Demanem la derogacio de la llei de la AVLl

10/1/2014

Considerem tot el proces de creacio i desenroll posterior de l’institucio una estafa al Poble Valencià.

Lo primer, perque en el mateix proces de creacio se vulneraren els requisits de seleccio dels academics que previament s’havien marcat, donant com a resultat el nomenament d’academics sense els requisits minims exigits.

Lo segon, perque en lloc de fer una academia per a difondre i normativisar la Llengua Valenciana es creà una academia per a negar la llengua que sempre hem parlat en lo Regne de Valencia i impondre els usos i normatives que dicta l’Institut d’Estudis Catalans.

Ademes, per a assegurar les voluntats dels nous Academics se’ls ha fixat un sou escandalos 59.111,88 euros anuals per als academics i de 62.603,64 euros per al president. Fet sense precedent en les demes academies en les que formar part de l’academia es suficient retribucio pel reconeiximent i honor que comporta formar part de l’academia.

L’unica funcio que te la AVLl es la de vulnerar lo expressat en l’Estatut d’Autonomia, a on es diu clarament que la llengua dels valencians es l’Idioma Valencià. En l’inclusio de la AVLl en el text estatutari queda esmenada la voluntat del poble que aixina ho volgue reflexar, i queda blindat per la majoria que es precisa per a modificar novament el text.

En tot lo demes, la AVLl es llimita a transcriure les indicacions que li fa l’Institut d’Estudis Catalans, seguint la seua doctrina i normativa. ¿Quina necessitat tenim d’estar mantenint economicament ad una institucio que nos diu lo mateix que diu una atra o inclus es pot dir que llimitant mes que l’atra l’us de les formes genuïnes valencianes? Els catalans en el seu afan d’apropiar-se de tot lo valencià donen com a bo les formes valencianes, dient que son parla dialectal valenciana, mentrimentres que en Valencia els discipuls volen superar als mestres i nos diuen que no fem be en usar les formes valencianes i que les devem de substituir per les formes catalanes.

Per tot aixo, des d’Accio Nacionalista Valenciana considerem necessari la derogacio de la llei de la AVLl, i fins a que consigam la majoria necessaria per a canviar l’Estatut fem la proposta de suprimir la renumeracio que se fa als seus academics. Estem parlant de mes de 1.200.000 euros anuals en els que es podrien atendre infinitat d’apremiants despeses i inversions necessaries en la cultura valenciana. En eixos diners tindriem prou per a la creacio d’una Academia de la Llengua Valenciana i finançar una ensenyança de l’Idioma Valencià en les escoles de tot lo Regne.