Propostes Mig Ambientals (actualisades a l'any 2018)

 1. Desenrollar politiques mig ambientals orientades a preservar el nostre patrimoni ecologic, reforçant el numero d’agents forestals, destinats a la prevencio i denuncia dels delits mig ambientals.
 2. Increment del personal necessari per a l’adequada prevencio d’incendis, a banda de dotar-los de sistemes i equips pertinents per al correcte desenroll del seu treball.
 3. Coordinar i fomentar accions de conservacio del patrimoni forestal valencià, potenciant les actuacions de neteja preventives a lo llarc de tot l’any.
 4. Incrementar els controls preventius a les empreses que generen residus toxics en l’objectiu de protegir els nostres rius i costes.
 5. Conscienciar des de l’ensenyança, mijos de comunicacio, colectius socials i culturals, fins a les mateixes empreses, de priorisar la proteccio i conservacio del nostre entorn natural com a patrimoni ecologic valencià i com a font essencial d’atraccio turistica i, per tant, economica.
 6. Regeneracio dels boscs valencians. En Accio Nacionalista Valenciana defenem que la reforestacio es un deure que en tenim en el nostre Regne de Valencia.
  La reforestacio dels boscs valencians es crucial per a mantindre l´aigua en els rius, promoure les pluges que tant necessita l´agricultura valenciana, i per a fer mes habitable la nostra terra.
  Considerem que hi ha dos llinies d’actuacio depenent de si parlem de bosc public o bosc privat.
  En el bosc public l’Administracio valenciana velarà per la neteja i reimplantacio dels elements naturals, atenent a l’autoctonia de la vegetacio i al seu sosteniment.
  Es posarà especial atencio al manteniment i supervivencia de les especies animals autoctones.
  En els boscs privats l’Administracio valenciana incentivarà i subvencionarà els treballs analecs de manteniment del bosc.
 7. Volem potenciar l’autoimplicacio del poble valencià en la regeneracio dels boscs. Considerem necessari i crucial el favorir la participacio ciutadana en la reforestacio i neteja dels boscs, sent un sistema eficient de conscienciacio i d’ajuda per a la conservacio de la naturalea. Anar al camp a repondre la vegetacio al seu estat natural pot ser una alternativa educativa enriquidora i integradora per a les families.
 8. Establir un pla efectiu i sostenible, en base als programes i directives de l'UE, per a donar una resposta integral al tractament dels residus solits i aigües residuals, el qual estaria orientat en:
  a) priorisar la prevencio, reduint la produccio innecessaria de residus en empreses, centres sanitaris, organismes publics, restauracio, etc.
  b) reutilisacio i recuperacio, especialment en envasos (vidre, plastic, paper/carto, cartuchos de toner, etc.)
  c) convenis en chicotetes empreses i organisacions benefiques de restauracio i productes de segona ma (mobles, electrodomestics, llibres, roba, etc.),
  d) reciclage, millora de les politiques i actuacions d’arreplegament selectiu dels residus
  e) valoracio energetica dels materials no reciclables i eliminacio en abocadors controlats
  f) programes d’investigacio per a la produccio de biogas
  g) gestionar la combustio de residus en plantes incineradores que puguen aprofitar per a produir energia.
 9. Fomentar des de les administracions publiques mercats i eixides comercials / empresarials dels productes reciclats.
 10. Respecte a les aigües residuals, aumentar i informar de nous punts d’arreplegament de residus liquits –per eixemple en centres o juntes municipals de residus quimics, olis, farmacs, cosmetics, etc. –
 11. Realisar campanyes d’informacio i conscienciacio sobre el perjuï, no a soles mig ambiental sino tambe economic, que genera buidar en els desaiguadors substancies quimiques i, productes solits i organics –tovalletes─ que produixen, a pesar de ser molts d’ells biodegradables, emboços, danys diversos originant major consum energetic en els sistemes de sanejament, ademes de provocar un aument de les despeses en manteniment.
 12. Promoure plans de formacio eficients en els centres educatius, per a conscienciar de les ventages a tots els nivells.
  Instruir als mes jovens en la consecucio de comportaments mes ecologics, en favor de la conservacio de l’ecosistema i dirigits a la disminucio progressiva de generacio de desperdicis, com a la millor solucio de futur en el control i gestio dels residus.
 13. Planificar politiques i criteris unitaris de gestio de residus i mig ambientals entre les diferents administracions per a favorir l’eficacia i evitar duplicitats.
 14. Dissenyar politiques per al maxim aprofitament dels recursos naturals dirigides a les chicotetes i mijanes empreses que incentiven mides internes i per a una gestio responsable dels residus –com p.e. reduccio d’imposts a canvi de preservar el mig ambient-.
 15. Aumentar les quanties de les sancions per delits ecologics, aixina com potenciar el numero i formacio de les forces de seguritat en materies mig ambientals.
 16. Energies renovables. Apostar per les energies netes i renovables. Considerem que estes energies (per eixemple l´energia solar o l´eolica) son molt importants per a l´autonomia energetica valenciana, i la preservacio del mig ambient valencià, clau per a les activitats agricoles tradicionals valencianes, i el turisme de calitat que pretenem per al Regne de Valencia.
 17. Defenem la lliure competencia per a fixar els preus electrics. La lliure competencia inclou l’autoproduccio d’electricitat a partir de panels solars. Manifestem la nostra ferma oposicio a que les produccions d’autoconsum siguen penades en imposts que transformen en inviables estes opcions.
 18. Propugnem desgravacions i facilitats per a l’us de les energies renovables i per a la produccio d’autoconsum d’este ben de primera necessitat.

<<< Tornar a l'Index