Proposta d'Iniciativa Llegislativa Autonomica (art. 87,2 CE): Reconeiximent com a Territori Foral del territori valencià

3/10/2014

 Escrit enviat per correu certificat a la Generalitat Valenciana:

 MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA,

 N’ALBERTO FABRA PART

 

              Sr. President:

               Davant de la seua proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia valencià, des d’Accio Nacionalista Valenciana (ACNV), li traslladem la nostra preocupacio i inquietuts per les conseqüencies que eixa reforma poden supondre per al futur del Regne de Valencia i, per tant, li INSTEM a que tinga en conte les nostres propostes dirigides a fer de la societat valenciana mes justa, competitiva i plural, a que se nos reconega -de manera integra- el nostre historic Dret Foral, aixina com tambe regular noves formules destinades a potenciar i preservar en major mida les nostres senyes d’identitat.

               PRIMER: Voste ha fet public el seu interes en dos aspectes previs a reformar que son: la reduccio de vint diputats en Les Corts i la modificacio la llei electoral valenciana per a incloure el sistema uninominal. Des d’Accio Nacionalista Valenciana entenem al respecte que:

 Coincidim en la reduccio del numero de diputats, puix ya en 2006 no compartiem que s’aumentara en deu els ya existents, ara be, entenem que eliminar vint diputats de manera drastica sería un mida desproporcionada si se vol mantindre un equilibri entre l’austeritat i la representativitat. Per tant, creem que tornar al numero de 89 que hi havia abans de l’ultima reforma sería la decisio mes equanim.

  1. En esta llinia, entenem i defenem, sine qua non, que esta reduccio estiga acompanyada d’una reduccio del minim percentual, que en la Llei electoral valenciana en vigor se situa en el 5% (art.12), per a que una candidatura electoral puga ser tinguda en conte, i situar-ho en el 3%, favorint d’esta forma la pluralitat en Les Corts.

  2. D’igual manera, per a conservar la diversitat en les idees i facilitar que en Les Corts estiguen representades el major numero d’inquietuts i d’ideoligies, creem necessari mantindre les actuals circumscripcions provincials, encara que des d’Accio Nacionalista Valenciana propugnem, per a una possible reforma constitucional en lo referent a l’art. 68.2, la circumscripcio autonomica, puix d’esta manera s’ajustaria i arreplegaria molt millor els desijos de representativitat que demana el Poble Valencià al fer-se de forma mes directa i real. Pero, a banda d’esta possibilitat futura, no compartim de cap manera aplicar l’articul 152.3 de la CE que preveu circumscripcions inferiors, agrupacions municipals, sent un perjuï a la pluralitat al reduir greument la possibiltat de partits menors, que tambe tenim molt que aportar.

               SEGON: Igualment, som coneixedors d’un atre recent plantejament relatiu a l’eliminacio de la figura de l’aforament en el nostre Estatut (art.23.3). Esta iniciativa, la ferem publica fa mesos en la nostra pagina oficial, per tant es tracta d’un llamentable plagi de la coalicio “Compromis”.  En concret, la nostra iniciativa la plantejarem per a eliminar qualsevol privilegi a través de l’aforament, i de fet redactarem la manera en la que l’articul en qüestio deuria de quedar, la qual la introduirem entre les nostres propostes, a la vista de tots els ciutadans, d’a on “Compromis” va plagiar l’idea:"Els membres de Les Corts, fins i tot despres d’haver cessat en el mandat, posseiran prerrogativa d’inviolabilitat tant penal com civil pels vots emesos en l’eixercici de les seues funcions publiques, aixina com tambe per les opinions manifestades, sempre i quan estes no atenten contra les senyes identitaries arreplegades en el present Estatut d'Autonomia, els drets fonamentals i les llibertats constitucionals".

 A banda de l’excepcio anterior, durant el seu mandat, cariran d'aforament, es dir, tindran la mateixa relacio en la llei i se’ls aplicarà de la mateixa manera que als restants ciutadans, per tant podran ser detinguts i retinguts per actes delictius realisats en el territori del Regne de Valencia, sense que siga necessari que l’acte delictiu siga flagrant, corresponent decidir sobre la seua inculpacio, preso, processament, si es el cas, i juï al jujat ordinari respectiu competent, el qual, al mateix temps, tambe evitarà que qualsevol proces de privacio de llibertat tinga algun objectiu politic destinat a obstaculisar les funcions parlamentaries del membre de Les Corts.

 Fora del territori valencià la responsabilitat penal i civil serà exigible, en els mateixos termens, davant de la Justicia corresponent, com a qualsevol atre ciutada."

           TERCER: Una atra proposta novedosa que li fem arribar es la d’ampliar en el nostre Estatut el reconeiximent de tot el nostre Dret Foral Valencià, sense excepcions. Nos consta que, en 2005, s’intentà fer, pero era imposible que l’admeteren perque faltava donar un pas llegal previ essencial: que el Regne de Valencia siga reconegut pel Congrés dels Diputats, a través d’una Llei Organica, com a Territori Foral –a l’igual que la 13/1982 referent al Regim Foral de Navarra-. Un volta establida esta nova situacio politica i social, es quan podrem exigir al Govern de l’Estat la aplicacio i desenroll integre del nostre Dret Foral, tal qual ho han pogut fer en unes atres comunitats autonomes fonamentant-se en la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio Espanyola. D’esta manera, molts aspectes del regim economic i de facenda publica, aixina com recaptatori, podrien ser eixercits i regulats per Les Corts Valencianes. Per aixo, li INSTEM, a voste i al Consell que presidix, per a que impulsen una Iniciativa Llegislativa Autonomica (art. 87,2 CE)en l’objectiu de que se reconega, a través d’una Llei Organica, al Regne de Valencia com a un Territori Foral o Comunitat Foral, a l’ampar de la nomenada Disposicio Adicional Primera de la Constitucio Espanyola.

 En esta llinia, tambe creem necessari incorporar la proposta aprovada per Les Corts Valencianes el 9 de març de 2011, en la qual se garantisen les inversions minimes en el territorio valencià, tenint en conte criteris poblacionals, puix son justament els ciutadans i les empreses els que contribuixen en els seus imposts, i no el major o menor espai territorial.

           QUART: Per ultim, en el proposit i l’objectiu de protegir les senyes d’identitat valencianes, les quals han patit i continuen patint tants perjuïns, li plantegem l’oportunitat de subsanar l’erro historic que tingue l’anterior president en l’ultima reforma estatutaria del 2006, a l’incloure dins de l’Estatut a l’Academia Valenciana de la Llengua (arts. 6.8,20 i 41), un ent que ha demostrat, abans inclus de la seua posada en marcha, que en absolut defen a l’idioma valencià, reconegut en el nostre Estatut d’Autonomia (art.6.2), sino que ni a soles el reconeix. Les constants agressions i menyspreus al major simbol identitari valencià, la llengua valenciana, mereixen una actuacio ferma del Consell i de Les Corts Valencianes, si relament, com diuen, amen i defenen el major patrimoni cultural valencià.  Es per aço, que li INSTEM a que incloga dins de la reforma de l’Estatut la SUPRESSIO de l’Academia Valenciana de la Llengua per no complir en els obligacions encomanades, i servir de gran manera com a sucursal d’un atre ent pertanyent a una atra comunitat autonoma, caracaterisada per agredir de manera reiterada a la nostra cultura i a la nostra identitat.

 Per tot lo anterior expost, li DEMANEM que plantege estes propostes i temes per al seu debat, en la clara intencio de que siguen inclosos en el proyecte de reforma i, tambe, en un possible referendum, per a que en definitiva siga el Poble Valencià qui determine allo que vol o no vol en la seua Llei maxima.

 Nos despedim esperant que les nostres propostes siguen ateses.

  

Atentament                                                          

 

En Valencia Ciutat, a 30 de setembre de 2014. 

 

 

Miquel Real i Alcocer, President d’Accio Nacionalista Valenciana (ACNV)