Visita de Rajoy als empresaris valencians

6/2/2015

Rajoy reconeix que la seua intencio era modificar el sistema de finançacio, del que diu que no li agrada i que el seu partit no recolzà, pero que la situacio presupostaria ho ha fet impossible i que com a contraprestacio s'han articulat mecanismes de finançacio com el FLA (Fondo de Liquidea Autonomic, que no deixa de ser un credit en interessos baixos al 5'65%, que s'han de pagar) o el pla de pagament a proveïdors (a on com en el FLA, tambe s'han de pagar interessos i tornar els diners) que han ajudat a aliviar la carrega financera de la Generalitat valenciana.

D'estes paraules es despren que Rajoy es plenament conscient de lo incorrecte i inapropiat del sistema de finançacio que patim els valencians. I a continuacio nos diu, "com la situacio està mal, se foteu", "prenim mides per a paliar pero no per a solventar el problema", mides que no fan sino fer mes greu el problema perque eixes ajudes, nos costen diners, que de tindre la finançacio que nos pertoca, podriem emplear en uns atres assunts.

"No, mire usted, no els tenim desatesos, els estem ajudant per a que puguen fer front a les seues despeses, per mig del FLA i del pla de pagament a proveïdors" contestà Rayoy als plantejaments dels empresaris.

No mire voste, senyor Rajoy, si vostes otorgaren al Regne de Valencia la finançacio que li pertoca, no necessitariem cap d'ajuda. Nos furten, no donant-nos lo que nos correspon, i en acabant nos donen almoines que ademes hem de tornar en interessos inclosos, per a fer front les despeses normals de gestio.

Els empresaris valencians no deixaren l'ocasio sense aprofitar per a reclamar-li al president de l'Estat mes inversio en terres valencianes del Govern central, i un impuls a les infraestructures valencianes clau. Es queixaren de la roïna image que s'està venent de Valencia, calificant-la d'absolutament exagerada, i del poc de pes que li otorguen els diferents governs al Regne de Valencia. Rajoy, com era d'esperar, es va fer el gallec davant d'estes afirmacions, defengue les reformes fetes, les bones previsions economiques i els dorà la pildora fent referencia a la "força dels mamprenedors valencians", sense deixar d'alavar l'esforç del Consell per a reduir el deficit. I els recordà que el seu Govern "continuarà en la senda de consolidacio fiscal i les reformes", es dir, que es vagen oblidant d'un canvi de finançacio, que aço no entra en els plans del Govern de l'Estat.

Reivindicacions per part del Consell valencià no existiren, a pesar de donar-se una bona ocasio per a fer-les. Estaven tots mes preocupats per eixir o no en la foto i en si els nomenarien o no per a encapçalar les llistes autonomiques.

Valencia necessita un canvi radical, Valencia precisa uns representants que miren pels interessos dels valencians, un representants que li planten cara al Govern central i li exigixca allo que nos pertoca. Ajuda-nos a canviar les coses, ajuda-nos a conseguir una Valencia millor. Contem en tu.

Miquel Real

President Nacional

d'Accio Nacionalista Valenciana

Foto: Juan Carlos Cárdenas