Presentacio del llibre Cronologia Elemental de l'Historia Valenciana en la seu del GAV

1/7/2017

             En un concorregut acte celebrat a iniciativa del Grup d'Accio Valencianista a boqueta nit del passat divendres, presentà el seu ultim llibre, "Cronologia Elemental de l'Historia Valenciana"N'Albert Cuadrado i de la Flor, veï de Russafa, llicenciat, docent, historiador, divulgador, investigador, articuliste i conferenciant. Valencianiste actiu i perseverant al costat de la causa valencianista.

            Entre el public, a banda dels incondicionals i habituals membres i simpatisants del GAV, poguerem constatar l'assistencia de l'ultim homenageat en els Premis Llealtat otorgat pel GAV, N'Antoni Fontelles, aixina com la d'un atre destacat "pare de la llengua" i tambe articuliste de la nostra uep com es En Manuel Gimeno. Tambe hi hague representants de l'associacionisme cultural: En Juli Moreno i En Pep Peiró, per conte del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana. Tambe contarem en la presencia de  Na Lola García Broch entre molts atres.

            La presentacio de l'autor estigue a carrec d'un dels exsecretaris del GAV, Miquel Real, qui vinculà l'activitat lliteraria de l'escritor al "seu constant compromis en el moviment valencianiste, fet que marca la seua trayectoria". Complimentà l'informacio donant a coneixer les motivacions i compromisos de N'Albert en la societat.  

            El presentador feu llectura del curriculum abultat de l'autor que reproduim a continuacio:        

             ─Articuliste en el Lletraferit, des de 1996 fins a ser censurat en el 2003 per no quadrar en els vents d'acostament llingüistic propiciats per l'editorial l'Oronella, precursora del trencament de l'unitat d'accio del valencianisme cultural. L'Oronella publicà en la nova normativa abans que la RACV l'aprovara ─l'idea era evitar que els llectors pogueren identificar que els nostres escrits estan en valencià en lloc d'en catala per a conseguir una major quota de mercat ─segons afirmà el mateix senyor Felip Bens en nom de dita editorial─. 

            ─Articuliste de la revista europea de les llengües romaniques minoritaries "Mic-Romania" (Brusseles). 

            ─Articuliste en la revista del GAV, el SOM, fins al "colp d'estat" contra la direccio del SOM del tandem Sentandreu / Latorre, que apartaren als lliurepensadors de la publicacio en benefici del pensament unic promulgat per ells. 

            ─Tambe ha colaborat com articuliste en: 

            -El Cresol de l'Horta de Meliana; -llibret anual de l'Altar de Russafa ─de les festes de St. Vicent─; -Serie Filologica de la RACV nº 22; -llibrets de les falles Francesc Climent-Uruguay i Burjassot-Joaquin Ballester.       

             Fon membre de l'Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana, fins a la deriva d'esta agrupacio cap al PP i a la convergencia propiciada per Aureli López (2003). 

            Organisà la Semana Cultural de l'AELLVA fins al 2003. Tambe fon encarregat de donar un curs d'Historia Valenciana, en l'Hotel 3 Anclas ─de Gandia─, a iniciativa de la RACV. 

            Participà en la fundacio i fon promotor de l´associacio de jovens escritors AL RAS, ocupant la secretaria entre 1998 i 2000. 

            Es membre de l'Institut d'Estudis Valencians des de fa 10 anys,  a on es el cap de la seccio d'historia i etnologia; i cap dels cursos d'historia. 

            Feu la conferencia d'inauguracio del curs del Conservatori Professional de Musica de Valencia, versant al voltant de la vida i obra de Vicent Martí i Soler. Music al que tambe dedicà un articul en una revista valencianista. 

            Ha participat en el Comite de l´Idioma Valencià en la promocio de dita llengua en l´estranger (Brusseles i Lisboa); va ser comissari de l´exposicio “El Valencià llengua historica” (Expolingua-Madrit 1999) i colaborador de la comissio que dugue la defensa del valencià davant del Parlament Europeu.  

            Entre la dicotomia de "esperar a que els demes nos solucionen els problemes" i "passar a ser part de la solucio", la seua inquietut valencianista el dugue a participar en l'unica via valida per a reconduir la situacio cultura actual: l'activitat politica. 

            Trià l'opcio del nacionalisme per ser la maxima expressio de l'amor i compromis per la terra. 

            Recordem que nacionalisme valencià vol dir:  

 1. Volença dels naturals del Regne de Valencia ad ell i a quant li pertany.

 2. Ideologia que atribuix identitat propia i diferenciada al Regne de Valencia i als valencians, en base a la qual fonamenten aspiracions politiques molt diverses.

 3. Aspiracio o tendencia dels valencians a tindre un cert nivell d’autogovern i independencia a l’hora de prendre les decisions que els afecten.

            ¿Quí pot negar que estes son premisses valencianistes? ¿quí pot estar en desacort en estes expressions i dir-se valencianiste?  

            En conseqüencia s'intregà en Accio Nacionalista Valenciana. En la segona assamblea fon triat membre del Consell Eixecutiu Nacional del partit, ocupant actualment la secretaría general. 

            Els seus articuls es caracterisen per la rigorositat en els dedicats a la divulgacio de fets historics i per la mordacitat en els dedicats al mon cultural i politic. 

            Coneixedor de lo afirmat per Marco Tulio Ciceron: "qui oblida sa historia esta condenat a repetir-la", aporta la seua obra lliteraria en tituls com: 

 1.             El valencià, una llengua del segle XXI, traducio a l'angles, 1999
 2.             L'idioma valencià en el sigle XXI, traducio a l'Angles 2ª edicio, 2001
 3.             Cronologia de l'Historia valenciana, autor edicions 2015 i 2017
 4.             El misteri d'elig i uns atres actes sacramentals valencians, autor edicio 1999
 5.             Els cavallers del Regne de Valencia, autor, edicio 2013
 6.             Al-Russafi. Poemes, traduccio 1999, digital
 7.             “El païs dels cegos”, traduccio 1999, digital. De l'autor H. G. Wells, noveliste angles
 8.             Flor d´enamorats, de Joan Timoneda. Introduccio en la nova edicio en 2002
 9.             Colps en la paret, coautor
 10.             Deixant apart l´estil dels trobadors, coautor

             Llibres tots ells didactics i utils per a difondre la nostra historia i llengua.

            A continuacio, l'autor parlà de la genesis de l'obra, el seu fi i la seua utilitat com a ferramenta didactica i d'ensenyança. A preguntes del public anuncià la proxima publicacio d'un atre llibre d'historia, mes extens ─al voltant de 400 pagines─, possiblement baix el titul de: Historia General de la Nacio Valenciana.

            En finalisar els parlaments l'autor firmà els llibres fins que s'esgotaren. En acabant, els amfitrions ─el GAV─, oferiren com es habitual, la tradicional picadeta.

            S´ha de valorar la constant llabor del Grup d'Accio Valencianista en pro de la cultura valenciana impulsada pel seu president Pepe Alba i la seua junta de govern. Des d'aci volem felicitar la seua incansable activitat i fidelitat increbantable als principis valencianistes.

 

Image: Accio Nacionalista Valenciana / Javier Mir

 

Secretaría de Cultura
Accio Nacionalista Valenciana