Adamisme valencianiste (i II): l'ocas de les estreles / J. Masia

17/8/2016

            En la primera part d'est articul reproduirem l'entradeta i analisarem la manipulacio textual dels "valencianistes". Ara revisarém els esclavons de la mateixa cadena, nos centrarém en els firmants, el text i el context. 

            Els firmants. Tenim com a autors a Miquel Àngel Lledó, filolec, –que passà de defendre les posicions de Lleopolt Peñarroja a convertir-se en adalit del seu contricant, Voro López–. Tambe colaborà en la redaccio Òscar Rueda, la nova estrela del valencianisme, un ingenier a lo Pompeu Fabra, conegut pel seu do de l'ubiqüitat, les altes representacions i la defensa a ultrança de l'adamisme. Els dos aposten per una accentuacio que convergix en la AVLl. I com a bon esceptic que soc i com tinc memoria recorde el "colp d'Estat" que nos dugue la guerra civil, no poden ser sants de la meua devocio els que sostenen i apuntalen als colpistes i nos demanen que oblidem i perdonem. I menys encara descobert el pastiç. 

            Joan Martinis, l'occitaniste firmant, escriu en els seus texts les dos modalitats "Valéncia" ("VALÉNCIA, TÈRRA D’ÒC, les migracions occitanes al Regne de Valéncia.") i "València" ("Els antropònims occitans en l'edat moderna a través dels llibres d'aveïnament de València 1533-1611"). ¿Haura vist ara la llum? Escriu en catala en les seues publicacions. Fa igual que Xavier Navarro que escriu una cosa i en predica una atra. ¿No es un poc absurt? ¿Era imprescindible promocionar i evidenciar l'incoherencia del firmant i de l'autor de l'informe citat en l'articul? ¿Saben lo que es predicar en l'eixemple o els sona a fisica quantica? ¡Quínes perles! A Sergi Núñez de Arenas ni el conec. 

            El context. ¿Qué aporta la firma de Valéncia Nova –coneixeran l'activitat d'esta associacio en sa casa– i Òc-Valéncia? Si investiguem un poc, descobrirém que una de les comparses, Joan Martinis, te en el consell assessor de la revista Paraula d'Òc ad alguns coneguts: Academia Valenciana de la Llengua, Abelard Saragossà i Jordi Colomina entre uns atres. Qué curios. No m'ho puc creure. ¡Aço de colege invisible no te res! Abelard Saragossà es professor de filologia catalana, reconegudes les seues contribucions a favor de la conciliacio entre valencianistes i catalanistes, fon recompensat en un cadira en la AVLl. Per a coneixer el context haurien de llegir el clarificant articul d'Alexandre Ordaz en la revista Aula de Lletres Valencianes –penjat en la uep de ACNV–. En resum, expliquen els contactes entre els dos sectors i reconeixen que treballen des de fa temps en marcar per a tots una fulla de ruta: la convergencia.  

            El 9 de març la conjuncio astral reuni a la AVLl, Valéncia Nova i Òc Valéncia en una conferencia que portava per titul "Aportacions de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua". ¿Quí parlava per la RACV? Una atra curiositat, Levante-EMV afirmà que "Valéncia Nova" es seguidora de les Bases Ortografiques de Castello. ¿Endevinen quí la representava? El portaveu fon Josep Puchades i Vicent de "Valéncia Nova i Vicesecretari de Lo Rat Penat". ¡Ui!

            L'introduccio del diari es clau, significativa per ella a soles, definitoria de l'estrategia d'agermanament i no ha segut rectificada per cap lletraferit, pero recorden que hem d'afegir la manipulacio del text, quí es quí i el context, aixina tanquem el circul vicios. L'argumentacio aportada demostra que existia una teleologia que feu possible firmar un text conjunt. El problema es que els factors son consistents llogicament en un alliniament en la AVLl, una confluencia de desti en lo universal. La suma dels quatre factors aumenta exponencialment la potencia de l'explicacio. El resultat es la construccio d'un pont a l'estil de Calatrava-te-la-clava. Encara que els roïns periodistes del diari els hagen ficat una entradeta sense consentiment, quedarien elements mes que significatius, sospitosos o pareguts als que hem vist en uns atres ingeniers de ponts i camins –aixo si, sense tan d'artifici textual–.

 

 

            Levante-EMV els ha deixat en el cul a l'aire. Si no ensenyen el document a on demanen la rectificacio haure d'entendre que qui calla otorga. Estan en un assucac. Sense l'entradeta, existiria l'adulteracio o una firma vinculada en el catalanisme sense trellat, si no tinguerem eixa colaboracio, nos trobariem en una trama o confabulacio plagada d'acostaments i amistats perilloses.  

            No està el forn per a rosques, ni yo soc mes inocent que els anets de la marjal, com la majoria de l'ingenu valencianisme que nomes ha vist en el text la gran defensa de Valencia en "e" tancada. Torne a riure'm per no plorar. Està clar que hi ha mes borinots que llests furtamantes. Aixina nos va. A vore si no hi ha pastiç per a tots. 

            Que es tapen alguns perque l'adamisme, no es a soles una injusta reflexio egocentrica, es una hemiplegia moral. Poden preguntar-se pel perdo representat en les lleis d'amnistia o de punt final de les dictadures, diran que no es un eixemple llingüistic ¿I donar soport a una accentuacio convergent en la AVLl qué es? ¿Si descartem senyalar a quí ho fa mal no reforcem la conducta lesiva? ¿Aço no s'ensenya ni en filologia ni en ingenieria? ¿Si no veig proposit d'esmena, arrepenediment o alguna compensacio a l'ofes per qué hauria de perdonar? Yo no fique l'atra galta. Sere mal cristia. 

            Agarrem la segona accepcio de la paraula adamisme, hi ha alguns reis que van nuets –i se'ls veuen les vergonyes– encara que els palmers els facen creure lo contrari. Nomes enganyen ya als valencianistes creduls, ingenus; en definitiva, homens i dones molls –mes dels que m'agradaria–. Pero ara ya no poden aduir ignorancia. Est articul  es per ad ells, no m'agrada que els menten i s'aprofiten de la gent per a guanyar-se la pataqueta. Reconec tambe que no hi ha mes cego que el que no vol vore. ¿A ón es situa voste?

            ¿Se'n recorden d'esta canço? "Al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero", a partir d'aci, els 4 fantastics modificaran la lletra i cridaran "yo soy bonita y lo quiero ser".

 

http://www.accionacionalistavalenciana.com/adamisme-valencianiste-i-locas-de-les-estreles-j-masia

Imagens: capçalera, i.imgr.com
                 cartell, Oc Valéncia i Valéncia Nova
                 rei nuet, blogspot.com

J. Masia