Octubre

3/10/2016

fulles d'autumne

              Octubre es el decim mes de l'any en el calendari gregoria i te 31 dies. Octubre es una paraula procedent del llati que significa "huit mesos". A pesar de ser el decim mes en l'actualitat gracies a l'aportacio del calendari gregoria, es el huitau (octau, si fem el llatinisme) mes en el calendari romà, posat que es considerava que març era el primer mes de l'any i decembre, l'ultim. Consta de 31 dies.

             El refraner valencià es prou ric en quant a referencies ad este mes:

-De l’aigua d’octubre i del sol de maig, naix el blat.

-El vent d’octubre els pardals porta, de la Cerdanya o de Mallorca.

-Com: el pardal que no està aci per Sant Marti, s’ha quedat pel cami.

Similar: les ventades d’octubre porten els pardals i maten l’oruga.

-En arribar octubre, l’hivern i l’estiu s’esgarrapen (Arrapar-se, barallar-se)

-Fredeluga per octubre, neu segura. (Fredeluga: nyivit)

-Les ventades d’octubre porten els pardals i maten la gruga (Cuca).

-Octubre al peu, prepara l’arreu. (Arreu: ferramentes)

-Octubre es arribat, la gavina vora la mar.

-Octubre mai hi ha fret en borreguet i foguet. (Borreguet: abric de llana)

-Octubre, molt suc i poc bruc. (Bruc: cepell, petorrera)

-Octubre vinater, pare del bon giner.

Com: octubre vinater, pare del bon graner.

-Octubre bromos, hivern ruïnos. (bromos: boiros)

-Octubre finit, mor la mosca i el mosquit.

En el mateix sentit: Octubre fret mata al cuquet.

-Octubre finit, raïm recollit.

-Octubre, octubret, s’endu la calor i nos porta el fret.

-Octubre octubrot, fuig de l’ombra i busca el foc.

Similar: per octubre, del foc, ni massa llunt ni massa prop.

-Octubre tronat, hivern nevat.

-Per la Verge del Pilar, faves a sembrar.

-Per octubre, cauen cabells i castanyes, i creixen les banyes. (Dels cabrits jovens)

-Per octubre, els mals maten als malalts. (El fret empijora les malalties)

-Per octubre, moltes histories i males memories. (Per la costum de contar contes al voltant de la llar)

-Pluja d’octubre, ni una gota perduda. (Benefici de les primeres pluges)

-Quan en octubre es fa fosc, busca la vora del foc.

-Quan en octubre plou, el rovello es mou. (Es epoca de buscar foncs)

Una atra variant: si en octubre plou, el rovello es mou.

-Quan octubre es a la fi, de Tots Sants es el mati.

-Quan octubre es arribat, llaura la terra i llaura la mar.

-Quan octubre va a la fi, els pardals d’hivern estan aci.

-Quan trona pel mes d’octubre, neu segura.

Paregut: trons d’octubre, any de diluvi.

-Si dos octubres un any tenia, la gent es moriria. (Per la poca produccio agricola)

-Si octubre es fret, no tingues animals al descobert.

-Si octubre mai venía, en el mon llana no hi hauria.

-Octubre el vanitos, cobrix set llunes enganyos.

-D’octubre la llunada, set atres cobrirà

 

             Totes estes mostres de sabiea popular mostren gran part de les velles costums reservades per a este mes.

             Un dels treballs principals que es realisen en el camp a lo llarc d'este mes es la verema, que en les zones mes calides ya escomençà en setembre, mentres que en uns atres llocs comença en octubre. Tambe a lo llarc d'este mes finalisa la recollida de fruita seca, com les armeles i anous, ya que, com diu el refra, «Per sant Lluc, l'espelluc», aixo es, que lo que per ad esta data quede en l'arbre qualsevol ho pot agarrar. Aixina mateixa, a finals del mateix mes s'escomença la sembra de cereals, al que aludix el dit «Per sant Simo sembra el bon llaurador». En este temps se sol practicar la caça del tort en algunes comarques, en referencia al qual es diu en Alcoy «Per sant "Frances" (sic), pren el reclam i veus; i si torts no agarres, no tornes mes».

             Des del punt de vista climatic, son freqüents les pluges torrencials, les quals en el territori valencià han provocat en alguna ocasio el desbordament dels rius i l'inundacio d'extenses zones. Tambe es mampren en este temps la temporada d'activitats montanyoses dels centres excursionistes valencians, ya que els calors estiuencs han cessat i el clima es presenta mes benigne per a dit deport. Entre les festivitats d'este mes, adquirix especial significat la de sant Donis, dia 9, puix es celebra l'aniversari de la reconquista, dia nacional de tots els valencians, sent tipics d'este dia els tronadors i piuletes, que son uns dolços que tenen la mateixa forma que els coets homonims.

 

Image: noticias.eltiempo.es