La pobrea es dispara en lo Regne de Valencia

22/10/2015

El 18,8 % de valencians no poden mantindre la calefaccio i el 3,2 no pot comprar carn. L'informe del "Estat de la pobrea", elaborat per la "Ret Europea de Llluita contra la Pobrea i l'Exclusio Social, EAPN" en la nostra nacio, revela que 1,7 millons de persones (els 34,7 % de la poblacio de tot lo Regne de Valencia) es troben en risc de pobrea o exclusio social, un 3 % mes que l'any passat.

El 18,8 de la poblacio no pot mantindre encesa la calefaccio en hivern, i el 3,2 % no pot es pot permetre un menjar de carn, pollastre o peix cada dos dies, mentrimentres que el 47,9  % no te capacitat per a afrontar les despeses imprevistes.

El Regne de Valencia supera en 5,5 punts percentuals la tasa mija de pobrea o d'excusio social de l'Estat espanyol i es la septima mes alta, en el 34,7 % front al 29,2 % de la mija espanyola.

L'increment de persones en situacio de pobrea o exclusio social en el periodo de 2009 a 2014 ha situat al capdavant al nostre territori en un 8,2 % front al 4,5 % de mija en l'Estat espanyol, atenent a l'informe.

La tendencia es a l'alça, en un increment del 3 % en l'ultim any del periodo estudiat. Uns 1.621.079 ciutadans del nostre regne estarien en situacio de risc de pobrea o exclusio social.

Un 26,2 % de persones (1.311.000 ciutadans) viuen en menys de 663,4 euros mensuals i d'ells la taxa de pobrea severa es del 6,4 %, 318.000 persones que es veuen obligats a viure en ingressos inferiors a 332 euros mensuals per unitat de consum.

565.000 habitants del regne viuen en una situacio de Privacio Material Severa, el  11,3 % de la poblacio, quedant unicament per darrere de Murcia que se du la palma i 4, 2 punts per damunt del percentage corresponent al conjunt de la poblacio estatal.

La renda per capita per habitant ha baixat de 1.358 euros en l'any 2009 fins als 9.144 € en l'any 2014, un 12,9 % menys. Una de les baixades mes importants de tot l'Estat, situant-nos unicament per darrere de les regions de Cantabria, Murcia i Asturies.

Des de l'any 2010 la poblacio immigrant del regne ha disminuit en vora un 17 %, baixant en 154.129 persones.

Font: http://www.lasprovincias.es/comunitat/201510/21/poblacion-comunitat-esta-riesgo-20151021112940.html

Mariano Rajoy presumix d'haver tret a Espanya de la crisis "sense deixar desguarnits als mes debils". El president del Govern soste en el seu balanç del curs politic que 2014 es l'any de la recuperacio economica, i que ho ha fet "mantenint la sanitat publica i debades, l'educacio universal i les politiques de dependencia", a lo que al seu juï, supon perseverar el "nucleu" de l'estat del benestar. Afegi que l'eixida de la crisis "no ha segut per casualitat o per la bona sort", sino que es deu als "merits" del Govern i a l'esforç de treballadors, empreses autonoms i desocupats.

Font: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/08/01/rajoy_eleva_tono_triunfalista_sobre_fin_crisis_estamos_pisando_terreno_solido_20216_1012.html

¿Eixida de la crisis? ¿Cóm te la poca vergonya d'enganyar d'esta manera a la ciutadania quan les sifres de l'aument de la pobrea i risc d'exclusio social son incontestables? ¿En quín mon viu l'home este per a intentar vendre que la situacio s'ha solventat? ¿Els valencians no contem en els seus numeros?
Moltes empreses valencianes han tancat perque l'administracio no els ha pagat les factures, moltes atres passen verdaders apuraments per la mateixa situacio. No obstant, per a Rajoy i el seu govern, en cap moment ha segut oportu replantejar la finançacio de l'autonomia valenciana, per mes que tots els experts apunten a un desfas important i significatiu entre lo que estem rebent de l'Estat i lo que nos correspondria rebre. Nosatres si podem dir ben fort i alt, sense temor a enganyar-nos que "Espanya nos furta". Nos sostrauen riquea per duplicat. No nos donen les aportacions minimes per a fer-nos carrec de les despeses comunes, i ademes nos toca aportar a les arques de l'Estat, per allo de la solidaritat en els pobles espanyols mes desfavorits...

Com a efecte de l'infrafinançacio que patim, la nostra administracio no pot pagar les seues factures, cosa que fa que els seus proveïdors, empresaris valencians, s'afonen al no rebre els ingressos corresponents pels servicis prestats, dels que ademes han d'alvançar a facenda els imposts de les factures no cobrades. De retruc, moltes d'estes empreses es veuen obligades a tancar, deixant sense ocupacio a molts ciutadans que al deixar de cobrar el seu sou, deixen de tindre capacitat de gastar els seus diners en els comerços de les nostres ciutats, de manera que el rendiment d'estos baixa i els llocs de treball que sustenten queden en perill.

L'actuacio del Govern es un atentat continu i directe contra els interessos dels valencians i un detonant de la nostra economia que es veu bandejada per una actuacio imprudent i insolidaria de l'Estat espanyol. ¿Recuperacio? A vore si el govern en ple es capaç de passar un trimestre en els sous que gogen els nostres ciutadans mes desfavorits, sense tirar ma a lo que tenen almagasenat de guanys anteriors, si ho fan, sense passar fam, admetrem que la crisis ha segut superada...

El sou de Rajoy es de:

  • Anual: € 78.000,00
  • Mensual: € 6.500,00
  • Semanal: € 1.560,00
  • Diari: € 312,00

Es dir, cobra al dia, sense contar sobresous, lo que algunes families tenen per a tot un mes, aixina resulta molt facil afirmar que la crisis ha segut superada, en un sou aixina, mai l'ha patida.

Accio Nacionalista Valenciana des de la Federacio AVANT Valencians propon:

Defenem que la millor via per a un desenroll economic sostenible deu de ser un sistema de benestar basat en imposts progressius generalisats, que tinguen com a objectiu un efecte redistributiu dels ingressos o despeses i, d'esta forma tambe, reduir l’incidencia dels imposts de les persones en una menor capacitat de pagar (per eixemple: aumentar la pressio fiscal sobre vendes de bens de lux, i aplicar l'exencio o maxima reduccio d'imposts en els bens de primera necessitat). 

Suprimir tot el personal eventual -tambe denominat assessor o personal de confiança- existent en les distintes administracions i empreses publiques valencianes, per a evitar contractacions irregular i enchufismes.

Eliminar tots els privilegis retributius o que provoquen despeses a l’erari public, dels ex-presidents, ex-alcaldes, ex-diputats, ex-regidors o qualsevol aquell que haja ocupat un carrec politic. La politica està per a servir als ciutadans, no per a servir-se d’ells. Servir a la societat, es, o deuria de ser, en si mateixa un honor i un privilegi.

Suprimir les subvencions publiques als partits politcs.

Oferir ajuda i soport als desocupats i favorir la seua reincorporacio a l’activitat laboral. Establir plans de formacio especifics per a desocupats, orientats a les demandes actualisades del mercat laboral, incrementant aixina les possibilitats i opcions personals d’ocupacio. Propiciar marcs de negociacions multilaterals entre les distintes forces socials, sindicals i empresarials, en l’objectiu d’analisar periodicament les necessitats puntuals que el mercat laboral requerix i, en base ad elles, activar politiques eficients d’ocupacio. Des de l’Administracio publica valenciana, fomentar i coordinar entre els desocupats la creacio de cooperatives i chicotetes empreses com alternativa a l’insuficient oferta de treball. 

 

Aci està el resum eixecutiu i l'informe PDF

http://www.eapn.es/noticias/535/Espana_alcanza_cifras_record_de_pobreza_y_desigualdad

 Image: el dia.com.bo

Secretaries de Benestar Social
d'Accio Nacionalista Valenciana
i de la Federacio AVANT Valencians