34º Aniversari de la Firma d'Adhesio a les Normes d'El Puig

8/3/2015

Els valencians lleals a la lluita i amor per Valencia, generaren un esperit i sentiment d’unitat del qual naixque la voluntat de cohesionar al moviment valencianiste entorn a una mateixa forma de representar l’idioma valencià, una mateixa normativa, les “Normes d’El Puig”, creada en 1979 per la Seccio de Llengua i Lliteratura de l’Academia de Cultura Valenciana, fonamentada en l’evolucio historica del genuï parlar i escriure del Poble Valencià.
L’acte es celebrà el 7 de març de 1981, en el Salo de Senyeres, o tambe nomenat Salo Gotic, del Real Monasteri de Santa Maria dels Angels d’El Puig. En aquell dia historic, la normativa de la Seccio de Llengua de l’Academia fon batejada en el nom de la poblacio que albergà la cerimonia, es per aço que passaren a denominar-se a partir d’aquell moment les “Normes d’El Puig”.
Es convertiren aixina en molt mes que un codic ortografic per a representar la Llengua Valenciana, foren a partir d’aquell dia un simbol d’unio entre els patriotes valencians.