'Administracio educativa. De fet, la regulacio de la consulta afecta unicament als centres publics, pero no als concertats ni privats, que no hauran de demanar l'opinio de les families.
 • El text normatiu afirma que "en els centres docents privats, sera competencia de la titularitat del centre la determinacio de la llengua o llengües base" No obstant, els alumnes que ya estiguen escolarisats en un determinat programa "tindran dret a la continuïtat en el mateix fins a finalisar l'etapa educativa corresponent, a no ser que renuncien expressament a dit dret per mig d'escrit dirigit a la titularitat del centre".

  Dit en unes atres paraules, si un centre privat o concertat decidix canviar la llengua vehicular d'ensenyança, haura de "implantar de manera progressiva els programes plurillingües que es corresponguen en la nova configuracio de llengües base a fi de garantisar el dret de l'alumnat que opte per la continuïtat en el mateix programa plurillingüe".

 • La Conselleria d'Ecucacio es "pitorreja" dels pares d'alumnes: crea una consulta no vinculant, reservant-se el dret a decidir, i ho venen com que ho fan per tal de "respectar el dret a decidir de les families". Accio Nacionalista Valenciana exigix a l'Administracio que respecte la voluntat del pares, i que ensenye Llengua Valenciana en Normes d'El Puig als chiquets dels pares que aixina ho demanen. L'ensenyança del valencià en Normes d'El Puig es un dret que tots els valencians deurien fruir. Atenent a l'incomprensible situacio actual, qué menys que puguen ser ensenyats en nomativa valenciana aquells que ho soliciten....
 • http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/12/54631587268e3e93068b456c.html