Propostes de la Federacio AVANT per a defendre l'identitat valenciana

21/9/2015

Difondre i defendre les Senyes historiques identitaries valencianes

Promoure, difondre i defendre les Senyes d’Identitat Valencianes, en especial la Llengua Valenciana, maxim simbol i tesor cultural del Poble Valencià, la qual estem obligats a difondre en tots els ambits. Son les anomenades "Normes d'El Puig", fruit del consens del moviment cultural i social valencianiste, l'instrument normativisador a utilisar. En este sentit, donem soport a l’Institut d’Estudis Valencians (INEV) com a ent normativisador i normalisador de l’Idioma Valencià. Es tambe simbol d’especial dedicacio la Real Senyera, patrimoni de tots els valencians, que baix els seus tres colors, blau, or i grana, i de la seua corona real, es la representacio emblematica de tot el Regne de Valencia i de la seua cultura, tant en l'actualitat com a lo llarc dels ultims set segles.

Donar soport i maxima prioritat a la candidatura de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l'Humanitat. De la mateixa manera, tambe nos comprometem a impulsar i protegir tots els acontenyiments festius (Moros i Cristians, Fogueres, Gayates, etc.) de tot lo Regne de Valencia, per a que igualment puguen ser reconeguts com a Patrimoni de l’Humanitat. 

Creacio definitiva del Codic ISO per a la Llengua Valenciana. Impulsar la creacio del domini d'internet “.VAL” per al Regne de Valencia. 

Divulgar la gran riquea cultural que posseix el Regne de Valencia. Divulgar i explotar les obres i l’image de les grans figures valencianes, que han destacat internacionalment en en la lliteratura, pintura, musica, escultura, teatre, poesia, etc., les quals servirien no solament per a promocionar la nostra identitat cultural sino que, ademes, eixercirien com a atractiu turistic, originant els conseqüents beneficis economics. Preservar i promoure totes les costums i tradicions valencianes, per a que conserven la seua força i presencia en la societat valenciana. Interes singular per a les Bandes de Musica valencianes, sensiblement afectades en els ultims anys per l’absencia d’ajuda institucional, i que signifiquen un valios tesor a protegir. Aixina mateix dedicar una especial atencio al folclor i la riquea musical tradicional, a la seua recuperacio i difusio. En este camp tenim un immens tesor cultural infravalorat i molt desconegut. Promocionar i explotar el patrimoni arquitectonic valencià. Tots els monuments i edificis historics, infravalorats per les distintes administracions, requerixen una especial atencio i divulgacio, primer, entre la propia societat valenciana i, segon, entre tots els turistes que nos visiten. Este patrimoni arquitectonic supon un gran cost en manteniment i sosteniment, per aixo s'han de proyectar plans d’aprofitament i rendiment social, turistic i cultural, que faciliten el seu coneiximent i, ademes, comporten importants ingressos economics. 

Difondre i promoure els deports autoctons, en especial la Pilota Valenciana. D’igual manera, potenciar els deports populars, es dir, aquells que estan a l’alcanç de la gran majoria de la societat valenciana, en contraposicio al foment i finançacio d’uns atres events deportius que han produit balafiament i deficit en els contes publics, puix la seua practica i organisacio supon un alt cost economic. Facilitar als ciutadans valencians la practica dels diversos deports populars -a nivell no professional-, establint politiques que garantisen instalacions i espais deportius –maximisant el seu aprofitament- suficients i disponibles per a tots. Articular un pla de promocio i seguiment deportiu junt a un programa de beques. per a estimular als jovens a compaginar la practica deportiva d’elit en els seus estudis, generant, al mateix temps, l’aparicio de nous talents deportius valencians. 

Reivindicar que la Seleccio Valenciana de Pilota represente en competicions internacionals al Regne de Valencia, a l’igual que se permet a les seleccions vasca i catalana de Pilota. Igualment reclamem el reconeiximent del la Pilota Valenciana com a deport autocton i genuï dels valencians.