La valencianofobia i els seudoarguments (I)/ Per J. Masia

13/7/2022

 El dia 6/7/2022, ACNV denunciava en la seua pagina de Facebook que “Els funcionaris tenen l'obligacio de coneixer els dos idiomes oficials per a poder atendre al public, cap persona pot ser discriminada per usar la seua llengua. ACNV sempre contra la valencianofobia.”. https://www.facebook.com/groups/1409479729333406/posts/3339878706293489/

 La defensa es feu arran de l’enesim cas de valencianofobia.

 Eldiario (30-6-2022) titulava: “’O me hablas en castellano o no te atiendo’: nueva discriminación por el uso del valenciano. Una trabajadora del ayuntamiento de la Vall de la Gallinera llamó a la Diputación de Alicante para gestionar unas subvenciones […] El alcalde de la localidad de la Marina Alta califica los hechos como ‘una situación propia de tiempos pasados’ en una queja formal que ha elevado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.”. Si l’assunt l’ha d’arreglar Mazón, el pancaespanyoliste, estem apanyats. Substitui a Chimo Lanuza en la direccio de l’IVAJ, lo primer que feu fon prohibir les Normes del Puig i lo segon cridar com un foll: “¡Viva España, escribo en catalán, pero soy supervalencianista!”.

 Dir que entre el valencià i el castella hi ha inteligibilitat llingüistica pareix una obvietat, pero per a molts, tambe aquells que escriuen una noticia en valencià i te la traduixen baix en castella no ho es, ¡no siga que no els entenguen! Eximixen d’una miqueta d’esforç per a entendre el valencià, ¡un bravo per la didactica d’estos senyors! Haurien de saber que fa mes el que vol que el que pot.

 Podrien reflexionar sobre esta experiencia, en la fira de llengües Expolingua, celebrada en la vila de Madrit, fara uns 25 anys, parli en valencià una hora en l’auxiliar de congressos de l’estant del gallec que volia saber cóm estava el nostre assunt. Li digui de passar-me al castella per a que m’entenguera millor, pero me digue que no i si una gallega m’enten i un valencià no, es estrictament per motius d’autoodi, ho repetixc: per motius estrictament d’autoodi o la gallega deixà a Albert Einstein a l’altura de la seua sabata. Per lo tant i pel criteri d’intercomprensio llingüistica si m’enten es que som la mateixa llengua: el valencià es gallec.

 La xenofobia l’eixercixen fonamentalment els monollingües, els que tenen per unic idioma el castella i rebugen ampliar coneiximents. Es axiomatic que un valencianoparlant −necessariament billingüe− utilisarà mes el castella que el monolllingüe castella usarà el valencià −que li ha de ser mes familiar que el suajili, pero te la mateixa excuseta davant dels dos: no l’entenc−. Des de les atres ‘llengües espanyoles’ s’ha demostrat fins a la sacietat el fenomen de la glotofagia castellana que es el proces politic i social d’eliminacio d’una llengua per l’accio directa i la coercio de la de mes prestigi. Ya intuiran quína es la de segona categoria perque yo busque les raons de la degradacio i no les trobe.

 

Grups i seudoarguments glotofagics

 La noticia generà reaccions no en la llinea que m’agradaria, perque els valencianets no donen per a mes i els grans defensors del valencià tampoc han demostrat estar a l’altura −que s’ho facen mirar, perque els silencis en injusticies mai son positius−. En les contestacions falten molts, tambe els egregis reconeguts per mig de diploma. Si llegim les idees tenim de varies classes i en ocasions pertanyen a mes d’una tipologia, les trac de tres fonts i respectare l’ortografia dels opinants:

 Grup de Facebook ‘Valencià Normes del Puig’ https://www.facebook.com/groups/1409479729333406/user/100067570921335

 Pagina de Facebook d’ACNV: https://www.facebook.com/groups/1409479729333406/user/100067570921335/

 1. Els que afirmen que la castellanoparlant te l’obligacio, perque treballa aci, d’atendre o entendre el valencià. Observe mes actituts negatives que a favor del dret a l’atencio en valencià. Destaque en positiu:

 - Enrique Mora. Pues cobrar si que sap

 - Rossent Gumiel. Administrador. Especialista del grupo en Lenguas e idiomas. Maria Gimeno Celda. Si es madrilenya i treballa en Valencia que deprenga valencià i no discrimine als que li PAGUEN. Per cert, com a lo millor el titul d'esta pagina no es molt aclaridor... aci se defen el valencià. El castella te moltes pagines.

 2. Els que acusen de catalanistes a tot lo que es meneja. La Plataforma per la Llengua es una organisacio pancatalanista, pero aço no te res a vore res en la discriminacio patida, que al cap i a la fi, es de lo que s’ha de debatre. Pero alguns diuen que com parlaria catala… Aço es una afirmacio gratuïta perque de l’informacio publicada no es pot extraure la conclusio, aci tenen l’audio https://www.youtube.com/watch?v=TRfrJptafrw. Lo important no es quí denuncía sino el delit, per aço cometen la falacia.

 Uns eixemples:

 - Colchaeta Tamarit. Rodrigo Maria Gimeno Celda. Fora i dins, per desgracia com tú dius, yo sempre dic que la educació per dabant, sempre i que al igual que el Valenciá, es parla el castellá ho preferisc al Valenciá de laboratori que mos están imposánt. També dic que ixa persona de la diputación tindría que intentar entendre a la gent que li parla el Valencià que No el catalá.

 - Mercedes Climent San Juan. Maria Gimeno Celda. tens rao el Valencia no es parla es tot catala,

 3. Els capertovetonics i els que han interiorisat l’autoodi i presumixen de valencianistes utilisen el tipic relat: l’educacio −volen dir realment la claudicacio− ha d’anar per davant perque si no serem com els catalans. Tot aço escrit en perfecte cristia, en alguna eixida de to d’algun matamoros. Reproduixc els que apareixen en ACNV, son asidus els pancatalanistes i els ultres espanyolissims:

 Emilio Sáez Incertis. Todo español tiene la obligación de saber español, valga la redundancia.

 Lucas López. ufff, puro fascismo!!! En lo que os habéis convertido, que asco!!!!

 Amparo Montesinos Martínez. Una persona educada si sabe el castellano no tiene porqué poner ningún problema a ver si ahora nos vamos a parecer a algunos gilipollas .

 Pascuas Botella Moraga. Muy mal hecho ,,pues VALENCIA ES BILINGÜE,NO ES CATALUÑA

 En el grup ‘Valencia Normes del Puig’.

 Maria Gimeno Celda. Ya es un dret así parlem es dos idiomas per lo tanto el atre tambe te que aceptar que Li parle en castella un poco de educacio y al meyns fora valencia lo que parlem en les diputacions pero per desgracia es catala'.

 Sergio Garcia. Maria Gimeno Celda. no nos volvamos tan supremacistas como los vecinos de Catalunya. En Lo Regne de Valéncia es parle valencià i castellà. Vixca Lo Regne de Valéncia salutacions des de Suïssa.

 Es provable que algun d’estos comentaris, en especial el de l’ultim personage referenciat, siguen borrats perque arriben a insultar (s’arrepleguen en data 7/7/2022).

J. Masia

Imagens: eldiario.es, bbc.com

Nota d'edicio: en alguns comentaris s'han hagut de borrar els emoticons per no ser compatibles en el llenguage de la pagina.