La normativa valenciana: creacio, desenroll i problemes (I) / J. Mir / J. Masia

31/8/2019

            La creacio de les NdP tingue lloc en maig de 1979 i se publicaren per part de la seccio de llengua de la Academia de Cultura Valenciana (ACV). En octubre del mateix any foren adoptades per Lo Rat Penat (LRP) mentres que la junta de la ACV les adoptà el 22 d'octubre de 1980. La firma de les associacions, se va produir el 7 de març de 1981 en el Monasteri del Puig i s'arreplegaren vora 1.000 firmes, aço representà, sense dubte, el major acte d'unitat i de consens.

            En 1982, s'introdui una modificacio quan Ampar Cabanes era la consellera de Cultura, Antoni Garcia com a representant de Amunt el Cor plantejà la reduccio d'accents per a facilitar que la gent deprenguera mes facilment la nostra llengua, les associacions valencianistes adoptaren per consens la modificacio. Nomes l'Universitat de Valencia abandonà la reunio i l'Institut d'Estudis Valencians se va quedar com observador. El resultat entre el valencianisme va ser l'acceptacio de la norma accentual diacritica, una atra vegada tots units. (Font: Gimeno, Manolo. (2013). Normes d'El Puig: genesis i unes atres qüestions. En Normes del Puig XXX aniversari.)

            L'oficialitat

            L'Estatut d'Autonomia i la Constitucio Espanyola foren publicats baix les normes d'El Puig perque la Consellera Ampar Cabanes les feu oficials en l'escola des de 22-12-1979 al 28-06-1983.

            La llengua valenciana rebra quatre gran atacs que podem resumir en quatre fets:

            1. En 1997, les Corts Valencianes, encarregaren al Consell Valencià de Cultura un informe sobre les "qüestions llingüistiques". Destaquem que el valencianisme unit es mostrà critic front a la resolucio, des dels comunicats de les entitats fins a obres especifiques com les de J. Masia en la conferencia de fi de curs de LRP, realisada en el curs de 1997-1998 i publicada un any mes tart, i el treball de Toni Fontelles en 1998, en la Revista de Filologia Valenciana, els dos criticarien el proces i el dictamen del CVC. Este fon publicat el 13 de juliol de 1998 i proponia la creacio d'un "ent de referència normativa". Alli es reconeixia tambe l'unitat de la llengua catalana en el famos circumloqui i ademes el terme valencià ya no tindra "caràcter excloent", aixina sentaren les bases de lo que volien fer, que no era una atra cosa que la futura AVLl. En eixe moment, descobert el pastiç de la manipulacio, els valencianistes dins del CVC emeteren dos vots particulars, el primer de Josep Boronat i el segon de Xavier Casp i Leopolt Peñarroja. En coneixer el text de l'orgue, UV se'n baixa del carro i votà en contra del dictamen junt a Esquerra Unida en les Corts. El motiu del PP i PSOE estava clar, no dominaven la RACV i necessitaven una academia politica per a servir als seus interessos.

 

 

            Image: En defensa de les normes d'El Puig, valenciana.tv

 

J. Mir
J. Masia