Propostes en ensenyança (actualisat a 2018)

 1. Oferir una ensenyança publica de calitat, garantisar la llibertat d’eleccio de centres d’educacio per part dels pares, facilitant i respectant l’opcio de triar una ensenyança privada, aixina com impulsant la participacio i decisio sobre el proces educatiu, siga privat o public, i inclus propiciant la colaboracio entre professorat, pares i alumnes en la seleccio dels contenguts mes adequats del programa educador. 
 2. Garantisar que l'educacio debades siga  un dret per als valencians des dels 0 anys a l'etapa universitaria.
 3. Rigorositat en les materies escolars. Ensenyar la verdadera Historia del Regne de Valencia. Rigorositat llingüistica. Ensenyar la llengua valenciana, la qual es diferent i diferenciada de qualsevol atra. Les administracions han de defendre la seua entitat, substantivitat i us, en l’objectiu d’impulsar l’ensenyança de l’idioma valencià, en Normes d’El Puig, suprimint l’actual normativa catalanisada que existix des de fa decades, totalment aliena a l’historia i l’evolucio filologica de la llengua valenciana.
 4. Regenerar, des de l’Administracio valenciana, l’ensenyança publica per a oferir una opcio de major calitat als pares i alumnes. Incrementar la formacio pedagogica del professorat public, en l’objectiu, primer, d’aumentar la capacitacio i preparacio dels docents i, segon, de millorar els resultats de l’alumnat, d’eixa manera se potencia la calitat i competitivitat dels centres publics. 
 5. Priorisar la reduccio del fracas escolar invertint, de manera ordenada i equanim, per a dotar de mes mijos i docents en els centres educatius publics, puix la disminucio del ratio alumne/professor es directament proporcional a la disminucio del fracas escolar, com ocorre, per eixemple, en els països escandinaus. L’evolucio de qualsevol societat depen de manera decisiva en la calitat de la seua ensenyança. 
 6. Suspendre el pla de trilingüisme, per ser en l’actualitat una mida politica fora de la realitat educativa i de nula eficacia docent.
 7. Millorar el rendiment intelectual dels alumnes, a través de programes que potencien el nivell de disciplina i concentracio en l’estudi, ademes d’estimular el treball de l’alumne fora de l’aula.
 8. Combinar nous i alvançats sistemes d’aprenentage en les ultimes tecnologies, favorint d’esta manera l’assimilacio dels diferents conceptes a partir de l'observacio i experimentacio.  
 9. Una volta reduit el fracas escolar, plantejar l’implantacio progressiva del coneiximent de l’angles.
 10. Impulsar una nova Universitat virtual, en la que s'oferte el major numero possible de graus, tant mijos com superiors, per a que qualsevol valencià tinga acces a l'ensenyança aprofitant les noves tecnologies.
 11. Inclusio de les Aules CILL en l’ensenyança. Mes d’un 1% dels chiquets patixen TEA (Trastorn de l’Espectre Autiste) des del moment de naixer. Estos chiquets i chiquetes, en un correcte diagnostic precoç, està demostrat pels especialistes que poden integrar-se perfectament en la societat i ser autosuficients. Casos com els del mateix Einstein o Bill Gates, i molts atres personages coneguts, son eixemples de persones que patiren o patixen TEA.
  Les unitats o aules de comunicacio i llenguage (CILL) son unitats d'educacio especial ubicades en centres ordinaris que, en caracter experimental, estan destinades a donar una resposta educativa adequada a les necessitats específiques de l'alumnat en Trastorn Mixt del llenguage Receptiu-Expressiu (T.L.M.) o en Trastorns Generalisats del Desenroll (T.G.D.). Est alumnat, habitualment, no pot encara compartir el currículum ordinari en les adaptacions curriculars pertinents, o nomes pot compartir una part concreta del mateix.
  Les unitats de comunicacio i parlar permeten flexibilisar el temps d'atencio individualisada i d'inclusio en l'aula ordinaria
  Des d'Accio Nacionalista Valenciana creem en la necessitat de que, com a minim, totes les poblacions de mes de 20.000 habitants disponguen d'una Aula CyL, que permeta l'integracio d'este colectiu en la societat.                                                   
 12. Foment i proteccio de la cultura tradicional valenciana, en especial incidencia en la seua recuperacio, recopilacio i difusio.
 13. Protegir i primar el coneiximent de l’idioma valencià junt al de la cultura valenciana, com a simbols identitaris i potenciadors de l’identitat propia valenciana, en contraposicio a l’actual ensenyança d’un llenguage i seudo-historia aliens als valencians i a la seua evolucio a lo llarc dels segles, que de cap manera representa a l’autentica llengua valenciana ni a la personalitat del poble valencià.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <<< Tornar a l'Index