Propostes economiques (VI)

14/4/2015

Finalment, dins de les propostes economiques del nostre programa, compartim en vostes, diferents mides encaminades a millorar la gestio, reduint les despeses. Accio Nacionalista Valenciana considera que moltes de les despeses que han passat a ser habituals i 'normals' en l'aplicacio de la politica es poden i deuen de ser suprimides. L'administracio funciona no gracies als assessors que els politics claven a dit, sino a pesar d'ells. S'ha de recordar als politics en general que entren en politica per a servir a les administracions i al poble, no per a servir-se d'ells ni per a lucrar-se.

Ho arrepleguem, entre uns atres, en els següents punts programatics:

    24.   Suprimir tot el personal eventual -tambe denominat assessor o personal de confiança- existent en les distintes administracions i empreses publiques valencianes, per a evitar contractacions irregulars i enchufismes.

   25.   Eliminar tots els privilegis retributius o que provoquen despeses a l’erari public, dels ex-presidents, ex-alcaldes, ex-diputats, ex-regidors o qualsevol aquell que haja ocupat un carrec politic. La politica està per a servir als ciutadans, no per a servir-se d’ells. Servir a la societat, es, o deuria de ser, en sí mateixa un honor i un privilegi.

   26.   Extinguir les fundacions publiques, i qualsevol atra estructura similar, no productives.

   27.   Suprimir les subvencions publiques als partits politcs.

   28.   Restringir les assignacions de recursos publics i subvencions ad aquelles fundacions privades que hagen de finançar-se en recursos propis.

   29.   Inspeccionar el Sector Public Empresarial, extinguint aquelles societats que en els seus contes de resultats siguen deficitaries.

   30.   Racionalisar les subvencions i ajudes als sindicats i associacions empresarials, concedint-les nomes per a activitats destinades a la formacio i assessorament de treballadors, desocupats i mamprenedors.