El Regne de Valencia recupera el seu lligam en la Ruta de la Seda

30/6/2015

Mostra de seda groga valenciana

Mes de 500 anys ha costat recordar el paper, com a desti final de la Ruta de la Seda, que tingue el Regne de Valencia. Esta ruta fon el major cami internacional de productes en els sigles XIV i XV. Supon, per tant, una primera internacionalisacio en un temps a on aixo era simplement ciencia ficcio.

La noticia que destaca hui es que la ciutat de Valencia s'ha incorporat a la Ruta de la Seda de l'Unesco, associacio de ciutats lligades ad esta ruta. Fa apenes unes semanes quedà aprovat el protocol pel que l'estat —s'ha d'adherir la nacio, no l'autonomia— quedava integrat d'acort a una iniciativa aplegada des del nostre territori, ciutat que sera la plataforma o «Focal Point» de la mateixa. En este proyecte se rellança una idea que ya se desenrollà fa un quart de sigle i que ara supon unir-se a una organisacio supranacional de 32 països.

Ha segut un treball de varies institucions en els seues corresponents responsables. Des d'institucions docents, l'Universitat de Valencia, la Catolica de Valencia i la UPV; el secretari autonomic de Turisme; el Colege de l'Art Major de la Seda i el centre Unesco-Valencia. Tots ells per iniciativa d'un senador valencià, qui, no obstant, vol desvincular-se de qualsevol component politic. «Vixc molt prop del Colege Major de l'Art de la Seda i un dels molts dies que passava per la seua porta, una persona m'expressà les seues queixes de que l'edifici poc menys que se caïa.», senyala al ser preguntat per l'iniciativa.

La maquinaria es posà en marcha des d'Unesco Valencia, la seu de la qual tambe està molt prop del Colege de la Seda. «Saberem que l'institucio te un programa de la Ruta de la Seda i que el nostre estat ni estava ni se li esperava. Es necessari alçar un poc la vista per a entendre l'importancia de la seda en el patrimoni valencià. Actualment, destaca especialment pel seu us i consum en l'indumentaria tradicional, que es el resultat final de sigles d'evolucio. Pero no podem oblidar l'existencia del mencionat Colege o, per supost, la Llonja de la Seda, de la que en 2016 es compliran vint anys de la seua declaracio com a Patrimoni de l'Humanitat. Sincerament, no entenia com la meua ciutat i el meu estat pogueren estar exclosos d'un corredor turistic de primer orde pel seu caracter historic com es la Ruta de la Seda. Me pareixia incomprensible que els mapes acaben en Italia en la tradicio sedera que hi ha en Valencia ... Pero es que, ademes, quatre sigles abans de que Marc Polo aplegara a Asia ya existia un transit de seda en Al Andalus a través de la ruta dels perses. Ya en aquell temps havia tradicio sedera en les nostres terres. Estavem davant d'un gran sense trellat». La presencia de la seda «se pot trobar en tot tipo de sensacions. En Valencia tenim un Cami de les Moreres. I es estrany el que, de chiquet, no haja tingut una caixa de sabates en cucs de seda. Aixo es sintoma de que es alguna cosa que està interiorisat com a propi».

Ad aço s'hauria d'afegir l'historia d'intercanvis comercials entre la peninsula i China, i que tenen en Valencia una especial rellevancia, a l'haver segut depositaries d'algunes tradicions tan arraïlades com «el cultiu de l'arros, l'imprenta, la porcellana i la polvora», ademes de la consabuda seda. Raons per les que, el 1 d'abril l'Organisacio Mundial del Turisme nos donava la benvinguda personalment a través del seu director eixecutiu. «Els llaços que unen a l'estat en la Ruta de la Seda son d'una antigor i una riquea formidables. Estrategicament localisada en l'oest mediterraneu, i en ports i conexions que han segut historicament essencials per al comerç i intercanvi entre Asia, Africa i Europa, la peninsula es l'eixemple dels beneficis que sorgixen de l'enteniment i la cooperacio».

No es la primera volta que la Ruta apareix lligada a la peninsula. En l'any 1990 ya se constitui la “Comissio Espanyola de la Ruta de la Seda”, vinculada a l'Unesco i que tingue la seua seu en el Museu Textil de Terrassa i que acabà en 1993 en la celebracio d'un seminari internacional.

Faltava l'incorporacio del segment institucional: l'Unesco Silk Road Platform. Un corredor que conformen 31 països: Albania, Armenia, Azerbaiyan, Banglades, Bulgaria, China, Croacia, Corea del Nort, Corea del Sur, Egipte, Jordania, Grecia, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Italia, Japo, Kazajstan, Kirguistan, Mongolia, Pakistan, Russia, Sant Mari, Arabia Saudi, Siria, Tayildstan, Turquia, Turkemistan, Ucrania i Uzbekistan.

Com pot comprovar-se, son països que formen part historica del traçat i unes atres que el producte ha segut adoptat com a materia prima en l'elaboracio de vestits, pero com a destinatari final de les ramificacions del trafic comercial. Junt ad estos estats, l'Unesco desenrolla en el proyecte del corredor una estrategia de turisme sostenible per a oferir orientacio en politiques i recomanacions per a la gestio de visitants, la promocio i planificación de destins. La revalida se produi en la ciutat de Xian, l'autentic quilometro zero de la ruta, en el congrés celebrat en maig, quan el representant valencià fon incorporat com a estat numero 32. Valencia se convertix aixina en el centre neuralgic, baix la denominacio de «Focal Point». Valencia com a ciutat, el Gremi i Colege de l'Art Major de la Seda com a subjecte historic vigent i el barri de Velluters com a entitat social. L'exposicio del senador fon acompanyada d'una mostra com a millor formula de convenciment: una bossa realisada en seda valenciana per a cada congressiste. No nomes s'incorporà com a nacio numero 32 sino que en maig de 2016 sera la seu del proxim «meeting» de països pertanyents a la mateixa.

Des de que se produi l'incorporacio han passat moltes coses en la ciutat i en el territori valencià. Totes les gestions realisades fins ara s'entregaran i es posaran en coneiximent dels actuals gestors per a que obren conforme consideren. Sense dubte servix per a alguna cosa la pertinença a esta ruta. Hi ha una llinia presupostaria de l'Unesco que incentiva la proyeccio turistica de la mateixa i aixo poden ser recursos destinats a la nostra proyeccio internacional.

Hi ha que pensar que hui en dia els viagers busquen noves sensacions. No tot es plaja. Busca folclor, patrimoni, gastronomia... i es major perspectiva de mercat per a un sector que ha patit la crisis. Es tracta d'un turisme innovador i sostenible, tendent a oferir noves alternatives. Accio Nacionalista Valenciana aposta per sectors dinamics com el turisme per a rellançar l'economia valenciana.

A partir d'ahi ya es una qüestio d'imaginacio per part dels governants a l'hora de desenrollar un pla de recomanacions d'itineraris en els destins, des de la visita a la Llonja a l'adquisicio de productes en una sederia. «L'idea de poder obrir a nous clients al producte seder valencià no pogui ser mes sugerente». Estarem atents a com es desenrollen .

 

Albert Cuadrado

 

Image: http://elmundoalreves10.blogspot.com.es