L'invencio d'una antiga idea

11/10/2015

Mapa de l'antiga provincia de Xativa

Als nous messianics de l'administracio se'ls ha obert el cel, se'ls ha baixat la verge i se'ls ha posat a cantar "fandanguillos". Ara veuen com a nova possibilitat el crear un atre ent territorial baix el paraigües de "comarques centrals" per a administrar un territori que concentra una gran cantitat de servicis, seus d'universitats, etc.

Em recorda aixo a l'antiga proposta d'Unio Valenciana de rescatar l'antiga provincia de Xativa, proposta de la qual es rigueren tots, inclus els coents hui en el poder. Pero clar, hui es diferent, ara son ells els que estan en el poder i si ells ho proponen es llicit i serio, molt mes si ve acompanyat d'un articul en Levante firmat per un professor de l'universitat com Jorge Hermosilla (11 d'octubre 2015).

Els mes remots origens d'esta provincia son del 23 de giner de 1822, durant el trieni lliberal. Esta divisio prenia un territori en una poblacio de 164.795 habitants, lo qual representava el 1,41% de la poblacio total de l'Estat de l'epoca. La seua capital era Xativa. Una volta declarat el territori, en la restauracio de l'absolutisme, se revocà esta divisio territorial el 1 d'octubre de 1823, tornant a la divisio anterior.

La Reforma de Xavier de Burgos en 1833 recuperà la divisio anterior, de 1822, excepte les provincies de Xativa, el Vierzo i Calatayut. En esta divisio el territori de Xativa quedà dividit entre les provincies de Valencia i Alacant, quedant per a la primera l'antiga capital i Cofrents, i per a Alacant ciutats com Gandia, Denia, Ontinyent i Albaida. En els canvis dels llimits de 1836 Alacant pergue el nort del seu territori en favor de Valencia, per lo que l'antiga provincia de Xativa forma part hui dia de la de Valencia a excepcio de Denia que pertanygue a la d'Alacant.
Alguns dels problemes als que tingue que fer front la Diputacio de Xativa i que, podrien haver motivat la seua no-inclusio en la proposta posterior de Xavier de Burgos (la definitiva, en algunes modificacions), foren:
1. Es tractava d'una provincia de nova planta (com ho foren totes), encara que existien unes atres que hi havien fruit historica i recentment d'uns governs propis. Per aixo, caria d'antecedents, per lo qual, moltes voltes s'havia d'acodir a la Diputacio de Valencia per a resoldre llitigis.
2. Pese a que contava en uns pocs mijos, desenrollà les seues tasques en eficacia.
3. Fon una provincia de curta duracio (poc mes d'un any). Ademes, dedicà gran part del seu temps a la defensa de la Constitucio i a la formacio de milicies en una epoca de profunda inestabilitat politica.
4. Segons Federico Martínez Roda, un factor determinant en la seua no inclusio posterior, foren els agravis en Cofrents i Montesa sobre la designacio de les seues riquees aparegudes en la Junta Estadistica de Xativa, que es resolgue a través de la Diputacio de Valencia (degut a un Decret de 1813, anterior a la creacio de la provincia). No obstant, per a un cas similar en el municipi de Dolors, la Diputacio de Valencia, i degut a la distancia, hague de designar un comissionat de la ciutat d'Alacant per a que es presentara en la vila de Dolors per a obtindre l'informacio necessaria. Aixina puix, segons Martínez, des de Valencia “era possible el control dels territoris que s'anaven a adjudicar a la nova provincia de Xativa per lo que no pareixia necessari crear-la. Aixina mateixa, es reforça l'idea de que les dimensions de les provincies estaven en funcio de les possibilitats de control facendistic”, mostrant-se en este cas la necessitat d'una nova provincia en Alacant.

En definitiva la nova proposta lo que fa es recuperar una vella antiga idea, ya proposta pel valencianisme politic en els anys 90 del XX, i que ara el catalanisme militant vol agenciar-se per ad ell. Res de nou baix el sol. Encara que desigen maquillar-ho com a cosa nova, puix, no fa mes que recuperar una proposta valencianista en la finalitat d'atribuir-se-la com a propia. Encara que la mona es vista de seda, mona es queda.

 

Albert Cuadrado

Imagens: Wikipedia-Saforenc2 / Tango 7174