Propostes socials (actualisat a 2018)

 1. Donar resposta social als ciutadans valencians en situacio de dependencia o discapacitat o en minims recursos. Les institucions publiques tenen el deure i l’obligacio de protegir i amparar ad estos ciutadans que, en gran part dels casos, han contribuit en el seu esforç i treball al desenroll de la societat valenciana, i que ara, quan mes la necessiten, requerixen l’ajuda de l’Administracio.
 2. Garantisar places de residencia per ad aquells depenents necessitats d’atencio les 24 hrs. Per a tots els demes, proponem impulsar els Centres de Dia pel seu menor cost, completant l’atencio en l’assistencia domiciliaria i teleassistencia, per mig d’un dispositiu conectat a una centraleta.
 3. Reivindicar a l’Estat l’establiment d’una renda minima per als ciutadans en situacio mes precaria, que garantise una calitat de vida digna. Esta accio ha de ser paralela a la lluita de totes les Administracions publiques per a intentar erradicar, en la major mida possible, l’economia sumergida, de manera que eixa renda minima vaja dirigida exclusivament a qui en realitat ho necessite.
 4. Establir els mecanismes llegals per a garantisar les reserves de fondos necessaris que cobrixquen les necessitats socials ineludibles. L’activacio de politiques eficients en la gestio economica, expostes anteriorment, servirien per a generar reserves economiques que, entre unes atres,  podrien finançar estes despeses socials.
 5. Dissenyar politiques destinades a incrementar la participacio i promocio de les dones. L’incorporacio de les dones es fonamental per a engrandir, progressar i modernisar la societat valenciana, com han demostrat a lo llarc de la nostra historia.
 6. Apostem per trencar el sostre de cristal. Facilitar la seua presencia a tots els nivells, siguen socials, laborals, culturals, politics, empresarials, deportius o d’un atre indole, no solament es una obligacio dels organismes publics, sino que tambe beneficien, de manera destacada, l’evolucio i dinamisacio del poble valencià.
 7. Les Administracions publiques tenen l’obligacio de protegir i d’oferir eixides socials i laborals a les dones victimes del maltracte mascliste. Les institucions publiques tenen el deure d’ajudar-les habilitant vivendes –a través de lloguers socials, VPO, acorts en les entitats bancaries per a cedir provisionalment les vivendes de que disponen a canvi d’excepcions tributaries, etc.- per a que tinguen la possibilitat d’emancipar-se dels maltractadors, puix en la majoria dels casos conviuen en ells.
  Els refugis segurs, per a una primera acollida d'urgencia han d'observar tots els protocols de seguritat que garantice l'anonimat i la seguritat de les dones alli acollides.
 8. Oferir programes de formacio i insercio laboral a les dones victimes del maltracte, per a facilitar la seua ocupacio i d’esta manera reiniciar la seua vida.
 9. Dedicar especial atencio a la nostra joventut, el futur de la patria valenciana, qui patix, de manera molt notable la fragilitat economica.
 10. Articular politiques que faciliten la seua integracio social i laboral, per mig de plans educatius i formatius de major calitat, oferint totes les oportunitats necessaries per al seu desenroll personal i intelectual, a través del foment de beques d’investigacio (I+D+i), i per mig d'ajudes per a la creacio de chicotetes empreses, o d’obrir-los les portes a la seua participacio en els diferents nivells i realitats de la societat valenciana, necessitada de noves idees i dinamisme. L'aportacio de la joventut, com a peça basica del poble valencià, es imprescindible per a la millora i progrés de qualsevol repte colectiu que vullgam afrontar.
 11. Respectar i atendre als mes majors i pensionistes es el deure de l'Administracio Publica. En gran part, gracies a la seua entrega i sacrifici durant molts anys, s’han pogut desenrollar les diferents politiques socials que ara, mes que mai, tenen el dret de fruir.
 12. Garantisar l’atencio sanitaria i l’assistencia social als majors perque son servicis publics essencials dels que mai deuen d'estar privats.
 13. Promoure activitats culturals i d’oci per als majors, dirigides a millorar i apoyar els servicis publics que presten les distintes administracions publiques, creant programes de voluntariat social en els quals s’incentive la participacio de jovens establint acorts en les universitats i centres de formacio, per a que estos per mig de credits de lliure eleccio o obtencio de puntuacions extra curriculars participen i puguen colaborar en estes activitats, aixina com tambe impulsant el voluntariat d’uns atres adults o majors. Evitar la marginacio i exclusio social, ha de ser una prioritat maxima de les institucions publiques.
 14. Propugnem la conciliacio familiar en igualdat de condicions per als homens i les dones. Concessio de permis de paternitat per abdos conjugues de manera individual i intransferible.
 15. Contribuir al futur de les families valencianes, generant politiques socials i economiques que faciliten el major numero de naiximents i adopcions. Adaptar les ajudes a les rendes de cada familia, possibilitant aixina que puguen afrontar l’esforç economic que supon l’atencio i sustent dels fills. Potenciar la conciliacio familiar introduint politiques educatives que faciliten compatibilisar els horaris lectius en els laborals del pares i de les mares.
 16. Activar politiques que faciliten l'acces a la vivenda, potenciant les vivendes de lloguer. Reivindiquem al Govern de Madrit desgravar el lloguer tant per a propietaris com per a inquilins, tant en vivendes habituals com en eventuals o vacacionals, en l'objectiu d'impulsar el lloguer de vivendes i prevenint, o sancionar en el seu cas, la morositat creixent en este sector.
 17. Proponem incrementar la pressio tributaria municipal tant sobre les entitats financeres, com sobre les seues empreses filials, les quals han desposseit als ciutadans de les seues vivendes, d'esta manera pretenem, primer, dissuadir als bancs d'actuar sobre les families mes desprotegides, segon, incentivar als bancs a llogar les vivendes que ya posseixen, en conte de retindre-les per a subastar-les, i, tercer, en cas contrari, els ajuntaments aumentarien la recaptacio per este concepte, la qual se destinaria a l'ajuda de creacio de VPO.
 18. Fomentar i reivindicar la dacio com a pagament de les vivendes. Apostem per les directives europees mes garantistes i justes que les actuals de la llegislacio espanyola en quant als desfiduciaments de les vivendes.
  Reivindicar l’entrega de la vivenda com a requisit suficient de pagament, tal qual ha demanat el mateix Parlament Europeu al Consell d’Europa. En este sentit apostem per les directives europees, mes garantistes i justes que les espanyoles en quant a les despossessions.
 19. Propostes d'immigracio 

<<< Tornar a l'Index