Iniciativa Llegislativa Popular, un pas mes prop dels ciutadans

6/12/2014

El Ple del Govern valencià ha aprovat l'anteproyecte de Llei reguladora de l'Iniciativa Llegislativa Popular (ILlP), que com a principal novetat incou la reduccio del numero de firmes exigides de 50.000 a 25.000, i que contempla l'utilisacio de la firma electronica. En la tramitacio parlamentaria es donarà audiencia a la comissio promotora de cadascuna de les ILlP. S'elimina la necessitat de presentar una memoria junt al text de la proposicio de Llei.

La portaveu del Consell, María José Catala, ha apuntat en la roda de prensa posterior al ple que el Regne de Valencia es situarà entre les autonomies que menys firmes reclamen per a tramitar una ILlP, en el mateix numero que en Castella i Lleo, i per darrere de Castella-La Mancha, que demanen 20.000.

La futura llei, integrada per vintiu articuls, substituirà a l'actual, que data de 1993 i no s'ha modificat des de la seua entrada en vigor, i introduïx novetats com que en la tramitacio parlamentaria es donarà audiencia a la comissio promotora de cadascuna de les ILlP per a poder defendre la seua proposta de Llei davant dels diputats.

Ademes, s'elimina la necessitat de presentar una memoria junt al text de la proposicio de Llei, i se suprimix el tramit de ratificacio de la ILlP per part de la comissio promotora en els quinze dies següents a la seua presentacio, ha explicat la consellera.

El text inclou una mencio expressa a la possibilitat de presentar tant la documentacio inicial com els plecs de firmes tant en castellà  com en valencià, i en lo que respecta a la compensacio de despeses dels promotors d'una ILlP admesa a tramit es fixa una cantitat maxima de 18.000 euros.

Accio Nacionalista Valenciana celebra l'aprovacio d'este anteproyecte de Llei, per ser un chicotet pas cap avant en la direccio a la democratisacio de les Corts, permetent mes participacio, al reduir-se els requisits que impedien que molts ciutadans valencians es pogueren fer sentir pels diputats valencians. Llamentem que siga un chicotet pas i no un gran pas, deixant per a una atra ocasio, entre uns atres temes, el no ser dels que menys firmes demanen sino els que menys, i tambe trobem a faltar l'eliminacio d'alguna trava burocratica mes, de les moltes que dificulten la tramitacio d'una Iniciativa Llegislativa Popular. No obstant tot aço, nos congratulem de tindre el cami mes pla per a presentar una Iniciativa de Llei Popular, si se confirma que el Consell fa oits sorts a la proposta que li transmeterem en relacio a reclamar la calificacio de Territori Foral per al Regne de Valencia, no dubtarém en dur-la a terme.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/05/5481a8cdca4741d5218b457c.html