Els pares votaran quina llengua vehicular volen per als seus fills en els coleges

16/10/2014

Els pares d'infantil deuran triar la llengua d'ensenyança. La primera consulta sera en giner o febrer i podra coincidir en la de la jornada continua.

Educacio deixa la porta oberta a que voten tambe les families de Primaria.

Fent oits sorts a la recomanacio de l'Academia Valenciana de la Llengua (AVLl), la Conselleria convocarà este curs la primera consulta a les families per a que decidixquen quina llengua d'ensenyança volen per als seus fills: castellà o valencià. Complirà aixina en un dels articuls del Decret de plurillingüisme de 2012, que introduï la novetat de la votacio "al voltant de la preferencia del programa que es deurà realisar en cadascu dels centres, als pares".

Fonts de la Conselleria d'Educacio confirmaren al diari El Mundo, que la votacio tindra lloc en tota provabilitat entre els mesos de giner i febrer, es dir, abans del proces d'admissio escolar. D'esta manera, les families triaran centre sabent quin programa plurillingüe desenrolla cadascu dels centres.

Estos programes (les tradicionals llinees en valencià o castellà) son determinants en Primaria, al primer cicle del cual, arriba el sistema plurillingüe en el curs 2015-2016. Esta etapa, a diferencia de lo que passa en Infantil -a on s'ha implantat estos ultims anys el plurillingüisme- ya se dividix en arees i assignatures. Dit en unes atres paraules, l'introduccio de l'angles ya no es llimita a un primer contacte dels alumnes en la llengua estrangera, sino que sera vehicular en assignatures no llingüistiques.

D'ahi la primera convocatoria de consulta, per a la que hi haura encara que desenrollar la norma que la regule. Lo que està ya clar, segons la Conselleria, es que tindran que votar totes les families d'Infantil, si be es deixa la porta oberta als pares que tinguen fills matriculats en Primaria. En tot cas, sera als chiquets mes chicotets als qui mes afecte la decisio, tenint en conte que entraran en Primaria en els proxims anys.

No tindran vot, llogicament, els pares que participen este curs en el proces d'admissio, puix no figuren encara en el cens de families del colege. En relacio al sistema de votacio, tampoc hi ha no res clar, encara que el departament de Campanar no descarta inclos que les families emetan el seu vot de manera telematica, per mig del programa Itaca de gestio escolar.

El resultat d'estes votacions no sera d'obligat compliment per a l'Administracio. Pero en son dia la consellera Maria José Catala ya digue que podria tombar la decisio del consell escolar -en el que està representat tambe el claustre de professors- si contradia l'opinio de les families.

En tot cas, lo que senyala el Decret es que "correspon a la Conselleria determinar la llengua base del programa o programes d'aplicacio en cadascu dels centres publics a la vista dels resultats de les evaluacions desenrollades en els centres. (...) i d'una consulta al voltant de la preferencia del programa que es deura realisar en cadascu dels centres als pares". L'ultima paraula, per tant, la te l'Administracio, no les families.

Jornada Continua

Ademes, es dona la circumstancia de que esta votacio inedita pot coincidir en el temps en una atra nova consulta: la que podria celebrar-se en els centres si la Conselleria trau avant el seu Decret per a generalisar la jornada continua a tots aquells que ho vullguen.

Catala ya ha promes que, si finalment s'aprova dit Decret, els coleges tindran que convocar tambe consultes per a que se pronuncien els pares. En este cas, l'Administracio fixa com punts de partida per a acceptar la jornada intensiva escolar que vote la mitat del cens i que, almenys, se declaren a vafor el 85% de les families. La data llimit per a la realisacio de la votacio s'ha fixat igualment per a abans del proces d'admissio, de manera que en març estiga presa la decisio.

-----------------

Bona ocasio per als pares per a demanar Llengua Valenciana en Normes d'El Puig. No es lo que se pregunta, cert, pero si dona peu a iniciar el debat. Per un atre costat, el "precedent" dut a terme per la Consellera de Cultura de no fer cas a les recomanacions de la AVLl, pot donar cabuda a mes "desatencions a les seues recomanacions en materia llingüistica". Aprofitem l'ocasio, ¡demanem Llengua Valenciana en Normes d'El Puig per als nostres fills!

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/16/543ea7bde2704e0c3e8b458f.html