Propostes economiques (V)

13/4/2015

Hi ha dos activitats que tambe mereixen la nostra especial atencio:

Una es el turisme, ultimament ineficientment promocionat i poc potenciat. El Regne de Valencia te una gran varietat de zones turistiques en gran potencial, tan en les plages com en l'interior. Els ingressos per turisme es una riquea que creix en la mida que s'estimula l'interes per les zones a visitar. Es llabor de l'administracio valenciana donar a coneixer l'extensa riquea patrimonial susceptible de ser visitada.

L'atra activitat que mereix una especial atencio son les explotacions agricoles i peixqueres, abdos de llarga tradicio en terres valencianes. Davant de la globalisacio que patim, es fa necessari una actuacio ferma i fidel als interessos valencians, reivindicant davant de l'Estat espanyol i de l'Unio Europea les mides i els acorts que favorixquen en major mida als llauradors i peixacadors valencians. El foment de marques en denominacio d'orige per als productes valencians es una ferramenta per a impedir i posar fre a l'intrusisme.

La nostra preocupacio en estes materies la reflectim en els següents punts programatics:

22. Estimular la promocio del turisme en el territori valencià, buscant noves formules mes efectives i rendables que s'adapten a les necessitats reals del sector turistic valencià. Relegar les politiques proteccionistes del turisme basat nomes en aparentar lo que no som, un model que ha fracassat i que, ademes, ha provocat un gran balafiament de fondos publics. Fomentar, en canvi, un turisme de calitat destinat a tot tipo de visitants, aprofitant l’immens patrimoni i riquea ecologica, arquitectonica, cultural, gastronomica, historica, geografica i festiva, junt a moltes atres caracteristiques, com la climatica, l’hospitalitat i el caracter obert de les nostres gents, que fan del Regne de Valencia un atractiu desti d’esplai i descans.

   23. Representar en fermea, davant de l’Estat espanyol i l’Unio Europea, els interessos de l’agricultura i peixca valenciana, rebujant qualsevol acort o convenis europeus que els perjudiquen o discriminen. Fomentar la creacio de cooperatives agricoles i de peixca a nivell municipal i comarcal, recolzades per l’Administracio publica valenciana, per a que els llauradors i peixcadors puguen obtindre mes beneficis sense intermediaris i siguen mes competitius en uns atres mercats. Igualment impulsar el registre de Denominacions d’Orige per als productes valencians de cada zona que encara no ho son, puix d’esta manera li donaran mes prestigi i major rendiment comercial.