Propostes economiques (III)

11/4/2015

Perque nos preocupen de les necessitats reals del Poble valencià, Accio Nacionalista Valenciana (ACNV) considera imprescindible ocupar-se d'aquells que han perdut el seu lloc de treball, facilitant-los les ajudes i soport necessaris per a favorir la seura reincorporacio a l'activitat llaboral. No es prou afirmar que es vol crear ocupacio, s'han de fomentar les politiques que faciliten la creacio de llocs de treball. El foment de l'investigacio i desenroll de noves tecnologies i aplicacions es la millor aposta de futur per a espentar el potencial industrial del Regne de Valencia. Per mig del desenroll industrial garantisem la creacio de nous llocs de treball, tant en el proces d'investigacio com en el posterior d'aplicacio dels alvanços conseguits.

En el nostre programa ho arrepleguem aixina:

18. Oferir ajuda i soport als desocupats i favorir la seua reincorporacio a l’activitat llaboral. Establir plans de formacio especifics per a desocupats, orientats a les demandes actualisades del mercat laboral, incrementant aixina les possibilitats i opcions personals d’ocupacio. Propiciar marcs de negociacions multilaterals entre les distintes forces socials, sindicals i empresarials, en l’objectiu d’analisar periodicament les necessitats puntuals que el mercat laboral requerix i, en base ad elles, activar politiques eficients d’ocupacio. Des de l’Administracio publica valenciana, fomentar i coordinar entre els desocupats la creacio de cooperatives i chicotetes empreses com alternativa a l’insuficient oferta de treball.

  19. Dinamisar l’investigacio, ciencia i innovacio (I+D+i), com la millor manera d’inversio publica destinada a potenciar el futur industrial i tecnologic del Regne de Valencia. Depositar la confiança en els investigadors valencians es sempre garantia d’exit, com han demostrat en el nostre territori i a nivell internacional. Son les energies renovables, com la solar, les que han de ser impulsades i desenrollades en l’objectiu de, per una banda, reduir al minim la nostra dependencia energetica i, per una atra, protegir el nostre mig ambient front a proyectes energetics, com els pretrolifers, que situen en un alt risc a l’ecosistema maritim valencià.