Reivindicar i exigir tots els drets, infraestructures i finançament que nos corresponen

7/4/2015

Es tracta d'una qüestio d'actitut. Els valencians necessitem que els nostres representants actuen en fermea i llealtat al poble valencià. Fermea per a expondre els nostres plantejaments reivindicatius, necessitats i exigencies davant de les administracions i de l'Estat. Llealtat inquebrantable en el poble al que es representa i als postulats valencianistes, sense mai deixar de costat els pilars del valencianisme: idioma, la Llengua Valenciana, territori, baix el nom de Regne de Valencia o Nacio Valenciana, i senyera, la Real Senyera.

Es per aço que Accio Nacionalista valenciana porta en el seu programa el següent punt:

Reivindicar i exigir, davant de l'Estat espanyol i de l’Unio Europea, tots els drets, infraestructures i finançament que nos corresponen en base a la nostra historia, les nostres aportacions economiques i al numero de poblacio. Les relacions politiques en  l'Estat espanyol aniran encaminades a millorar i proyectar la societat valenciana i, per tant, contribuirà a fer-ho tambe en tota la societat espanyola. Sempre des d’una dinamica de colaboracio i coordinacio, mai des d’una posicio de sumissio ni subordinacio. En base ad aço, reclamar, des d’un posicionament autonomiste pero integrador, noves maneres de plantejar les relacions i politiques bilaterals entre l’Estat i les Comunitats Autonomes, establint criteris de prioritat periferica cap al conjunt de l'Estat espanyol i no centralistes, com fins al moment, que han provocat la desigualtat politica entre les Comunitats Autonomes i el deteriorament estatal.