Propostes economiques (actualisat a 2018)

 1. Activar i proyectar l’economia junt a la societat valenciana i no d’esquenes ad ella. Detindre les politiques de retalls dels servicis publics per la seua ineficacia, puix no han reduit el deficit, i per haver agudisat mes encara la recessio economica, especialment, en el nostre territori. Impulsar l’economia incrementant l’iniciativa i l'inversio publica, de manera responsable, eficaç i equanim. Incentivar nous proyectes empresarials a nivell municipal i comarcal, orientats a la participacio de les chicotetes i mijanes empreses, protegint d’esta manera el seu manteniment i desenroll. Congelar i, en la mida de lo possible, disminuir els preus dels carburants per a reactivar l’industria i el comerç.                                                                                                                                                                                           
 2. Fomentar el creiximent i desenroll economic, especialment municipal. Establir iniciatives en cada zona que contribuixquen a la creacio de proyectes reals, i s’arrepleguen en informes a on s’hagen analisat, expost i determinat les distintes capacitats, oportunitats i potencials des d’una perspectiva economica, empresarial i industrial dels municipis, en la clara intencio de plantejar solucions en el menor determini possible, per a impulsar, dinamisar, fomentar i potenciar eixos proyectes que revitalisen el teixit productiu i empresarial de cada municipi o comarca, que servixquen, al mateix temps, per a combatre la desocupacio.                                                                                                                                                                                                               
 3. Recuperar la solvencia de les administracions valencianes. Establir un pla de racionalisacio i control de les despeses innecessaries i prescindibles, com les vinculades a grans events, prebendes i agaps d’organismes i mandataris politics, societats publiques empresarials deficitaries, fundacions publiques improductives, estructures administratives no preceptives, carrecs de confiança i assessors en plantilla, tant de l’Administracio com del Sector Public Empresarial, entre moltes atres. En el mateix sentit, al reduir i reorganisar les finances publiques, dispondre d’un pla de pagament als proveïdors real i creible que elimine la morositat generada. De manera compatible en l’anterior pla, intercedir i negociar en les entitats financeres en la determinacio d’activar el credit per als autonoms, chicotetes i mijanes empreses (PYMES), tots els sectors productius i families, repercutint en l’increment del consum i la millora de l’economia valenciana.                                                                                                                  
 4. Impulsar la creacio d’una central de compres, destinada a abaratir despeses i costs de tots els productes i materials requerits per les distintes Administracions publiques valencianes.                                                                                                                                                                                  
 5. Oferir ajuda i soport als desocupats i favorir la seua reincorporacio a l’activitat laboral. Establir plans de formacio especifics per a desocupats, orientats a les demandes actualisades del mercat laboral, incrementant aixina les possibilitats i opcions personals d’ocupacio. Propiciar marcs de negociacions multilaterals entre les distintes forces socials, sindicals i empresarials, en l’objectiu d’analisar periodicament les necessitats puntuals que el mercat laboral requerix i, en base ad elles, activar politiques eficients d’ocupacio. Des de l’Administracio publica valenciana, fomentar i coordinar entre els desocupats la creacio de cooperatives i chicotetes empreses com alternativa a l’insuficient oferta de treball.                                                                                                           
 6. Dinamisar l’investigacio, ciencia i innovacio (I+D+i), com la millor manera d’inversio publica destinada a potenciar el futur industrial i tecnologic del Regne de Valencia. Depositar la confiança en els investigadors valencians es sempre garantia d’exit, com han demostrat en el nostre territori i a nivell internacional.                                                                                                                                                                          
 7. Son les energies renovables, com la solar, les que han de ser impulsades i desenrollades en l’objectiu de, per una banda, reduir al minim la nostra dependencia energetica i, per una atra, protegir el nostre mig ambient front a proyectes energetics, com els pretrolifers, que situen en un alt risc a l’ecosistema maritim valencià.                                                                                                                  
 8. Eliminar les barreres administratives per a la creacio d’empreses aumentant, d’eixa manera, l’eficiencia en la gestio. Creacio d’una Oficina de Gestio Unica, destinada a centralisar tota l’informacio, assessorament i tramits que necessite qualsevol persona, tant fisica com juridica.                                                                                                                                                                                                      
 9. Transformar instalacions publiques, sense cap o de minima utilisacio, per a la creacio de vivers d’empreses. Facilitar l’emplaçament en un lloc fisic de noves empreses reduint al maxim les traves administratives i tributaries, aixina com facilitar-les la contractacio de llinees telefoniques i d’internet, establint acorts en les companyies suministradores.                                                                                                                   
 10. Defendre i propondre al govern de l’Estat: una nova regulacio del pagament de la quota d’autonom, adaptant-la als ingressos reals i no a les estimacions; que no s’haja d’abonar l'IVA fins que no se cobre; l’exencio fiscal per als ingressos obtinguts a través de premis i reconeiximents a l’innovacio i investigacio.                                                                                                                  
 11. Defendre i promoure el teixit industrial valencià front a la competencia desigual d’uns atres mercats que utilisen ma d’obra mes barata, factors de produccio de baixa calitat i que estan somesos a minims controls.                                                                                                                   
 12. S’ha de donar ajuda i cobertura a les exportacions de les nostres empreses des de les institucions publiques valencianes, front a l’inoperancia i abando dels governs de Madrit i Brusseles.                                                                                                                  
 13. L’Administracio valenciana s’ha de transformar en la millor promotora i agencia d’exportacio que puga tindre l’industria valenciana, i utilisar organismes publics per a dinamisar eixa llabor de manera efectiva.                                                                                                                 
 14. Estimular la promocio del turisme en el territori valencià, buscant noves formules mes efectives i rendables que s'adapten a les necessitats reals del sector turistic valencià.                                                                                                                                                                                                    
 15. Fomentar un turisme de calitat destinat a tot tipo de visitants, aprofitant l’immens patrimoni i riquea ecologica, arquitectonica, cultural, gastronomica, historica, geografica i festiva, junt a moltes atres caracteristiques, com la climatica, l’hospitalitat i el caracter obert de les nostres gents, que fan del Regne de Valencia un atractiu desti d’esplai i descans.                                                                                                                                                                            
 16. Representar en fermea, davant de l’Estat espanyol i l’Unio Europea, els interessos de l’agricultura i peixca valenciana, rebujant qualsevol acort o convenis europeus que els perjudiquen o discriminen.                                                                                                                  
 17. Fomentar la creacio de cooperatives agricoles i de peixca a nivell municipal i comarcal, apoyades per l’Administracio publica valenciana, per a que els llauradors i peixcadors puguen obtindre mes beneficis sense intermediaris i siguen mes competitius en uns atres mercats. Igualment impulsar el registre de Denominacions d’Orige per als productes valencians de cada zona que encara no ho tenen, puix d’esta manera li donaran mes prestigi i major rendiment comercial.                                                                                                                                           
 18. Suprimir tot el personal eventual -tambe denominat assessor o personal de confiança- existent en les distintes administracions i empreses publiques valencianes, per a evitar contractacions irregulars i enchufismes.                                                                                                                                                                                        
 19. Eliminar tots els privilegis retributius o que provoquen despeses a l’erari public, dels expresidents, exalcaldes, exdiputats, exregidors o qualsevol aquell que haja ocupat un carrec politic.                                                                                                                  
 20. La politica està per a servir als ciutadans, no per a servir-se d’ells. Servir a la societat, es, o hauria de ser, en si mateixa un honor i un privilegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 21. Suprimir les subvencions publiques als partits politcs.                                                                                                                                                                                                     
 22. Restringir les assignacions de recursos publics i subvencions ad aquelles fundacions privades que hagen de finançar-se en recursos propis.                                                                                                                                                                                                                                                  
 23. Racionalisar les subvencions i ajudes als sindicats i associacions empresarials, concedint-les nomes per a activitats destinades a la formacio i assessorament de treballadors, desocupats i mamprenedors.                                                                                                                 
 24. Conduir a la nova televisio i radio publiques valencianes a una gestio interna totalment professional i independent, fent-ho realitat a través de la convocatoria d’oposicions per als carrecs directius, establint requisits i temari basats en la millor preparacio, qualificacio i adequacio per a assumir, primer, les responsabilitats propies d’un mig de comunicacio public i plural, segon, la direccio en la programacio que s’adeqüe al nostre Estatut, historia i identitat genuïnament valencianes i, tercer, l’administracio eficient i transparent que requerix qualsevol institucio publica, pero mes encara aquella que difon i promou la realitat de la societat valenciana en tots els seus aspectes.                                                                                                                                                                                                                                          
 25. Propugnem establir imposts progressius generalisats, que tinguen com a objectiu un efecte redistributiu dels ingressos o despeses i, d'esta forma tambe, reduir l’incidencia dels imposts de les persones en una menor capacitat de pagar (per eixemple: aumentar la pressio fiscal sobre vendes de bens de lux, i aplicar l'exencio o maxima reduccio d'imposts en els bens de primera necessitat).  

<<< Tornar a l'Index