¿Quí som?

            Accio Nacionalista Valenciana es un partit valencià progressiste que agrupa a ciutadans conscienciats en la defensa de l’identitat valenciana.

            El nostre ambit d’actuacio primari es el territori que conforma el Regne de Valencia. Tambe entenem que es la nostra obligacio estar en els centres de decisio, a on se dicten els camins a seguir que afecten al nostre territori. Pert tant es la nostra voluntat representar els interessos de tots els valencians en parlaments tant estatals com comunitaris, plantant cara tant en Madrit com en Bruseles. Defenent els nostros interessos alla on es prenguen decisions que nos afecten.

            Ideologicament nos definim com a nacionalistes valencians, postura ideologica la qual considerem la mes apropiada per a plasmar politicament el nostre valencianisme actiu.

            El valencianisme es patrimoni dels bons ciutadans que es senten orgullosos de ser i sentir-se valencians. I com a bons ciutadans i valencians respecten i fan respectar els simbols i els valors de la terra valenciana.

            El nacionalisme economic d’Accio Nacionalista Valenciana partix del principi de la solidaritat entre els pobles. Ajudar als mes necessitats es noble i va en la llinea de poble generos i desinteressat que sempre ha caracterisat al poble de Valencia. Pero la solidaritat i generositat te un llimit.

            Quan els pobles en economies mes debils estan finançant a uns atres pobles en mes capacitat i abundancia economica i quan hi ha pobles en uns privilegis forals que no se reconeixen, entre uns atres, als valencians, la solidaritat no existix, i l’actitut passa de solidaria a servilista.

            La solidaritat no es donar als que mes tenen per a que tinguen mes i que aixina no protesten, sino donar els que mes tenen als que estiguen en pijor situacio. Per tant, trencat el principi de solidaritat, i veent que uns atres gogen de privilegis que nos neguen a nosatres, des d’Accio Nacionalista Valenciana exigim fer valdre els nostres drets historics, demanem  un nou concert economic a on es contemplen els nostres privilegis forals.

            S’ha acabat el donar diners a comunitats en mes recursos que la nostra. En primer lloc demanem que els diners que produim, revertixquen en inversions necessaries en el nostre territori, sense renunciar a les cantitats que aquelles comunitats en mes recursos deurien aportar-nos en concepte de solidaritat. Aixina mateix reivindiquem ser nosatres els qui fixem en quina quantitat podem ser solidaris en aquells que de veres ho necessiten. Fins ara es l’Estat qui decidix a on van els nostres diners i en quina quantitat.

            Una atra de les principals preocupacions d’Accio Nacionalista Valenciana es la promocio i generalisacio del consum de productes valencians. Es fonamental favorir l’exportacio dels productes valencians. Donat que formem part del mercat comu europeu es just i necessari que nos pugam beneficiar d’esta situacio. Exigim arancels als productes extracomunitaris que invadixen el mercat que deuria ser nostre. Demanem aixina mateix les mateixes exigencies de calitat i elaboracio que nos son impostes per a la nostra produccio agraria i industrial.

            Exigim acabar en els privilegis de China i el Marroc els quals, ademes de fruir d’un cost de la ma d’obra mes barat, no complixen reiteradament les exigencies comunitaries per a l’elaboracio dels productes. Considerem necessari un abaratament de l’Euro, per a aumentar la competitivitat i d’esta manera afavorir les exportacions.

            Culturalment nos enclavem dins del valencianisme tricolor. Defenem la Real Senyera Coronada, com a simbol de tots els valencians per ser la que heretarem dels nostres antepassats. En us en lo Regne de Valencia des de temps de Pere el Cerimonios, qui nos otorgà el privilegi de mostrar la corona real desplegada en la nostra ensenya, afegint un fondo blau per a que resaltara la corona.

            Igualment reconeguem l'estrelada valenciana, de composicio igual que la Real Senyera pero substituint la corona per una estrela blanca, com a bandera de lluita dels valencians. Es tracta d'una senyera historica de la que els valencians hem segut pioners en el seu us. Fon utilisada pels republicans valencians per a cridar a files, encara que en el camp de batalla utilisaren la Real Senyera.

            Reconeguem com Himne dels valencians el conegut com a himne de l’exposicio, adoptat com a oficial a dia de hui, en musica original del mestre Serrano i lletra del poeta Thous.

            En Accio Nacionalista Valenciana acceptem que, a titul personal i d’acort en la consciencia de cadascu, es varien les estrofes que fan referencia a la sumissio a Espanya, canviant-les per unes atres en contingut mes reivindicatiu.

            La Llengua Valenciana es la nostra major ensenya distintiva. Sent l’emblema que nos fa diferents i reconeguts pels demes com a valencians. Sense menyspreu de la Llengua Castellana que tambe forma part del nostre patrimoni, cal potenciar i incentivar l’us de la Llengua Valenciana, per trobar-se en situacio de desventaja i en perill de desaparicio a causa dels continus atacs absorbicionistes de les llengues veïnes.

            Com a valencians, es nostre deure coneixer les dos llengues per igual. Com a valencianistes posarem especial atencio al conreu i recuperacio del valencià en tots els ambits de la societat valenciana.

            La Llengua Valenciana es una llengua autoctona, que des del seu orige els valencians hem considerat nostra i  li hem donat el nom de Llengua Valenciana.

            Les Normes d´El Puig, son les normes ortogratiques valencianes, evolucio dels estudis i les gramatiques de Josep Nebot i el Pare Fullana.  Considerem la normativa proposta per la AVLl inapropiada per a la Llengua Valenciana per tractar-se d’una copia de les regles ortografiques de l’Institut d’Estudis Catalans, elaborades per a codificar una atra llengua i que per tant no contemplen l’essencia ni les peculiaritats de la nostra llengua.

            Rebugem en contundencia i rotunditat que la Llengua Valenciana forme part d’una atra comunitat llingüistica en calitat de dialecte o variant, per mes que esta atra comunitat llingüistica haja basat la seua normativa en gran part en els nostres classics, adoptant-los com a propis. L’independencia de la Llengua Valenciana queda fora de tot dubte i discusio.

            La riquea cultural del Regne de Valencia es extensa i prolifica. Les nostres costums i tradicions formen part de la nostra identitat com a poble. Nos identifiquen i nos fan diferents. El poble valencià te costums diferents tan gastronomiques, com tradicionals, com deportives, com folcloriques dels pobles que formaren part de la conquista del Regne musulma de Valencia. Som un poble en identitat propia i cultura propia

Compromis de llealtat.-

a)Normativa

Els valencianistes no reconoguem una atra autoritat llingüistica que la que emane de la Seccio de Llengua de l’Institu d’Estudis Valencians. Adoptant com a uniques normes valides per a la codificacio del valencià les arreplegades en les Normes d’El Puig consensuades, anteriors a l’escisio feta per la racv. La seccio de llengua referida podra millorar i pulir les normes quan les circunstancies siguen favorables a tal variacio.

Declarem en rotunditat que la Llengua Valenciana no forma part d’una atra comunitat llingüistica i menys encara en grau d’inferioritat. La pretesa unitat de la llengua es una entelequia maquinada per a apropiar-se del patrimoni llingüistic valencià.

b)Territori

Els valencians mai hem format part dels quimerics Païssos Catalans, entre unes atres coses perque mai varen existir. El Regne de Valencia pertanygue a la Corona d’Arago com a Estat independent. En Lleis propies (els Furs), eixercit propi i moneda propia.

Nos comprometem a fer tot lo possible per a impedir ser absorvits o formar part de modo alguno d’esta entelequia.

c)Funcio Publica

Renuncia expressa a beneficiar-se economicament pel eixercici de carrecs publics o politics mes enlla de les retribucions implicites al carrec desempenyat.

La nostra es funcio de servidors publics. Estem per a servir al poble, no per a servir-nos d’ell.

Tots els nostres actes aniran encaminats al major benefici del Regne de Valencia i mai en benefici propi.

Aquells que contravingueren este principi es comprometen de bestreta a tornar tot el benefici rebut i a cessar immediatament en el carrec o carrecs que desempenyaren.