Propostes en educacio

26/11/2014

Des d'ACCIO NV proponem:

  1. Oferir una ensenyança publica de calitat, garantisar la llibertat d’eleccio de centres d’educacio per part dels pares, facilitant i respectant l’opcio de triar una educacio privada, aixina com impulsant la participacio i decisio sobre el proces educatiu, siga privat o public, i inclus propiciant la colaboracio entre educadors, pares i alumnes en la seleccio dels continguts mes adequats del programa educador.
  2. Regenerar, des de l’Administracio valenciana, l’ensenyança publica per a oferir una opcio de major calitat als pares i alumnes. Incrementar la formacio pedagogica del professorat public, en l’objectiu, primer, d’aumentar la capacitacio i preparacio dels docents i, segon, de millorar els resultats de l’alumnat, d’eixa manera se potencia la calitat i competitivitat dels centres publics. 
  3. Priorisar la reduccio del fracas escolar aumentant les inversions, de manera ordenada i equanim, per a dotar de mes mijos i docents en els centres educatius publics, puix la disminucio del ratio alumne/professor es directament proporcional a la disminucio del fracas escolar, com ocorrix, per eixemple, en els països escandinaus. Pensem que l’evolucio de qualsevol societat depen de manera decisiva de la calitat de la seua ensenyança. 
  4. Suspendre el pla de trilingüisme, per ser en l’actualitat una mida politica fora de la realitat educativa i de nula eficacia docent. Millorar el rendiment intelectual dels alumnes, a través de programes que potencien el nivell de disciplina i concentracio en l’estudi, ademes d’estimular el treball de l’alumne fora de l’aula. Combinar nous i alvançats sistemes d’aprenentage en les ultimes tecnologies, favorint d’esta manera l’assimilacio dels diferents conceptes a partir de la manipulacio, observacio i experimentacio. Una volta reduit el fracas escolar, plantejar l’implantacio progressiva del coneiximent de l’angles. Protegir i primar el coneiximent de l’idioma valencià junt al de la cultura valenciana, com a simbols identitaris i potenciadors de l’identitat propia valenciana. 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201411/24/colegios-perdido-profesores-cuatro-20141124221653.html