La glotofobia (i II) / Per J. Masia

25/8/2022

Els regionalistes solen ser homens de be: catolics, apostolics i romans, conservadors, neolliberals convençuts i grans constitucionalistes. Pero, apliquen la Constitucio Espanyola o les lleis nomes quan els interessa.

Els imperialistes o pancatalanistes estan en tot l’espectre ideologic, matingueren durant anys una forta accio prejuïciosa i discriminativa contra l’apichat, com si fora Satan, i estigueren en una creuada per acabar en el mal en la Terra. Inclus per a desprestigiar a les NdP s’inventaren que estaven basades en l’apichat quan es mentira. Ara, els mateixos bochins, com ya arribat l’hora, intenten ocultar les seues malifetes i en modo genuïniste s’autoimponen i imponen la redencio superficial i increible per als que hem observat la desfeta. ¡Quí t’ha vist i quí te veu mateta de fenoll!

El articuls de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, deixen mes clar que els casos de valencianofobia son illegals per molt que l’extrema dreta espanyolista, sens arguments, pense lo contrari, ¡inclus revictimisen al valencianoparlant assegurant que es un maleducat per no passar-se al castella!

Utilisen la falacia de desviar l’atencio, perque obvien la discriminacio, sempre immoral i illegal. Socrates advertia que no hi ha gent roïna, nomes ignorants i que se’ls ha d’ensenyar, pero quan son immunes a l’informacio parlem d’autoodi. La glotopolitica es concreta en una serie d’accions administratives o llegals que tracten de forma diferent a un idioma sobre un atre. La glotofobia te la seua contrapartida: la glotomania, l’amor incondicional per una llengua perfecta, que obviament es la que parla u mateix. L’immunitat a la critica de les doctrines es la que salva i reproduix com a llegitim la discriminacio de l’extrema dreta castellana. Socrates pensava que l’home era roïn per ignorancia, la candidea del gran filosof es demostrable.

Copie la llei d’us en l’idioma dels que han d’entendre la qüestio, els pose en negreta lo mes rellevant perque com pareix que hi ha ininteligibilitat −nomes en els seus cervells−, ya no podran aduir ignorancia perque sera mala fe:

Artículo 2. El valenciano es lengua propia de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlo y a usarlo oralmente y por escrito tanto en las relaciones privadas como en las relaciones con las instancias públicas.

Artículo 3. Sin perjuicio de las excepciones reguladas en esta Ley, el empleo del valenciano por los ciudadanos en sus relaciones, tanto públicas como privadas, produce plenos efectos jurídicos, de igual manera que si se emplease el castellano, sin que pueda derivarse del ejercicio del derecho a expresarse en valenciano cualquier forma de discriminación o exigencia de traducción.

Artículo 4. En ningún caso se podrá seguir discriminación por el hecho de emplear cualesquiera de las dos lenguas oficiales.

Artículo 5. La Administración adoptará cuantas medidas sean precisas para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de emplear cualesquiera de las dos lenguas oficiales, así como para garantizar el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano.

Artículo 16. Las empresas de carácter público, así como los servicios públicos o directamente dependientes de la Administración, han de garantizar que los empleados de los mismos con relación directa al público poseen el conocimiento suficiente de valenciano para atender con normalidad el servicio que tienen encomendado.

Artículo 17. Todos los ciudadanos tienen el derecho a expresarse en valenciano en cualquier reunión, así como a desarrollar en valenciano sus actividades profesionales, mercantiles, laborales, sindicales, políticas, religiosas, recreativas y artísticas.

Si alguna vegada el regionalisme “bien entendido” volguera deixar de fer el ridicul en les inconsistencies i falacies fundacionals que practíca hauria de donar un pas avant, hauria de morir per a progressar i ser molt mes reivindicatiu, en fi, nomes el nacionalisme valencià enten perfectament la qüestio, els atres actors, simplement, no poden. Les llimitacions ideologiques es tornen intelectuals i etiques. La via valenciana es l’unica llibertadora i empoderadora.

Es tracta d’obrir els ulls per a lluitar contra les injusticies que atenallen als valencians, que no venen sempre de Catalunya sino tambe de l’espanyolisme, quan no del pancaespanyolisme: la perfecta unio de l’espanyolisme i el catalanisme per a despersonalisar-nos. ¡Desperta ferro!

J. Masia.

Imagens: archiu ACNV, farmacon.files.wordpress.com.