Kultur Plaça, "El bestiari valencià" i la necedat feta verp de Vicent Marco (I) / Miquel Real

25/7/2019

            L'inclit periodiste valencià, Vicent Marco, de valenciaplaza.com, en la seua particular busqueda de "les boles del drac" ha trobat en els blavers, "blaveros", com diu ell en el seu "valencià normatiu", un filo per a obrir-se un lloquet dins de la corrent oficial i oficiosa dels estaments valencians.  

            Dic yo que, parlar de valencià normatiu baix el prisma d'una normativa que considera que el valencià no existix ¿no es una falacia en si mateixa? 

            La seua missio, una volta mes, consta en fer tot lo possible per a conjurar "el perill dels blaveros". No dubta en traure totes les simplees i faunari argumentatiu basat en estereotips artificials que, repetits com un "mantra" pels seus gurus correligionaris del panquisme, tracten d'implantar com a unica realitat. Com a sectaris de pro, manipulen els fets fins a conseguir que estos s'acomoden a l'image que volen vendre del seu antagoniste ideologic. 

            ¡Quín perill, son valencianistes, com diria J. Masia, i alguns nacionalistes!  Pero no, eixos ni nomenar-los, els trencaria el relat i el discurs... Eixos valencians coherents en lo que diuen i lo que defenen, definitivament, desmenten l'image tragicomica que la bestia Vicent Marco preten traslladar del tipic valencianiste.  

            No me sent identificat en el blaver que ell descriu en esterotips i prejuïns, perque l'ironia per molt fina que siga i no es el cas seguix escampant prejuïns que si be servixen com a caricatura de lo real, arriben a desfigurar lo que es ser valencianiste.  

            Per a mi ser valencianistes es: defendre la terra, l'historia, costums i tradicions, la llengua i la nostra identitat com a poble diferenciat en coherencia i racionalitat, pero tambe els valors socials, economics, ecologics i patrimonials. La repeticio fusteriana de tipismes i topismes olora massa a naftalina, repetir acriticament actitus prejuïcioses situa l'eixercici retoric com a un yogur caduc, florit, un articul ple d'actualitat... fa 60 anys. 

            El periodiste es mostra complagut en la proliferacio de productes d'orige catala en els supermercats valencians, pero no defen lo propi, no importa que els caves valencians siguen els mes reconeguts a nivell internacional i els mes premiats, i els mes dificils de trobar quan els vols adquirir. Per ad ell defendre la nostra economia nomes val quan fer-ho no perjudica a la regio catalana. 

            Els embotits de Requena - Utiel, per eixemple, com son de zones castellaparlants, no li mereixen el mateix reconeiximent que els de Casa Tarradellas, naturals de la seua patria gran. Per mes que defendre eixe producte alie es contraproduent per als interessos economics valencians. Ya sabem lo que te ser un regionaliste "bien entendido". 

            Ridiculisar actituts defensives dels valencians es habitual en intelectuals de la seua altura, i callar i acceptar com a naturals i positives les llistes negres que fa la Generalitat de Catalunya, en les empreses que no son estrictament independentistes, tambe, per mes que lo primer es una reaccio a nivell popular i lo segon es una accio de govern a nivell institucional... 

            Qui veu ridicul en les accions dels atres i normal o justificable quan les fan els propis, cau en el ridicul quan expon les seues argumentacions. Aixina que, senyor Vicent Marco, no me siga tan ridicul. 

            Ademes de ridicules, hem d'afegir que les seues afirmacions en quant a la defensa de la llengua que fan els valencianistes que ell nomena despectivament com a "blaveros", son d'una ignorancia supina o d'una manipulacio treballada ¿Qué es la bestiola Vicent Marco, ignorant o manipulador? 

            He d'entendre, per lo que escriu, que ha d'anar curtet de coneiximents de llengua, ya que demostra desconeixer lo que es l'apichat i a ón es parla (en el Camp de Morvedre, el Camp del Turia, l'Horta i la Ribera Alta), aixina com tambe demostra coneixer per a no res les normes d'El Puig. Pretendre que dita normativa implica fer us de l'apichat com a model estandart es mentir. Li recomane que per a parlar de qué tracta una normativa, la lligga i la conega abans d'aventurar-se a fer comentaris indocumentats llunt de la realitat. 

            En quant als parlants i usuaris de la llengua, el periodiste fa un eixercici d'hipocresia. Si, novament està manipulant als llectors. Els defensors de les normes d'El Puig no han pogut eixercir el seu dret a ser ensenyats en valencià en els coleges, a on han substituit la normativa que fon oficial per una atra que arreplega els usos i formes d'una parla que Cervantes calificà d'aspra i malsonant. Acusar de desconeixer una normativa que no ha segut ensenyada es una falacia. Vostes han fet als parlants ser incompetents en el seu idioma. Dit aço, si que es cert que els valencianets es podien esforçar un poquet mes en deprendre la normativa que afirmen defendre. 

            Tampoc es que el pancatalaniste mig tinga uns grans coneiximents llingüistics, la majoria son victimes de les faltes, de tot tipo, pero sobre tot de caracter accentual (aço ha fet que l'IEC se replantege el sistema i que done un pas cap al que defenen les normes d'El Puig, eliminant gran quantitat d'accents).  

            I ultimament, en traductors i correctors informatics i tot, tambe fan us del castella per a defendre els seus arguments... ¡a lo que està arribant el panquisme...! ¡Pareix que de l'influencia del castella no se lliura ningu! Posar força en que els atres estan afectats, sense reconeixer que els teus tambe, es una gran mostra d'hipocresia. I mire que els seus si han fruit d'anys de "aprenentatge" i adoctrinament. 

            Els valencianistes la majoria son autodidactes, i alguns, els mes conscienciats, hem acodit als cursos de llengua privats per a poder millor fer un us normal i sense contaminacions del nostre idioma valencià. Els cursos els organisa l'Institut d'Estudis Valencians en colaboracio en el Grup d'Accio Valencianista. 

            Tingau en conte que la teoria de la relativitat i la fisica quantica, encara que u no les conega, a l'igual que la majoria dels ciutadans, no deixen de ser correctes i reals per eixe fet. 

            Per una atra banda, he de senyalar que, l'adjectiu "pancatalaniste" te orige en la definicio que fan els mateixos catalanistes dels qui seguixen les seues doctrines, per als qui trien eixa parauleta. Si li senta malament al senyor Vicent Marco que se diga pancatalaniste ad aquells que defenen les practiques i consignes catalanistes, s'haura d'enfadar primerament en aquells que les dicten i elaboren, perque aixina definiren als seus seguidors. Li recomane que es lligga a Antoni Rovira o a Manuel Sanchis. 

            Per tant, tildar de "panques" als partits i persones que nomena en el seu articul, que resulta que seguixen, defenen i fan realitat les practiques i consignes catalanistes, no es ofensiu, sino descriptiu.

 

            Image: El Bestiari Valencià, valenciaplaza.com, Salazar

Miquel Real