Antonio Rubio Lluc / Valladolid, 1856 - Barcelona, 1937

1/10/2014

"Fins a l´any 1362 no existis la llengua catalana, d´aon es deduix que malament pugueren durla els catalans l´any 1238, quant la conquista de Valencia, sino va existir fins a 124 anys després"

Font: ‘Documents per a l´historia de la cultura catalana mitgeval’ (Barcelona, 1908, tom I, pag. 2101, documents CCUIV) per Antonio Rubió i Lluch.

* Antonio Rubió i Lluch (Valladolid, 1856 - Barcelona, 1937). Heleniste. Historiador. Catedratic de Filosofia i Lletres. Escritor.

Foto: Gran Enciclopèdia Catalana.