Propostes reivindicatives (actualisat a 2018)

  1. Proyectar des de l’Administracio valenciana l’eixecucio d’infraestructures racionals a través d’estudis previs professionals, basats en criteris d’aprofitament i sostenibilitat que dinamisen i activen sectors economics com el comerç, turisme, industria, etc., i milloren la calitat de vida dels ciutadans en el minim cost, pensant que se treballa en diners publics, actuant sempre en la responsabilitat que se requerix quan es tracta de gestionar fondos publics, prevenint d’eixa forma despeses ineficients que poden ser destinades ad unes atres inversions realment productives i necessaries. 
  2. Reivindicar en decisio al govern estatal les aportacions hidriques que nos pertanyen com a part de l’Estat espanyol, en base a les nostres contribucions impositives i de mercat, aixina com a les necessitats reals de la nostra agricultura discriminada de manera reiterada a lo llarc dels anys.
  3. Impulsar una iniciativa de reforma estatutaria per al reconeiximent complet del Dret Foral Valencià, desenrollat historicament en els nostres Furs, i en els que, entre uns atres conceptes, s’arreplegaven el sistema tributari propi. Reclamar la recuperacio i institucio dels Furs valencians per a que, paralelament al nostre Estatut, formen part del marc llegislatiu valencià. Promoure de manera previa, a través de Les Corts Valencianes, una Iniciativa Llegislativa Autonomica per a que la Comunitat Autonoma Valenciana siga reconeguda com a Territori Foral i Comunitat Foral, en base al seu historic Dret Foral, com s’arreplega en la Disposicio Adicional Primera de la Constitucio espanyola vigent, i a partir del qual establir un concert fiscal o conveni economic del mateix estatus politic, competencial i tributari que posseixen unes atres comunitats autonomes, en este cas la navarra i la vasca.
  4. Reivindicar el deute economic historic acumulat que l’Estat te en el Regne de Valencia, degut als ultims sistemes de finançacio estatals totalment perjudicials i discriminatoris per als valencians, tant l’establit en 2002, en el Govern del PP i Aznar, com el de 2009, en el Govern del PSOE i Zapatero, igualment que en els Governs de Rajoy. L’agravi es major, quan el Regne de Valencia està situat entre les primeres autonomies que mes aporten a l’Estat, pero per contra se situa entre les que manco finançacio reben de l’Estat. Exigim un sistema de finançacio fonamentat en la mateixa Constitucio espanyola, arreplegat en el seu art. 138, a través del qual l’Estat deu de “garantisar la realisacio del principi de solidaritat, i velar per l’establiment d’un equilibri economic, adequat i just” entre els distints territoris de l’Estat espanyol. 
  5. En l'ambit electoral, exigim la supressio de la barrera antidemocratica i discriminatoria del 5% per a situar-la en el 3%. Es un agravi comparatiu que en la nostra terra se nos llimite l’acces a la representacio del poble posant llimits que favorixen als grans partits, mentrimentres que eixa barrera no existix en uns atres territoris. Aço dona un resultat tan antidemocratic com que agrupacions adscrites a uns atres territoris poden obtindre representacio parlamentaria en menys vots que els que precisem els valencians en la nostra terra.
  6. Reivindiquem a l’Estat la substitucio del Sistema D’Hondt per al calcul de carrecs electes, puix es el sistema que menys representa la proporcionalitat dels vots emesos al basar-se en la mija mes elevada, favorint sempre als partits mes grans, els quals obtenen vots d'electors que no els han votat. Demanem l’implantacio d’un atre sistema basat en una formula proporcional de restant major que s’ajuste mes als desijos reals de l’electoral
  7. Reivindiquem, davant d’una possible reforma constitucional, la substitucio de la circumscripcio provincial per l’autonomica. Aixina com la supressio de les divisions provincials del Regne de Valencia.
  8. Llistes obertes. En Accio Nacionalista Valenciana volem que el poble puga triar lliurement als seus representats, per tant reivindiquem que una manera efectiva de conseguir-ho sería a través de les llistes obertes. 

<<< Tornar a l'Index