Escola anira al TSJ per a paralisar la consulta al voltant del valencià en els coleges

12/12/2014

Educacio convoca als pares a votar per internet el proxim divendres 19 si preferixen "castellà i angles" o "valencià i angles". La Conselleria d'Educacio publicà l'orde que regula la polemica consulta telematica no vinculant als pares d'alumnes de Primaria (6 a 12 anys) al voltant de si volen que la llengua base en la que estudien sos fills siga el valencià o el castellà. Al mateix temps, el departament de la consellera M.ª José Catalá, ha començat a remetre als coleges els cartells en els que convoca a les families a votar per internet el proxim divendres 19 de decembre baix el lema "Tu decidixes l'educacio dels teus fills". Encara que Educacio no ha fet publica la pregunta del referendum, en el cartell es convida als pares a opinar si preferixen "castellà i angles" o "valencià i angles".

Crida a l'abstencio

El president d'Escola Valenciana, aquell que clamava pel dret a decidir dels catalans, Vicent Moreno, qui califica de "desproposit total" la consulta, anuncià que l'oficina de drets llingüistics d'esta agrupacio "denunciarà l'orde davant del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Regne de Valencia, solicitant la suspensio cautelar del referendum". Moreno, apunta que el TSJ de Galicia "anulà una consulta similar", alvança que Escola "promourà l'abstencio de les families". "L'unica consulta verdadera es la matriculacio en les llinies en valencià" diu "i Educacio utilisa este referendum politicament per a obrir foc i una batalla en els coleges en l'intencio de carregar-se l'ensenyan-ça en valencià", sentencia Moreno.

L'Academia Valenciana de la Llengua (AVLl), com ya alvançà Levante-EMV en exclusiva fa dos mesos, en el corresponent dictamen que deu d'emetre com a maxim orgue consultiu en materia llingüistica del Consell recomana a Educacio eliminar esta consulta perque enten que "efectuar una consulta individualisada" a tots els pares, "centre a centre i repetida en lo temps, al voltant del model llingüistic de cadascun dels coleges no podra conseguir els fins publics que l'Administracio valenciana te encomanats".

La AVLl, contraria al referendum

La AVLl, en l'informe que per no ser vinculant ha obviat la conselleria, soste que la votacio dels pares condiciona una planificacio educativa que deu de velar pel compliment de l'articul 6 de l'Estatut que diu que els ciutadans "tenen dret a rebre l'ensenyança del, i en, idioma valencià". En esta llinea, la secretaria de la AVLl, Verónica Cantó, digue "que la consulta als pars pot ocasionar mes problemes" i que el referendum "clar es la matriculacio".

Accio Nacionalista Valenciana denuncia l'actitut tant d'Escola Valenciana, com de la AVLl, tractant d'impondre allo que no passa de ser una recomanacio, feta per la AVLl que no es vinculant. Aixina mateixa, ACNV denuncia l'hipcresia de la AVLl qui ara sí, defen el text de l'Estatut a on parla del Dret dels valencians a rebre l'ensenyança en l'Idioma valencià, mentrimentres que ells que son l'ent triat per a regular i normativisar dit idioma, ho neguen i substituixen pel catala.

No nos extranya l'unitat d'accio d'estes agrupacions sectaries que no volen una atra cosa sino la desaparicio de la Llengua Valenciana baix una sistematica substitucio per la parla catalana. Per un atre costat el PP no vol sino la substitucio del valencià pel castellà, per eixe motiu potencia l'us del catala en les aules, sabent l'efecte de rebuig i desafeccio que provoca en els ciutadans el fet de que els impongan una llengua extranya.

Com a alternativa Accio Nacionalista valenciana oferix:

PROPOSTES EN ENSENYANÇA: 

  1. Oferir una ensenyança publica de calitat, garantisar la llibertat d’eleccio de centres d’educacio per part dels pares, facilitant i respectant l’opcio de triar una educacio privada, aixina com impulsant la participacio i decisio sobre el proces educatiu, siga privat o public, i inclus propiciant la colaboracio entre educadors, pares i alumnes en la seleccio dels continguts mes adequats del programa educador.
  2. Regenerar, des de l’Administracio valenciana, l’ensenyança publica per a oferir una opcio de major calitat als pares i alumnes. Incrementar la formacio pedagogica del professorat public, en l’objectiu, primer, d’aumentar la capacitacio i preparacio dels docents i, segon, de millorar els resultats de l’alumnat, d’eixa manera se potencia la calitat i competitivitat dels centres publics.
  3. Priorisar la reduccio del fracas escolar invertint, de manera ordenada i equanim, per a dotar de mes mijos i docents en els centres educatius publics, puix la disminucio del ratio alumne/professor es directament proporcional a la disminucio del fracas escolar, com ocorrix, per eixemple, en els països escandinaus. Pensem que l’evolucio de qualsevol societat depen de manera decisiva en la calitat de la seua ensenyança.
  4. Suspendre el pla de trilingüisme, per ser en l’actualitat una mida politica fora de la realitat educativa i de nula eficacia docent. Millorar el rendiment intelectual dels alumnes, a través de programes que potencien el nivell de disciplina i concentracio en l’estudi, ademes d’estimular el treball de l’alumne fora de l’aula. Combinar nous i alvançats sistemes d’aprenentage en les ultimes tecnologies, favorint d’esta manera l’assimilacio dels diferents conceptes a partir de la manipulacio, observacio i experimentacio. Reduit el fracas escolar, plantejar l’implantacio progressiva del coneiximent de l’angles. Protegir i primar el coneiximent de l’idioma valencià junt al de la cultura valenciana, com a simbols identitaris i potenciadors de l’identitat propia valenciana, en contraposicio a l’actual ensenyança d’un llenguage i pseudo-historia aliens als valencians i a la seua evolucio a lo llarc dels segles, que de cap manera representa a l’autentica Llengua Valenciana ni a la personalitat del Poble Valencià.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/12/escola-ira-tsj-paralizar-consulta/1200445.html