El pancaespanyolisme (I) / J. Masia

18/4/2021

            El pancaespanyolisme es una ideologia que combina lo pijor dels nacionalismes aliéns -l'espanyolisme i el pancatalanisme- i te com objectiu desmontar la personalitat valenciana. Si fora una foto sería qualsevol dels consellers de Cultura del PP o presidents que en la bandereta d'Espanya en la monyica mantenien el catala en l'escola, finançaven el pancatalanisme, creaven la AVLl i damunt la blindaren en l'Estatut d'Autonomia de la CV (Comunitat de Veïns)... al mateix temps cridaven ¡Viva España! Per tot aço, puc afirmar que no son valencianistes.
            De la seua unio podem derivar tres fenomens: 1) la simbiosis o sintesis, 2) l'aument de la potencia destructiva i 3) el foment de l'identitat negativa: l'incompletut metafisica del ser valencià.
            En principi, pareix que son teleologies contradictories i hem pogut observar-ho en el cas de l'independencia de Catalunya, pero en moltes ocasions colaboren, en especial, contra el valencianisme. Els casos els podem contar per millers, el pancaespanyolisme es una activitat que volen tindre ben oculta per a que no descobrixquen el pastis, l'impostura. Els que practiquen esta estrategia de la mentira son els regionalistes espanyolistes i s'aprofiten els catalanistes, s'encarreguen d'ocultar que son estructures de poder que se retroalimenten i creen sinergies, perque lo important es mantindre el poder a qualsevol preu. Hi ha una qüestio geopolitica en el trasfondo, una forta identitat valenciana no es deixaria sometre's i tindriem mes pes en la configuracio nacional, la tortada estaria mes repartida, pero els mateixos de sempre volen continuar menjant-se el tros mes gran, no volen compartir-lo perque son escuraplats.

Articul que mostra l'entrevista concedida per Pujol a Levante-EMV en que confessa els pactes secrets en el PP

            La colaboracio o la convergencia d'interessos ve de llunt. ¿Me poden dir quàn es publicaren les principals obres de Carles Salvador, Manuel Sanchis o Joan Fuster? En el franquisme. Demostrare en un llibre, pendent de publicar, que l'extrema dreta de les dos dictadures del sigle passat, sempre ha segut nefasta per als interessos de la cultura valenciana, aço si, en l'inestimable ajuda borbonica. Trobe patetic cóm els que es peguen colps en el pit per la valenciania s'embriaguen d'esta sobredosis espirituosa dretosa i borbonica, sense coneixer els antecedents i efectes mes immediats de l'ideologia que practiquen, per no remontar-me a la batalla d'Almansa (25 d'abril de 1707). L'ignorancia es el pilar mestre.  
            En el pacte del Majestic tots els faches, anticatalanistes i, provablement, algun valencianet despistat es menjaren, com Sangonera, que José. M. Aznar parlara catala en l'intimitat, ni mu. El ciutada valencià mori per ser un farto, pero els populars no, perque tenen la cara forrada de vaqueta. Veneren la llengua valenciana a canvi de garantisar la governabilitat d'Espanya en el soport de CiU. ¿Qué hi ha mes satisfactori per a un regionaliste que sacrificar la patria menuda i posar-la al servici de la gran? El regnicola l'entrega als villans o als del condat. Es una experiencia mistica i trascendental, lo mes de lo mes.
            Si hi hague un fet destructiu de la nostra identitat fon el govern popular en Valencia. El PP creà la neollengua que servix per a controlar el pensament dels acolits en el paracrim (terme que usà George Orwell en 1984), que frenava pensar que el partit fora catalaniste a pesar de que fera politica catalanista, perque practiquen el doblepensar, que es acceptar les dos idees contraries sense disonancies cognitives. Si Satanas haguera vist lo que feyen, no li hauria donat temps a pegar a fugir, com un foll atemorisat, en direccio contraria per a ón venien les hosts popularistes.
Image: cadenaser.com, diari Valencia hui

J.Masia