Propostes economiques (IV)

12/4/2015

Indubtablement, si s'aposta per la creacio d'empreses per a fomentar la creacio de llocs de treball, resulta imprescindible l'eliminacio de les barreres administratives per a la creacio d'empreses. Accio Nacionalista Valenciana propon la creacio d'una Oficina de Gestio Unica, proposta que ha anat moltes voltes en els programes d'uns atres partits pero que en acabant mai han aplicat de manera eficient. En vistes a facilitar la creacio d'empreses AccioNV promoura la transformacio d'instalacions publiques infrautilisades en vivers d'empreses, facilitant un emplaçament fisic a les noves empreses. En AccioNV considerem que el promoure i defendre el teixit industrial valencià comença per facilitar el naiximent de noves empreses, per a continuar en l'aplicacio de politiques que protegixquen de la competencia deslleal que dites empreses puguen patir d'economies d'uns atres pobles a on els controls de calitat i fitosanitaris, no complixquen la normativa llegal exigida a les nostres industries, o gogen d'una ma d'obra mes barata.

Ho arrepleguem en els següents punts programatics:

20. Eliminar les barreres administratives per a la creacio d’empreses aumentant, d’eixa manera, l’eficencia en la gestio. Creacio d’una Oficina de Gestio Unica, destinada a centralisar tota l’informacio, assessorament i tramits que necessite qualsevol persona, tant fisica com juridica. Transformar instalacions publiques, sense cap o de minima utilisacio, per a la creacio de vivers d’empreses. Facilitar l’emplaçament en un lloc fisic de noves empreses reduint al maxim les traves administratives i tributaries, aixina com facilitar-les la contractacio de llinees telefoniques i d’internet, establint acorts en les companyies suministradores. Al mateix temps, defendre i propondre al govern de l’Estat: una nova regulacio del pagament de la quota d’autonom, adaptant-la als ingressos reals i no a les estimacions; que no s’haja d’abonar el IVA fins que no se cobre; l’excencio fiscal per als ingressos obtinguts a través de premis i reconeiximents a l’innovacio i investigacio.

   21.   Defendre i promoure el teixit industrial valencià front a la competencia desigual d’uns atres mercats que utilisen ma d’obra mes barata, factors de produccio de baixa calitat i que estan somesos a minims controls. Des de les institucions publiques valencianes, s’ha de donar ajuda i cobertura a les exportacions de les nostres empreses, front a l’inoperancia i abando dels governs de Madrit i Brusseles. L’Administracio valenciana s’ha de transformar en la millor promotora i agencia d’exportacio que puga tindre l’industria valenciana, i utilisar organismes publics per a dinamisar eixa labor de manera efectiva i no per a convertir-los en instruments malbaratadors de fondos publics, com ha segut fins a l’actual moment.