La federacio AVANT propon mides contra la corrupcio

17/7/2015

Lluita contra la corrupcio. Una justicia moderna, eficient i rapida

Moltes son les veus que s'alcen contra la corrupcio. Els diferents partits proponen mides per a erradicar-la. Pero a l'hora de la veritat, de forment ni un gra.

Hi ha detectat un gran frau a facenda, pero no se dota en una major contractacio o assignacio de funcionaris que es dediquen a l'inspeccio.

Els inspectors existents es senten impotents front l'ingent tarea de triar a quí inspeccionar i a quí no, deixant 'escapar' gran quantitat de chicotets defraudadors per la necessitat de centrar-se en els grans. La bossa de frau que es deixa de combatre es tan gran que sería suficient per a solventar la majoria de problemes de finançacio actuals.

Tots tenen clar que una justicia lenta no es justa. Tots tenen consciencia de la manca de personal i mijos en els jujats. Pero mentrimentres no manquen partides per a dotar de movils i tablets als nous representants del poble, en els jujats es perden expedients per no dispondre de sistemes informatics adequats. En el parlament se manté el contractament a dit d'assessors que palien les incapacitats dels representants electes, mentrimentres que en els jujats no hi ha el personal suficient per a donar el tractament administratiu necessari a la documentacio dels procediments... Certament se fan lleis, pero no es dota de mijos per al seu compliment. I senzillament aço te un nom, frau de llei. Quan se fan lleis que no es poden complir, per falta de dotacio presupostaria, no deixa de ser una estafa al poble. ¿De qué aprofiten les lleis si no es posen els mijos i se fan les dotacions economiques necessaries per a la seua aplicacio?

Estes son les propostes de la federacio AVANT, en la que Accio Nacionalista Valenciana està integrat, per a combatre la corrupcio i obtindre una justicia que funcione:

Acabar en l'impunitat de partits politics i sindicats. Actuacions contraries a llei deurien comportar l'inhabilitacio temporal, com a minim, d'aquells que devent ser garants de les lleis es convertixen en infractors. La corrupcio en els partits politics deu de tindre conseqüencies. Demanem l’inhabilitacio per ad aquells que actuen contravenint la llei en benefici propi. Aquells que han incomplit la llei no poden presentar-se per a llegislar ni per a defendre els drets dels treballadors.

Proponem acabar en la corrupcio politica començant per separar, de manera real, el poder politic i el poder judicial, a través dels canvis llegislatius necessaris que garantisen l’independencia de la justicia, en especial les maximes institucions i orguens judicials per a que no siguen nomenats ni controlats des del poder politic.

En la llinia anterior, plantegem l’inclusio en el Codic Penal les diferents actuacions i comportaments corruptes que en l’actualitat no s’arrepleguen, per a que se constituixquen com a figures delictives (balafiament i gestio politica imprudent o perjudicial per als caudals publics, l’enriquiment illegal, l'eliminacio de la prescripcio dels delits de corrupcio, etc.).

L'administració de justicia, a pesar de no tindre un cost excessivament alt per al contribuent, si te una importancia molt gran en el funcionament de l'economia. Per a començar, una justicia lenta no es justa, una empresa afectada per impagaments tanca abans de cobrar un centim. Afrontar i arbitrar, de manera urgent, mides dirigides a resoldre l’insostenibilitat de la gestio i manteniment de l’Administracio de Justicia valenciana, aixina com les responsabilitats compartides en l’Estat, degut a que nos otorguen minimes capacitats de decisio a canvi d’un gran esforç economic. Reivindicar en fermea a l’Estat una major finançacio que s’ajuste a les autentiques necessitats -similar a la d’unes atres comunitats autonomes- o, en el cas contrari, plantejar la devolucio de les competencies cedides en materia de justicia –com mantindre i proveir de personal, mijos materials i economics les instalacions judicials, fer-se carrec dels servicis de justicia gratuita o sufragar els instituts de medicina llegal-, per ser inassumibles economicament, tenint en conte que la justicia valenciana requerix de mes instalacions judicials, mes juges i magistrats, i suficient personal per a cobrir les actuals necessitats. Aixina tambe, de manera general, som contraris a l’aplicacio de qualsevol taxa judicial, puix l’administracio de justicia ya la paguem en els nostres imposts. Denunciem que la major injusticia es una justicia lenta, per tant plategem que la justicia ha de tindre la finançacio necessaria per a millorar la seua eficiencia i rapidea.

Image: www.elmundo.es

Miquel Real

Adjunt a la Secretaria Federacio AVANT

President d'AccioNV