Propostes identitaries i culturals (actualisat a 2018)

 

 1. Promoure, difondre i defendre les senyes d’identitat valencianes, en especial la llengua valenciana, maxim simbol i tesor cultural del poble valencià, la qual estem obligats a difondre en tots els ambits.
  Son les anomenades "Normes d'El Puig", fruit del consens del moviment cultural i social valencianiste, l'instrument normativisador a utilisar. En este sentit, donem soport a l’Institut d’Estudis Valencians (INEV) com a ent normativisador i normalisador de l’idioma valencià.
  Es tambe simbol d’especial dedicacio la Real Senyera, patrimoni de tots els valencians, que baix els seus tres colors, blau, or i grana, i de la seua corona real, es la representacio emblematica de tot el Regne de Valencia i de la seua cultura, tant en l'actualitat com a lo llarc dels ultims set segles.
 2. En compliment de la Llei 8/1984 de la Generalitat Valenciana referent als Simbols valencians, farem respectar lo que en ella es llegisla, obligant al seu compliment a totes aquelles institucions publiques valencianes. De la mateixa manera, cap persona  o entitat tindra dret a cap subvencio de les entitats publiques valencianes si no respecten la simbologia i l’identitat arreplegada tant en la nomenada Llei com en l’Estatut d’Autonomia valencià.
 3. Deixant clara la prevalencia de la Senyera coronada com a referent simbolic valencià, igualment, i atenent al caracter aglutinador d'est ideari politic, reconeixem la senyera valenciana estrelada, simbol del nacionalisme, en la qual solament se substituix la corona per una estrela, com a simbol historic recent i conjuntural, que recorda i reivindica la lluita de molts valencians, en la defensa de les llibertats individuals i politiques.
 4. Divulgar la gran riquea cultural que posseix el Regne de Valencia. Divulgar i explotar les obres i l’image de les grans figures valencianes, que han destacat internacionalment en la lliteratura, pintura, musica, escultura, teatre, poesia, etc., les quals servirien no solament per a promocionar la nostra identitat cultural sino que, ademes, eixercirien com a atractiu turistic, originant els conseqüents beneficis economics.
 5. Preservar i promoure totes les costums i tradicions valencianes, per a que conserven la seua força i presencia en la societat valenciana.
  Interes singular per a les Bandes de Musica i grups de danses, pel seu constant treball de recopilacio i difusio del patrimoni musical valencià.
 6. Promocionar i explotar el patrimoni arquitectonic valencià. Tots els monuments i edificis historics, infravalorats per les distintes administracions, requerixen d'una especial atencio i divulgacio, primer, entre la propia societat valenciana i, segon, entre tots els turistes que nos visiten. Este patrimoni arquitectonic supon un gran cost en manteniment i sosteniment, per aixo s'han de proyectar plans d’aprofitament i rendiment social, turistic i cultural, que faciliten el seu coneiximent i ademes, comporten importants ingressos economics.
 7. Protegir i conservar el Patrimoni natural valencià, per eixemple, l’horta de Valencia, d'una riquea historica i cultural que, des de les ultimes decades, està patint les agressions i l’espoli per part dels diferents governs locals, autonomics i estatals. Nos comprometem a preservar i defendre l’horta i espais verts al voltant de les ciutats valencianes de l’especulacio urbanistica i de qualsevol interes politic o economic que vaja en perjuï de la seua existencia.
  Promoure accions per al seu coneiximent cultural i turistic, generant mes riquea en el seu entorn, sense oblidar el seu valor com a produccio agricola i com a forma de vida de centenars de llauradors, que durant generacions han treballat i han mantingut viva l’horta.
 8. Donarém el maxim soport i impuls tant als llauradors com als seus productes, promocionant-los i potenciant la seua comercialisacio a través d’una Denominacio d’Orige propia.
 9. Prestarém especial atencio a tots els parages naturals valencians, promovent lleis de proteccio de l'entorn natural i promovent normativa per a la seua conservacio i manteniment.
 10. Defendre  i donar soport a la pirotecnia valenciana, com a l’art historic de manipular la polvora que forma part del ADN dels valencians, i aixina ho demostren en tots els pobles del nostre Regne en les seues manifestacions festives, socials, culturals i religioses. Defendrem l’idiosincrasia del poble valencià front a les lleis europees que no arrepleguen ni reflectixen el sentir valencià i la cultura valenciana. Donarém soport a la Federacio Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FEVAAC) com a interlocutor valit i organisador dels cursos per a l’utilisacio de productes (CRE / RGCRE –Responsables Grups Consumidors Reconeguts com a Experts-), homologats per la conselleria, aixina com tambe a les diverses colles i associacions coeteres que s'extenen a lo llarc i ample del nostre Regne. Impulsarém l’iniciativa de crear un monument als mestres pirotecnics valencians.

<<< Tornar a l'Index