Els contractes auditats de la generalitat mostren irregularitats

6/1/2015

Dels 629 contractes publics realisats en l'any 2013, que han supost un desembojacament de 895 millons d'euros, la Sindicatura de Contes ha fet una mostra aleatoria de 33 contractes en la finalitat de fer el seu Informe de Fiscalisacio anual. Els resultats del seu analisis no resulten massa optimistes i suponen un nou gir de femella, que explica la situacio de penuria en que es troba gran part de la societat valenciana.

Entre una de les seues conclusions està que no s'ha aplicat correctament la normativa llegal; dels 33 expedients revisats nomes tres son correctes i compliren de manera escrupulosa la Llei de Contractes Publics, els restants presenten diverses incidencies que d'alguna manera se boten la llei per a tindre certes millores.

Estos expedients revisats suponen un 55,4% de les facturacions de l'any 2013 (495 millons) i suponen una serie de servicis molt variats que van des del transport urgent d'ambulancies (258 millons), el servici d'helicopters per a l'extincio d'incendis (42 millons) o la reforma de l'Audiencia provincial d'Alacant (5 millons).

Els informes destaquen que entre les irregularitats estan: la no justificacio de la necessitat del contracte, o tambe l'injustificacio de la tramitacio d'urgencia; no incloure en la publicitat els criteris  de valoracio per a l'adjudicacio; en uns atres casos la revisio de preus no complia lo establit en la Llei de Contractes o la documentacio del contractiste es incompleta o incorrecta.

Respecte a la caixa fixa, que alguns comparen en les targetes “black”, en l'any fiscalisat la Generalitat utilisà 279 contes de fondos de caixa fixa, en un pressupost de 88,9 millos d'euros, gastant la practica totalitat del montant (93%). Respecte a anys anteriors esta cantitat ha minvat tant en fondos de caixa fixa (283 millons en 2012) com en pressupost (93,5 millons en 2012).

Els Sindics de Contes han destacat que lo mes escandalos de tot es que els mateixos que es beneficiaren de les despeses s'encarregaren de donar el vist i plau al justificant, per lo qual no se produix la separacio de funcions que s'exigiria en una administracio sanejada, i per tant, aniria en contra de la llei i de les bones practiques.

Es preocupant que en una administracio com la valenciana estes males practiques estiguen tan esteses, puix està repercutint en una minva dels recursos propis i una racionalisacio a lo que s'estan destinant els recursos propis dels valencians.

Es per aixo que Accio Nacionalista Valenciana propon en el seu programa electoral, en la finalitat de subsanar estes irregularitats i contar en mes fondos propis per a destinar-los a promoure la nostra economia:

2. La consecucio d’una Administracio Publica en la qual la transparencia en l’actuacio dels representants politics siga la norma, i no l’excepcio. En l’objectiu d’alvançar en l’aument de la eficiencia i la millora de la gestio de les entitats publics, es fonamental potenciar tots els instruments de control economic i financer disponibles, tant interns –interventors. Control financer permanent-, com externs –Auditories publiques. Sindic de Contes-, en l’objectiu de controlar la gestio interna, la regularitat contable, el compliment llegal, la fiscalisacio i l’equilibri economic. Paralelament, s’ha de rendir contes als ciutadans valencians de manera continuada, a través del dels diversos mijos de comunicacio i mecanismes electronics dels que disponen els organismes publics, es la millor garantia de traslladar a la societat la confiança en els seus governants.

3. Gestionar els imposts dels ciutadans en la maxima responsabilitat, eficiencia i honradea. Aplicar criteris dirigits a favorir el millor aprofitament possible dels recursos economics i patrimonials, destinant-los a les necessitats i prioritats reals de la societat, en l’objectiu d’oferir servicis publics de calitat i actuacions dinamisadores de l’iniciativa privada, evitant en tot moment balafiar i malbaratar els fondos publics en fins contraris a l’interes general dels valencians.

4. Rebugem la figura del politic com a professio. Convertir la representacio politica en un servici al ciutada i no en una forma de servir-se d’ell. Renunciar als privilegis i prebendes, que historicament han segut i continuent sent inherents als distints carrecs publics, tant economiques com politiques, aixina com tambe reduir al minim, que exigix la llegislacio vigent, aquelles d’indol judicial. Actuar en absoluta rectitut en l’eixercici de les responsabilitats politiques, i evidenciar el total desinteres pel benefici i redit personal, o del partit, que es requerix a qualsevol representant public.

9. Simplificar i coordinar les distintes administracions publiques valencianes, en l’objectiu de disminuir costs, aumentar l’eficiencia i agilitat, millorar l’atencio al ciutada i facilitar la labor dels distints treballadors publics. D’igual manera, reduir al minim possible els carrecs politics tant en numero com tambe en remuneracio, destinant eixa partida economica a reforçar, de manera equanim, adequada i proporcionada, els servicis publics basics que garantisen una major calitat en l’atencio que se presta a la societat valenciana.

15. Fomentar el creiximent i desenroll economic, especialment municipal. Establir iniciatives en cada zona que contribuixquen a la creacio de proyectes reals, i s’arrepleguen en informes a on s’hagen analisat, expost i determinat les distintes capacitats, oportunitats i potencials des d’una perspectiva economica, empresarial i industrial dels municipis, en la clara intencio de plantejar solucions en el menor determini possible, per a impulsar, dinamisar, fomentar i potenciar eixos proyectes que revitalisen el teixit productiu i empresarial de cada municipi o comarca, que servixquen, al mateix temps, per a combatre la desocupacio.

16. Recuperar la solvencia de les administracions valencianes. Establir un pla de racionalisacio i control de les despeses innecessaries i prescindibles, com les vinculades a grans events, proyectes faraonics, prebendes i agaps d’organismes i mandataris politics, societats publiques empresarials deficitaries, fundacions publiques improductives, estructures administratives no preceptives, carrecs de confiança i assessors en plantilla, tant de l’Administracio com del Sector Public Empresarial, entre moltes atres. En el mateix sentit, al reduir i reorganisar les finances publiques, dispondre d’un pla de pagament als proveidors real i creible que elimine la morositat generada. De manera compatible en l’anterior pla, intercedir i negociar en les entitats financeres en la determinacio d’activar el credit per als autonoms, chicotetes i mijanes empreses (PYMES), tots els sectors productius i families, repercutint en l’increment del consum i la millora de l’economia valenciana.

17. Impulsar la creacio d’una central de compres, destinada a abaratir despeses i costos de tots els productes i materials requerits per les distintes Administracions publiques valencianes.

 

Font: El País, 4 giner 2015.