El mateix romanç / Toni Fontelles.

24/10/2023

Anem a vore cóm ho barregem per a que parega nou, pero es la mateixa canço de fa 20 anys (i 40 i 60 i 100). Sempre estem en el mateix rogle, revolant el colomer, i d’ahi no eixim, no poden eixir, no volen eixir: l’unitat de la llengua (catalana) es sagrada, i li pegarém totes les voltes que vullgam al nano, pero no passarém de les preferencies, de les recomanacions, dels doblets, del coloquialisme, de la conveniencia, de l’informalitat, dels registres, del folclor, de la gastronomia, de la festa, ¡che!, de l‘anar per casa. Ya ho expongue el precursor Eduard Martínez Ferrando: “A la meva Valencia no deu existir altra llengua ni altra literatura que la catalana, ni altre esperit nacional que’l nacionalisme catalá” (El Poble Catalá, 5-6-1910). Es la fulla de ruta.

 Yo vullc una llengua sobre la que puga decidir, sobre la que haurien d’haver decidit els academics (i han decidit si, cap a la convergencia), sens haver de donar conte a una ‘unitat de desti en lo universal’. Sempre mendicant, captant, claudicant. No se si m’explique.

 La Conselleria d’Educació ha anunciat la derogacio dels Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat que aprovà el Botànic I (Le Petit Jardin I, per als amics) en 2016 (Levante-EMV, 19-10-2023: 6). L’objectiu es ‘revalencianisar’ el registre formal. Sona molt be i implica que abans estava ‘catalanisat’ ¿no? Un absurt perque es la mateixa llengua ¿no?

 Res de lo alvançat o descobert ara es nou realment. Ni ‘este’ (demostratius no reforçats) ni ‘partix’ (increment incoatiu -ix) ni ‘artiste’ (distincio de genero en el sufix, ya coneguda des de l’edat mija) ni ‘lo millor’ (informal) (articul neutre, practicat des del principi dels temps) ni ‘vullc’ (formes velarisades en la primera persona d’indicatiu, antiquissimes) ni... totes, totes totes, estaven incloses en les possibilitats que ya oferia l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en algun dels seus materials (diccionaris, vocabularis, acorts). Una atra cosa es que el mencionat manual administratiu triara lo mes ‘catala’ de tota l’oferta... perque si en realitat haguera contradit a la AVLl suponc que ho haurien denunciat ¿no? L’exclusio i el relegament practic dels ‘valencianismes’ es ideologic, repetixc, ideologic (estic treballant sobre aço, per al dimoni).

 Tindran problemes, i grossos. Si un ajuntament o qualsevol ent de l’administracio preferix algunes de les formes que la AVLl dona per bones (‘bellesa’, ‘naturalesa’, ‘riquesa’ o l’opcionalitat en la distincio de genero del sufix -iste/-ista), pero que el nou manual no ‘recomana’ (no passaran d’ahi) ¿qué ocorrera? Que el nou manual resarà el rosari i el corpus publicat de la AVLl dira missa. ¿Un reglament contradira l’autoritat de la AVLl?

 Temporalment, aço li salvarà el cul i la cara al PP, alegrarà a entitats ‘valencianistes’, tranquilisarà ad alguns ‘esperits inquiets’ (els genuïnistes), garantisarà l’unitat de la llengua avalada per la AVLl, i mantindra el pas ferm del sistema universitari en la mateixa linea catalanisant.

 Els retorçons i les contorsions per a fer vore ulls per llanternes naixen de lo mateix: no creuen en l’autonomia de la llengua valenciana (no han cregut mai, uns ni la gasten –els castellanistes– i els atres la degraden –els catalanistes–). Pots ser distint fins a on aplegue la corda, i la corda te la mateixa llargaria des de fa molts anys.

 Mentres continuen en el geocentrisme i no se’n passen a l’heliocentrisme no hi ha res que fer. I no ho faran.

 

N. b. He tractat la qüestio del manual administratiu en El genuïnisme i l’autoodi (2020: 426-436), l’ideologia dels doblets en el mateix libre (436-441) i la rinya d’Abelard Saragossà a l’anterior Conselleria d’Educació, en «Cadascu a lo que li cou», en esta uep (juliol de 2017).

http://accionacionalistavalenciana.com/cadascu-lo-que-li-cou-i-antoni-fontelles

http://accionacionalistavalenciana.com/cadascu-lo-que-li-cou-ii-antoni-fontelles

http://accionacionalistavalenciana.com/cadascu-lo-que-li-cou-iii-antoni-fontelles

http://accionacionalistavalenciana.com/cadascu-lo-que-li-cou-iv-antoni-fontelles

http://accionacionalistavalenciana.com/cadascu-lo-que-li-cou-v-antoni-fontelles

http://accionacionalistavalenciana.com/cadascu-lo-que-li-cou-i-vi-antoni-fontelles

 

N. b. Els periodistes G. Sánchez i R. Montaner haurien de repassar un poc els conceptes de morfologia verbal.

 

         Imagens:es.vecteezy.com, facebook.com.