Eliminar la figura de l'Aforament

20/3/2015

Accio Nacionalista Valenciana arreplega en el seu programa la següent proposta: <<Eliminar la figura de l’aforament en el nostre Estatut (art.23.3) i delimitar els privilegis dels representants politics. La nostra proposta de reforma d’eixe articul en qüestio es: "Els membres de Les Corts, fins i tot despres d’haver cessat en el mandat, posseiran prerrogativa d’inviolabilitat tant penal com civil pels vots emesos en l’eixercici de les seues funcions publiques, aixina com tambe per les opinions manifestades, sempre i quan estes no atenten contra les senyes identitaries arreplegades en el present Estatut d'Autonomia, els drets fonamentals i les llibertats constitucionals".

 A banda de l’excepcio anterior, durant el seu mandat, cariran d'aforament, es dir, tindran la mateixa relacio en la llei i se’ls aplicarà de la mateixa manera que als restants ciutadans, per tant podran ser detinguts i retinguts per actes delictius realisats en el territori del Regne de Valencia, sense que siga necessari que l’acte delictiu siga flagrant, corresponent decidir sobre la seua inculpacio, preso, processament, si es el cas, i juï al jujat ordinari respectiu competent, el qual, al mateix temps, tambe evitarà que qualsevol proces de privacio de llibertat tinga algun objectiu politic destinat a obstaculisar les funcions parlamentaries del membre de Les Corts.

 Fora del territori valencià la responsabilitat penal i civil serà exigible, en els mateixos termens, davant de la Justicia corresponent, com a qualsevol atre ciutada.">>

Esta proposta o unes atres de similars intencions la defenen hui en dia la majoria de partits, inclosos aquells que governen, estos ultims han tengut ocasio i oportunitat de plantejar esta iniciativa en el govern autonomic, i en virtut a la seua majoria i a que els demes partits apoyen este tipo d'iniciatives podia ser ya una mida vigent. Pero no ho han fet, han preferit plasmar-ho en proposta electoral abans que fer-ho realitat per mig de la seua capacitat llegislativa. Accio Nacionalista Valencianas ya li va fer arribar al llegislatiu valencià esta proposta, sent la resposta del llegislatiu que ho estudiarien. Des d'AccioNV nos comprometem a fer-la una realitat si el poble valencià nos dona la seua confiança en les urnes. Indistintament, continuarém demanant a les demes forces politiques que recolzen l'iniciativa perque favorix l'igualtat entre tots els ciutadans i supon un pas mes per a reduir la capacitat d'eludir a la justicia dels politics corruptes i o en activitats delictives.

Image: informacioporlaverdad