Lloable ingenuïtat. Aclariments / Toni Fontelles

29/8/2023

En el meu articul «Lloable ingenuïtat» (21-25 d’agost de 2023; sancer, 26-8-2023) hi ha dos paragrafs no massa clars.

 El primer diu: “Arriscat –i repetitiu– es demanar que l’institucio acullga totes les sensibilitats (s’han enrecordat de l’Institut d’Estudis Valencians). Peguen en pedra.”. Agraixc que hagen tengut present a l’INEV dins de les ‘sensibilitats’. El ‘peguen en pedra’ no es referix a l’INEV sino als que va dirigida la peticio, als que tenen el poder, l’honor, la gloria i l’autoritat, a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. No els faran ni cas.

 El segon es un fragment ironic, esoteric i de dificil comprensio, referit al periodiste Víctor Maceda. Escrivia yo: “I l’ultim [comentari], acaba en la frase dirigida al CIV [Cercle Isabel de Villena]: «i les seues proclames, [son] una serp d’estiu com qualsevol altra. O serpent, que dirien ells”. ¡Per la ‘ploma’ mor el peix!»”.

 Assegurava que ‘per la ploma mor el peix’, perque l’intent de ridiculisacio del CIV a l’afirmar que estos en conte de ‘serp’ diuen o preferixen ‘serpent’ (com si fora un barbarisme) es torna cap al propi Maceda. Est ignora, com la practica totalitat de parlants, que ‘serpent’ el porten el Diccionari normatiu valencià de la AVLl (remet a ‘serp’), el Diccionari català-valencià-balear (en fonetica per al catala i mallorqui, no per al valencià) i el Diccionari general de la llengua valenciana de la RACV (que remet a ‘serp’).

 Els valencianoparlants diem ‘serp’ (o ‘asserp’), pero, com passa en estes coses de llengua, no pots obrir massa la boca perque te la poden tapar en seguideta. Aixina, ‘serpent’ apareix en valencià migeval (p. e. san Vicent Ferrer, Jaume Roig, Joanot Martorell...), es primitiva en frances actual (documentada en el sigle XI), en provençal (documentada en el sigle XI, si be compartida en ‘serp’), en castella (que tambe coneix ‘sierpe’) i en aragones (‘serp’ i ‘serpient’).

 Es dir, el que intenta burlar-se (Maceda) d’un atre (CIV) no fa mes que exhibir sa ignorancia, supina. Pero ya els assegure que no deprendra i desconfie que en la proxima siga mes prudent.

Imagens: 3cantosfilosofico.wordpress.com, http://pisandocharcosaguirre.blogspot.com, comunica.gva.es