Les Falles reaccionen

29/9/2014

Agrupats baix l'Interagrupacio de Falles, estant representats en 340 de les 387 falles censades, volen fer valdre l'interes de la Festa Fallera.
S'han donat conte que el President de la Junta Central Fallera, actua en connivencia en el partit en el poder (PP) actuant moltes vegades en contra dels interessos dels fallers.
Els anims estan calents per la presentacio de l'ordenança d'ordenament urba que llimita i obstaculisa, en multitut d'impediments burocratics la presencia de les falles en els carrers valencians. Posant molt dificil les activitats falleres fora de la semana fallera.
Aixina mateix l'inteagrupacio de Falles se felicita per l'iniciativa de la Federacio de Falles d'Especial i de Primera A per a promocionar la festa fora de les fronteres valencianes, sense ajuda de l'Administracio.
Vergonya els tenía que donar a l'Administracio de que els particulars tinguen que cobrir els forats que ells van deixant. El turisme es motor de l'economia valenciana i potenciar el turisme es potenciar el benestar de tots els valencians.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/09/29/5428fceb268e3e04128b4571.html